[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10123
ชื่อ: มิส  ศิริลักษณ์    บูรณะวงศ์ตระกูล
ฉายา: เก๋
อายุงาน: 26 ปี 2 เดือน 12 วัน
อีเมล: siriluk_b@hotmail.com
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 2548  ครุศาสตร์บัณฑิต เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา  ปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 2540  ครุศาสตร์บัณฑิต เอกการศึกษาปฐมวัย  ปริญญาบัตร
3  ปวส  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 2537  ปวส. เอกคหกรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร
4  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 2535  ปวช. เอกคหกรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร
5  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนดัดดรุณี 2532  มัธยมศึกษาปีที่ 3  -
6  ประถมศึกษา  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏ์ (วัดเมือง) 2529  ประถมศึกษาปีที่ 6  -

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2558 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2558 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2558 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2558 กรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้
2557 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2555 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2554 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2554 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2553 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2553 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2551 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2551 กรรมการ งานหลักสูตร
2551 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2551 กรรมการ งานห้องสมุด
2551 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2551 กรรมการ งานนิเทศภายใน
2551 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2551 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2551 กรรมการ งานบริหารแผนกวิชาการ
2551 กรรมการ ฝ่าย การศึกษาปฐมวัย
2550 สารสนเทศ งานบริหารฝ่ายการศึกษาปฐมวัย
2550 กรรมการ งานรถรับส่ง
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2549 กรรมการ งานบริหารฝ่ายการศึกษาปฐมวัย
2547 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2546 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2562 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
2561 ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
2560 ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
2559 ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5
2558 ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4
2557 ครูประจำชั้น อนุบาล 1/7
2547 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2548 ครูพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์ การศึกษาปฐมวัย 0 หนังสือ
2549 ครูพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์ การศึกษาปฐมวัย 0 หนังสือ
2550 ครูพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์ การศึกษาปฐมวัย 0 หนังสือ
2551 ครูพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์ อนุบาล 0 หนังสือ
2552 ครูประจำชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ห้อง 5 อนุบาล 0 หนังสือ
2553 ครูประจำชั้นการศึกษาปฐมวัย ปีที่ 2 ห้อง 3 อนุบาล 0 หนังสือ
2554 ครูประจำชั้นการศึกษาปฐมวัย ปีที่ 2 ห้อง 5 อนุบาล 0 หนังสือ
2555 ครูประจำชั้นการศึกษาปฐมวัย ปีที่ 2 ห้อง 1 อนุบาล 0 หนังสือ
2556 ครูประจำชั้นการศึกษาปฐมวัย ปีที่ 2 ห้อง 8 อนุบาล 0 หนังสือ
2557 ครูประจำชั้นการศึกษาปฐมวัย ปีที่ 1 ห้อง 7 อนุบาล 0

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การจัดการเรีนการสอนตาม พ.ร.บ. การศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
สื่อและนวัตกรรมสำหรับครูอนุบาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถการคิด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 24
อบรมผู้นำด้านนันทนาการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 ชมรมครูปฐมวัย โรงเรียนปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) 543 - 543 8
อบรมการจัดการเรียนรู้สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูถาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา 543 - 543 8
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำเครื่องประดับสุดประหยัด ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลางค่ายพล 11 543 - 543 2
อบรมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมการส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-mail) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ E - learning โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมโครงการเด็กไทยมือสะอาดปราศจากโรค โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพ การเขียนข่าวในอัลบั้มภาพและการตกแต่งรูปภาพโดยใช้โปรแกรม Photoshop โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมเรื่อง หลากหลายสไตล์กับเทคนิคการเล่านิทาน ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 543 - 543 3
อบรมพัฒนาครูระดับการศึกษาปฐมวัยเรื่อง วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การอบรมพัฒนาครูระดับการศึกษาปฐมวัยเรื่อง งานประดิษฐ์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
โครงการอบรมพนักงานขับรถโรงเรียน "รถโรงเรียนปลอดภัยมั่นใจกับถนนสีขาว" ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า สุวินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
การผลิตสื่อและเทคนิคการจัดกิจกรรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทฤษฎีธรีซาวด์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
เพลง เกม นิทาน ศิลปะ เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนชลบุรีสุขบท 543 - 543 8
อบรม เรื่อง "เพลงประกอบภาพและลีลา" ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพฯ 543 - 543 8
อบรมในหัวข้อ การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 1
การอบรมการใช้งานระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 543 - 543 8
การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร ยุทธวิธีสร้างลูกรักให้เก่งรอบด้าน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 5

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  26 ก.พ. 2553  ห้องเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชั้นเรียน  เกียรติบัตร
2  17 ก.พ. 2554  การประกวดห้องเรียน ปีการศึกษา 2553  เกียรติบัตรและรูปภาพ
3  16 ม.ค. 2556  รางวัล "หนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน" ประจำปี 2554  เกียรติบัตรและรูปภาพ
4  4 มิ.ย. 2556  รางวัลครูนานปี (อายุงานบรรจุครบ 15 ปี )  โล่ห์และรูปถ่าย
5  0 3092  เป็นผู้มีทักษะการเขียนบทความระดับดีมากประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548  เกียรติบัตร
6  0 592  เป็นผู้มาปฏิบัติงานดีเยี่ยม โดยไม่มีวันขาด ลา มาสาย ตลอดปี  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2007  5 125 29 94 7 ประกาศนียบัตร , เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)