[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10121
ชื่อ: มิส  สาวิตรี    แขกเทศ
ฉายา: -
อายุงาน: 20 ปี 0 เดือน 29 วัน
อีเมล: Sawitree@sl.ac.th,Sawitree20092009@windowslive.com
Social Network:
ครูผู้ช่วยชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2 /4

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2549  ปริญาโท (การจัดการคุณภาพ)  ปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 2540  ปริญญาติรี (การศึกษาปฐมวัย)  ปริญญาบัตร
3  อนุปริญญา  วิทยาลัยครูฉะเชิเงทรา 2536  อนุปริญญา  เกียรติบัตร
4    โรงเรียนชลพิพิจพณิชยการ 2527  ปวช.  เกียรติบัตร
5    โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 2512  สามัญ  เกียรติบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 รองประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2558 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานบุคลากร
2558 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2558 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2558 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2558 งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2558 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2557 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2557 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมต้น งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1 งานบุคลากร
2557 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2557 งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2557 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาต้อนต้น ฝ่ายวิชาการ
2557 งานประกันคุณภาพ สำนักผู้อำนวยการ
2556 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานสื่อการสอน
2556 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1 งานบุคลากร
2556 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2556 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
2556 งานประกันคุณภาพ สำนักผู้อำนวยการ
2555 งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2555 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1 งานบุคลากร
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2555 กรรมการ งานสื่อการสอน
2554 งานประกันคุณภาพการศึกษา / งานวิจัยและพัฒนา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2554 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2554 ประธานกรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2554 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2554 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1 งานบุคลากร
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2554 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2554 กรรมการ งานสื่อการสอน
2553 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2553 ประธานกรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2553 รองประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2553 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1 งานบุคลากร
2553 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2553 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2553 กรรมการ งานสื่อการสอน
2552 รองประธาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2552 รองประธาน งานนิเทศภายใน
2552 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2552 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2552 กรรมการ งานบุคลากร
2552 รองประธาน งานประกันคุณภาพการศึกษา
2552 หัวหน้ามาตรฐานที่ 14 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2552 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2552 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2551 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2551 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2551 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2551 กรรมการ งานบุคลากร
2551 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2551 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2550 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2550 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2550 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2549 หัวหน้ามาตรฐานที่ 14 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2549 กรรมการ งานสอนเสริม
2549 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2549 กรรมการ ฝ่าย วิชาการ
2548 กรรมการ งานวิชาการช่วงชั้นที่1-4
2547 กรรมการ งานวิชาการช่วงชั้นที่1-4
2546 กรรมการ งานความเป็นเลิศวิชาการ
2546 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2546 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2546 กรรมการและเลขานุการ งานวิชาการช่วงชั้นที่1-4
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/4
2558 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/3
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/1
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/6
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/4
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/5
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2535 ครูเจ้าหน้าที่ธุรการ อนุบาล 0 ใบอนุญาติบรรจุครู
2548 ครูพิเศษ, ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษาปีที่ 1-6 0 ใบสำคัญจ่ายเงินเดือน
2549 ครูพิเศษ,สอนวิชาภาษาอังกฤษ, ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษาปีที่ 2 0 ใบสำคัญจ่ายเงิน, คำสั่งบุคลากร
2550 ครูพิเศษ ช่วยสอนวิชาภาษาจีน , ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษาปีที่ 4 0 ใบสำคัญจ่ายเงิน, คำสั่งแต่งตั้งงานบุคลากร
2551 ครูพิเศษ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.4, ป.6, ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษาปีที่ 4, 6 0 ใบสำคัญจ่ายเงิน, คำสั่งแต่งตั้งงานบุคลากร
2552 ครูพิเศษ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.5, ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษา 0 ใบสำคัญจ่ายเงิน, คำสั่งแต่งตั้งงานบุคลากร
2553 ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม, งานประกันคุณภาพ, งานสอนเสริม, ครูผู้ช่วย ป.4/2 - 0 คำสั่งอัตราบุคลากร ปี 53, ใบสำคัญจ่ายเงิน
2554 ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม, งานประกันคุณภาพ, งานสอนเสริม, งานวิจัย, ครูผู้ช่วย ป.2/3 ประถม 0 คำสั่งอัตรากำลัง ปี 54, ใบสำคัญจ่ายเงิน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมคณภาพของครู ดร.จตุพล พรนภา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมธรรมนูญโรงเรียน 543 - 543 8
