[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10200
ชื่อ: มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
ฉายา: เก๋
อายุงาน: 24 ปี 2 เดือน 12 วัน
อีเมล: kanyawee10200@windowslive.com
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
-

รูปภาพ (0)


0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2542  ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต  
2    โรงเรียนพาณิชย์ปัญจพิทยาคาร 2539  ป.ว.ส.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2560 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2559 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2559 กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2558 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2557 กรรมการและเลขานุการ งานระเบียบวินัย
2557 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2556 กรรมการและเลขานุการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการและเลขานุการ งานระเบียบวินัย
2556 กรรมการและเลขานุการ งานระดับชั้น
2556 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกปกครอง
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2556 กรรมการ งานสารบรรณ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการและเลขานุการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2555 กรรมการ งานระดับชั้น
2555 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2554 กรรมการ งานสารบรรณ
2554 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2554 กรรมการ
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2554 กรรมการ งานระดับชั้น
2554 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2554 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2554 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2554 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 กรรมการ งานสารบรรณ
2553 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2553 กรรมการ งานบัญชี - งบประมาณ
2553 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกปกครอง
2553 กรรมการและเลขานุการ งานระดับชั้น
2553 กรรมการและเลขานุการ งานระเบียบวินัย
2553 กรรมการและเลขานุการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2553 กรรมการและเลขานุการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2553 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2553 กรรมการ งานสภานักเรียน
2553 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2553 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 กรรมการและเลขานุการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 กรรมการ แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2552 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2552 กรรมการ งานสารบรรณ
2552 กรรมการและเลขานุการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2552 กรรมการและเลขานุการ งานระเบียบวินัย
2552 กรรมการเลขานุการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2552 กรรมการและเลขานุการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2552 กรรมการและเลขานุการ งานระดับชั้น
2552 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกปกครอง
2552 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2552 กรรมการ งานบัญชี - งบประมาณ
2552 กรรมการ ฝ่าย กิจการนักเรียน
2552 กรรมการ แผนก ปกครอง/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2551 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2551 กรรมการ งานสารบรรณ
2551 กรรมการและเลขานุการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2551 กรรมการและเลขานุการ งานระเบียบวินัย
2551 กรรมการเลขานุการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2551 กรรมการและเลขานุการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2551 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกปกครอง
2551 กรรมการ งานบัญชี - งบประมาณ
2551 กรรมการและเลขานุการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2550 กรรมการและเลขานุการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2550 กรรมการ งานกีฬา
2550 กรรมการ งานลูกเสือ-เนตรนารี
2550 กรรมการและเลขานุการ งานสภานักเรียน
2550 กรรมการและเลขานุการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2550 กรรมการ งานอภิบาล
2550 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2550 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2550 กรรมการและเลขานุการ งานระเบียบวินัย
2550 กรรมการและเลขานุการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2550 กรรมการและเลขานุการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2550 กรรมการและเลขานุการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2550 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกปกครอง
2550 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2549 เจ้าหน้าทีสารสนเทศ งานลูกเสือ-เนตรนารี
2549 เจ้าหน้าทีสารสนเทศ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2549 เจ้าหน้าทีสารสนเทศ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2549 เจ้าหน้าทีสารสนเทศ งานระเบียบวินัย
2549 เจ้าหน้าทีสารสนเทศ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2549 เจ้าหน้าทีสารสนเทศ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2549 เจ้าหน้าทีสารสนเทศ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2549 เจ้าหน้าทีสารสนเทศ งานบริหารแผนกปกครอง
2546 กรรมการ งานสำนักกิจการนักเรียน
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
2559 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5
2558 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5
2557 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2548 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2549 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2550 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2551 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2552 ครูสนับสนุนการสอน(ฝ่ายกิจการนักเรียน/แผนกปกครอง) 0
2553 เจ้าหน้าที่แผนกปกครอง / สอนคู่ Scien ป.3 และ ป.5 0
2554 เจ้าหน้าที่แผนกปกครอง / สอนคู่ Social / คู่ชั้น ป.1/6 ประถมศึกษาปีที่ 1 0
2555 ครูสนับสนุนการสอนแผนกปกครอง 0

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การสร้างแกนนำเครือข่ายในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนมาตรการของเด็กและเยาวชนตามนโยบายจัดระเบียบสังคม โรงแรมแกรน รอยัลพล่าซ่าฉะเชิงเทรา 543 - 543
วิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543
จิตวิทยาการปรึกษาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ 543 - 543
ค่ายคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543
อบรมเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทฤษฏีธรีซาวด์ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 543 - 543
อบรม การใช้ระบบ Swis โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543
อบรม เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 543 - 543
อบรม และประชุมติดตามงานระบบ swis ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพ 543 - 543
อบรมโครงการคุณธรรมนำพาพัฒนาชีวิต ครั้งที่ 1 ร่วมกับนักเรียนที่มีบันทึกพฤติกรรม กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ 543 - 543
อบรมโครงการคุณธรรมนำพาพัฒนาชีวิต ครั้งที่ 2 ร่วมกับนักเรียนที่มีบันทึกพฤติกรรม กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ 543 - 543
อบรม การใช้ระบบ Swis โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543
ร่วมฟังบรรยายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรฯ หัวข้อ บุคลากรดี เป็นศรีเซนต์หลุยส์ จาพระราชวิจิตรปฏิภาณ "ท่านเจ้าคุณพิพิธ" ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 543 - 543
อบรมโครงการพบพระชำระใจ หัวข้อ พระคุณบิดา-มารดา จากธรรมะดิลิเวอรี่ พร้อมกับนักเรียน หอประชุมสมาคมสงเคราะห์การกุศล ฉะเชิงเทรา 543 - 543
อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 543 - 543
อบรมการใช้เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543
อบรมลูกเสือ ATC ค่ายลูกเสือราชภัฏราชนครินทร์ 543 - 543
สัมมนาเชิงวิชาการขยายเครือข่ายครูและนักเรียนแกนนำสถานศึกษาปลอดยาเสพติดภาคตะวันออกและปริมณฑล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค 543 - 543 8
อบรมเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษานอกรอบที่สาม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการขยายเครือข่ายครูและนักเรียนแกนนำสถานศึกษาปลอดยาเสพติดภาคตะวันออกและปริมณฑล ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค จ.ชลบุรี 543 - 543 8
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงพยาบาลพุทธโสธร 543 - 543 8
อบรมเทคนิคการอ่านทำนองร้อยกรองไทย สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
จิตวิทยาการบริการสู่ความเป็นเลิศ โรงไฟฟ้าบางปะกง - 543
ร่วมงานเปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11 - 543
ศึกษาดูงานด้านปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)