[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10170
ชื่อ: มิส  ขวัญหทัย    โตสุขเจริญ
ฉายา: ปุ้ม
อายุงาน: 20 ปี 2 เดือน 4 วัน
อีเมล:
Social Network:
-

รูปภาพ (0)


10 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัชราชนครินทร์ 2546  ปริญญาตรี  ใบปริญญาบัตร
2    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้ 2542  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ใบประกาศนียบัตร
3  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 2540  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ศิลปหัตถกรรม  ใบประกาศนียบัตร
4  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม 2537  มัธยมศึกษาตอนต้น  ใบประกาศ
5  ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 2533  ประถมศึกษา  สมุดรายงานผลการเรียน

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2562 กรรมการ งานระดับชั้น
2562 กรรมการ งานระดับชั้น
2562 กรรมการ
2562 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2562 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2562 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2562 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2562 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2562 กรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2561 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2561 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2561 กรรมการ งานระดับชั้น
2561 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2561 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2561 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2561 กรรมการ งานระดับชั้น
2561 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2561 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2561 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 กรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานรถรับ - ส่ง
2560 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2560 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2560 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2560 กรรมการ งานระดับชั้น
2560 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2560 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2560 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2560 กรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2559 ประธานกรรมการ
2559 กรรมการ งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
2559 ประธานกรรมการ งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2558 ประธานกรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2558 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2558 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2558 กรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้
2557 กรรมการ งานนิเทศการสอนปฐมวัย
2557 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2557 ประธานกรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2557 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2557 กรรมการ งานหลักสูตรและการสอน
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2556 กรรมการ งานนิเทศการสอนปฐมวัย
2556 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2556 ประธานกรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2556 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2556 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2555 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2555 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2555 ประธานกรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2555 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2555 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2555 กรรมการ งานนิเทศการสอนปฐมวัย
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2554 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2554 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2554 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2554 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2554 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2553 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2553 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2553 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2553 ประธานกรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2553 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2553 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2552 หัวหน้ามาตรฐานที่ 8 (การศึกษาปฐมวัย) งานประกันคุณภาพการศึกษา
2551 กรรมการและเลขานุการ งานหลักสูตร
2551 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2551 กรรมการและเลขานุการ งานห้องสมุด
2551 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2551 กรรมการ งานนิเทศภายใน
2551 กรรมการและเลขานุการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2551 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกวิชาการ
2547 กรรมการ งานบริหารฝ่ายการศึกษาปฐมวัย
2547 กรรมการ งานรถรับส่ง
2546 กรรมการ งานรถรับส่ง
2550 ครูผู้ช่วย อนุบาล 3/1
2548 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/6
2547 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/8
2546 ครูผู้ช่วย อนุบาล 3/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2548 ครูคู่ชั้น ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 0 หนังสือ เอกสาร ฝ่ายการเงิน
2549 ครูประจำชั้น ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 0 หนังสือเอกสาร ฝ่ายการเงิน
2550 ครูประจำชั้น ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 0 หนังสือเอกสาร ฝ่ายการเงิน
2551 ครูผู้สอน วิชาศิลปะ ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1-3 0 หนังสือ เอกสาร ฝ่ายการเงิน
2552 ครูผู้สอน วิชา ศิลปะ ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1-3 0 หนังสือเอกสาร ฝ่ายการเงิน
2553 ครูผู้สอน วิชาศิลปะ ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1-3 0 หนังสื่อเอกสารฝ่ายการเงิน
2554 ครูผู้สอน วิชาศิลปะ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 0 หนังสื่อเอกสารฝ่ายการเงิน
2555 ครูผู้สอน วิชาศิลปะ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 0 หนังสื่อ เอกสาร ฝ่ายการเงิน
2556 ครูผู้สอน วิชาศิลปะ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 0 หนังสื่อ เอกสาร ฝ่ายการเงิน
2557 ครูผู้สอน วิชาศิลปะ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 0 หนังสืออ้างอิงฝ่ายการเงิน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
อบรมบุคลากรใหม่ หัวข้อ เลี้ยงลูกอย่างไร ไร้พรมแดน โรงแรมวังธารา 543 - 543 16
lสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ เรื่องการศึกาของเด็กปฐมวัย ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อาสาพัฒนาชุมชน เรื่องการทำนำยา ล้างจาน พิมเสนนำ การบูร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 2
การจัดการศึกษาปฐมวัยยุค IT สมาคมสงเคราะห์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การใช้ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 2
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเชิงปกิบัติการ เรืองการประเมินคุณภาพภายในเพื่อเตรียาพร้อมรับการประเมินภายนอก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การวัดประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
หลักสูตรสถานศึกษาของเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 543 - 543 2
การสอนแบบโครงการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ระบบ SWIS บุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 4
สาระการเรียนรู้สู่การแผนการจัดแระสบการณ์แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 543 - 543 8
การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถทางการคิด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
ลูกเสือสำรอง โรงเรียนเซนต์กชหลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
กิจกรรมสร้างสรรค์เด็กสู่การปฏิรูปการศึกษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 543 - 543 8
พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กและสิทธิมนุษยชน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ศิลปะสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 543 - 543 16
การส่งจดหมาย อิเลคโทนิค E mail โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็ก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
งานประดิษฐ์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
คุณธรรมนำความรู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สื่อภาพเคลื่อนไหว ประกอบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัราชนครินทร์ 543 - 543 8
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย Window movie maker โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การพัฒนาทรัพกรมนุษย์ ตามแนวทฤษฎีธรซาวด์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การประดิษฐ์สื่อ เทคนิคการจัดกิจกรรม โรงเรียนเซนต์กลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การเล่านิทานอ่านหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด 543 - 543 16
โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 20
การป้องกันและควบคุมโรคไข้หว้ดสายพันธุ์ใหม่ 2009 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 2
อบรมการใช้ Active Board โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีสอนศิลปะสำหรับครูปฐมวัย เสิดหอศิลป์ 543 - 543 12
อบรมการใช้ Active Board 543 - 543 6
สัมมนาหัวข้อ “ครูดีศรี SL ตามจิตตารมณ์มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 12
อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเพิ่มความเข้มแข็ง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเด็กปฐมวัย BBL โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 12
อบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการสอนธรรมะแบบบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 3
อบรมการทำหนังสืออีเล็คทอนิค โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 3
อบรมครูตำรากลางที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 543 - 543 48
อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2554 “ กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย ” โดย ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การอบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กิจกรรม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การอบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กิจกรรม การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบที่สาม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การอบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กิจกรรม เทคนิคการจัดการเรียนการสอน สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับการศึกษาปฐมวัย โดย ผศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การอบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กิจกรรม หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ระดับการศึกษาปฐมวัย โดย ดร.นริสานันท์ เดชสุระ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย โดย ดร.อภินวงศ์ กู้ตลาด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
คณะครูฝ่ายปฐมวัยเข้าร่วมสัมมนา "เทคนิคการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการสู่เด็กปฐมวัย" โดยอาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์ บรรณาธิการหนังสือสำหรับเด็ก และเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 543 - 543 8
การจัดทำแผนการสอนตำรากลางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 543 - 543 24