อบรมการใช้ Dictionary โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมาเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการทำแฟ้มสะสมผลงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมครูสอนจริยศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การวัดและประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการทำแผนการสอนแบบ 4 MAT โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการใช้ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินจากหน่วยงานภายนอก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การวัดผลประเมินผลตามหลักสูครขั้นพื้นฐาน และการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การสอนแบบบูรณาการเพื่อทักษะการใช้ชีวิต องค์การค้าของคุรสภา 543 - 543 8
การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถการคิด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
ยุทธศาสตร์การสร้างโรงเรียนในฝัน สถาบันวิจัย และพัฒนามาตรฐาน 543 - 543 8
How to teach your primary students to read in Einglish Bangsaen Beach Resort Chonburi 543 - 543 8
การจัดการเรียนรู้แนวใหม่และการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
โรงเรียนในฝันของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี 543 - 543 24
โรงเรียนในฝันของสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องสมุดกลางตึกวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 543 - 543 8
แนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสอง ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 สุขุมวิท 5 แขวงคลองตันเหนือ กรุงเทพฯ 543 - 543 8
ยุทธศาสตร์การสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน ณ หอประชุมบุณยเกตุคุรสภา กรุงเทพฯ 543 - 543 16
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเครือมุลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแผลิกซ์ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 543 - 543 24
การเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งการเรียนการสอนภาษา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์สุขมวืท 11 กรุงเทพฯ 543 - 543 8
โรงเรียนในฝันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการชั้น 2 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 543 - 543 8
เทิดไท้องค์ราชันในวโรกาสมหามงคลสมัยแลองสิริราชสัมบัติ ครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา จ.สมุทราปราการ 543 - 543 8
วิชาการทำกระถางด้วยเหล็กดัด กองพลทหารราบที่ 1 543 - 543 8
แนวทางพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนในเครื่อมูลนิธิฯ ณ อาคารมุลนิธิวคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ชั้น 4 ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ 543 - 543 16
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ และจัดทำระเบียบการวัดและประเมินผล ศูนย์มุลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 543 - 543 8
ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 543 - 543 32
เข้าร่วมอบรมหัวข้อ E-Learning โครงการ One Teacher One Project ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 สุขุมวิท 5 แขวงคลองตันเหนือ กรุงเทพฯ 543 - 543 32
ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมและมัธยม 543 - 543 32
Grammatically Correct และเทคนิคการจัดากรเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การวัดและประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
เข้าร่วมสัมมนาผุ้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณืวิชาชีพครูและอาจารย์นเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 6 พ.ค. 2559 8 ชั่วโมง 0 นาที
2 STEM Education ห้องประชุม Hornorat อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 5 มิ.ย. 2559 8 ชั่วโมง 0 นาที
3 การประชุมและสัมมนา คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและผู้ประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ กรุงเทพฯ 16 ส.ค. 2559-18 ส.ค. 2559 25 ชั่วโมง 30 นาที
4 Augmented Reality (AR) English in Action โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี 6 พ.ย. 2559 8 ชั่วโมง 30 นาที
5 การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ 29 พ.ย. 2559-2 ธ.ค. 2559 44 ชั่วโมง 30 นาที
6 ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ 25 กทม. 9 มี.ค. 2560-10 มี.ค. 2560 17 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสอนเสริม,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานประกันคุณภาพการศึกษา,   งานนโยบายและแผน,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานประกันคุณภาพการศึกษา
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ   สังกัด งานนโยบายและแผน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (69)
   แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพภายใน
   ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
   ประชุมชี้แจงและดำเนินการตามปฏิทิน
   ดำเนินการตามปฏิทินงาน
   สรุปผลการตรวจติดตามภายในภาคเรียน / 1 ครั้ง
   สรุปผลและนำไปเขียนรายงานประเมินตนเอง
   นำรายงานประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
   เผยแพร่ให้หน่วยงานต้นสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง
   กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
   ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
   จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
   การดำเนินการผลการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
   พัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะ
   จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานของมูลนิธิ ฯ และโรงเรียนตามความจำเป็น
   จัดอบรม / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิ ฯ บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิ ฯ แผนยุทธศาสตร์ ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practice) ฯลฯ ให้แก่ สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ
   พัฒนาโรงเรียนในเครือ ฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA
   จัดทำแผนการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร
   ตรวจสอบ ติดตามงานดำเนินงานตามปฏิทิน
   ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
   จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ
   ประเมินผลสรุปการดำเนินการ
   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาคเรียนละ 1 ครั้ง
   จัดทำผลการดำเนินงานของงานประกันคุณภาพ
   นำผลการประเมินมาประชุมกับคณะครูเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาต่อไป
   ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559
   ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559
   ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2559
   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (วันแรก)
   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (วันที่สอง)
   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (วันสุดท้าย)
   ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามภายใน ครั้งที่ 3/2559
   ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามภายใน ครั้งที่ 4/2559
   ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2559
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพภายใน
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
   สิ้นสุด ประชุมชี้แจงและดำเนินการตามปฏิทิน
   สิ้นสุด ดำเนินการตามปฏิทินงาน
   สิ้นสุด สรุปผลการตรวจติดตามภายในภาคเรียน / 1 ครั้ง
   สิ้นสุด สรุปผลและนำไปเขียนรายงานประเมินตนเอง
   สิ้นสุด นำรายงานประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
   สิ้นสุด เผยแพร่ให้หน่วยงานต้นสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง
   สิ้นสุด กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   สิ้นสุด จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   สิ้นสุด จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
   สิ้นสุด ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   สิ้นสุด นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
   สิ้นสุด จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
   สิ้นสุด การดำเนินการผลการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
   สิ้นสุด พัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะ
   สิ้นสุด จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานของมูลนิธิ ฯ และโรงเรียนตามความจำเป็น
   สิ้นสุด จัดอบรม / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิ ฯ บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิ ฯ แผนยุทธศาสตร์ ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practice) ฯลฯ ให้แก่ สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ
   สิ้นสุด พัฒนาโรงเรียนในเครือ ฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
   สิ้นสุด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   สิ้นสุด พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   สิ้นสุด พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA
   สิ้นสุด จัดทำแผนการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร
   สิ้นสุด ตรวจสอบ ติดตามงานดำเนินงานตามปฏิทิน
   สิ้นสุด ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
   สิ้นสุด จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ
   สิ้นสุด ประเมินผลสรุปการดำเนินการ
   สิ้นสุด สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาคเรียนละ 1 ครั้ง
   สิ้นสุด จัดทำผลการดำเนินงานของงานประกันคุณภาพ
   สิ้นสุด นำผลการประเมินมาประชุมกับคณะครูเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (29)
 คณะครูเข้าร่วมอบรม STEM EDUCATION ในวันที่ 5 มิถุนายน 2559 8 มิ.ย. 2559
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 9 มิ.ย. 2559
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 16 มิ.ย. 2559
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2558 20 มิ.ย. 2559
 ขอเชิญคณะกรรมการงานนิเทศ และคณะกรรมการงานสอนเสริมเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 1 ก.ค. 2559
 ขอเชิญคณะกรรมการงานนิเทศ และคณะกรรมการงานสอนเสริมเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 1 ก.ค. 2559
 แจ้งปฏิทินการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 13 ก.ค. 2559
 คณะครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน/ผู้ประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2559 9 ส.ค. 2559
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 25 ส.ค. 2559
 ขอเชิญคณะกรรมการโครงการโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 30 ส.ค. 2559
 แจ้งปฏิทินการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 1 ก.ย. 2559
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 14-16 กันยายน 2559 7 ก.ย. 2559
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมจัดวิเคราะห์แผนงาน และแผนบทพรรณนางาน/โครงการ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 29 ก.ย. 2559
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามภายใน ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 7 ต.ค. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ในวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559 8 พ.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ในวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 8 พ.ย. 2559
 Augmented Reality (AR) English in Action 6 พ.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ในวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 29 พ.ย. 2559
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของครูโรงเรียนเอกชน (ระดับปริญญาตรี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 19 ธ.ค. 2559
 การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 29 พ.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ในวันที่ 23-27 มกราคม 2560 6 ม.ค. 2560
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามภายใน ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 17 มกราคม 2560 16 ม.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรม หัวข้อ การใช้ IPAD กับการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 1 ก.พ. 2560
 ผลการประกวดการสอน ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 2 ก.พ. 2560
 คณะครูเข้าร่วมสัมมนาผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯและมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 16 ก.พ. 2560
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 2 มี.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 20 มี.ค. 2560
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 4 เม.ย. 2560
 ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 9 มี.ค. 2560
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (6)
 นิเทศการสอนมิสรัตนา ทองคำพันธุ์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 18 พ.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้น ป.2 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 22 พ.ย. 2559
 คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าอบรมการใช้ iPad สำหรับการสอน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 25 พ.ย. 2559
 นิเทศการสอน มิสสุภาพร เกตุสุวรรณ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 29 พ.ย. 2559
 นิเทศการสอน มิสสาวิตรี แขกเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 29 พ.ย. 2559
 คณะครูรับรางวัลการประกวดการสอน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 20 ก.พ. 2560
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(5)
คณะครูเข้าร่วมสัมมนาผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯและมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9-10 มีนาคม 25609 มี.ค. 2560
นิเทศการสอน มิสสุภาพร เกตุสุวรรณ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 255929 พ.ย. 2559
นิเทศการสอนมิสรัตนา ทองคำพันธุ์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 255918 พ.ย. 2559
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 14-16 กันยายน 255916 ก.ย. 2559
คณะครูเข้าร่วมประชุมและสัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน/ผู้ประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 255918 ส.ค. 2559

• แฟ้มผลงาน (0)