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
งานบริหารการศึกาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนบ้านสวนเด็กสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ - 543
การวางแผนโครงสร้างแบบฝึกหัดระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัติ
2  0 543  ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  เกียรติบัตร/เข็ม
3  2011 มิ.ย. 546  ครูดีศรีเซนต์หลุยส์  โล่เกียรติคุณ
4  2011 ม.ค. 557  ครูดีเด่น ของชมรมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา  เกียติบัตร/ภาพถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (32)
   สิ้นสุด 1 ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด 1) แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศ
   สิ้นสุด 2) ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศ
   สิ้นสุด 3) จัดทำคำสั่งงานนิเทศและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด 4) ออกแบบเครื่องมือวัด / เกณฑ์การนิเทศ
   สิ้นสุด 5) จัดทำตารางปฏิบัติงานนิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
   สิ้นสุด 2 ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) สู่มาตรฐานสากล/โครงการ)
   สิ้นสุด 1) เพื่อให้ครูเข้าใจ ปรัชญา หลักการและธรรมชาติ ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และประยุกต์ใช้ในการ จัดประสบการณ์
   สิ้นสุด 2) แผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
   สิ้นสุด 3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
   สิ้นสุด 4) กำกับ / วางแผนการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมของครูให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก
   สิ้นสุด 5) ส่งเสริมการจัดโอกาสและสถานที่ให้เด็กได้ เคลื่อนไหวร่างกายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน พร้อมทั้งพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน
   สิ้นสุด 6) กำกับให้ครูส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
   สิ้นสุด 3 ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน
   สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
   สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมิน
   สิ้นสุด 3.4 ประเมินผลการนิเทศ
   สิ้นสุด 4 ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวม
   สิ้นสุด 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและ พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 1 ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
   สิ้นสุด 2.วางแผนการปฏิบัติงาน
   สิ้นสุด 3.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
   สิ้นสุด 4.สำรวจความต้องการในการชื้อวัสดุและอุปกรณ์ ฝ่ายปฐมวัย
   สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)
   สิ้นสุด 1.ดำเนินการให้ครูฝ่ายปฐมวัยจัดทำสื่อ
   สิ้นสุด 2. จัดซื้อสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ ในห้องเรียน
   สิ้นสุด 3. ตรวจสอบ / ติดตาม /ประเมินผล
   สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)