[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10121
ชื่อ: มิส  สาวิตรี    แขกเทศ
ฉายา: -
อายุงาน: 19 ปี 0 เดือน 30 วัน
อีเมล: Sawitree@sl.ac.th,Sawitree20092009@windowslive.com
Social Network:
ครูผู้ช่วยชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2 /3

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2549  ปริญาโท (การจัดการคุณภาพ)  ปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 2540  ปริญญาติรี (การศึกษาปฐมวัย)  ปริญญาบัตร
3  อนุปริญญา  วิทยาลัยครูฉะเชิเงทรา 2536  อนุปริญญา  เกียรติบัตร
4    โรงเรียนชลพิพิจพณิชยการ 2527  ปวช.  เกียรติบัตร
5    โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 2512  สามัญ  เกียรติบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2559 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2559 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2559 กรรมการ งานบุคลากร
2559 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2559 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2558 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานบุคลากร
2558 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2558 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2558 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2558 งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2558 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2557 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2557 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมต้น งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1 งานบุคลากร
2557 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2557 งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2557 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาต้อนต้น ฝ่ายวิชาการ
2557 งานประกันคุณภาพ สำนักผู้อำนวยการ
2556 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานสื่อการสอน
2556 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1 งานบุคลากร
2556 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2556 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
2556 งานประกันคุณภาพ สำนักผู้อำนวยการ
2555 งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2555 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1 งานบุคลากร
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2555 กรรมการ งานสื่อการสอน
2554 งานประกันคุณภาพการศึกษา / งานวิจัยและพัฒนา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2554 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2554 ประธานกรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2554 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2554 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1 งานบุคลากร
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2554 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2554 กรรมการ งานสื่อการสอน
2553 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2553 ประธานกรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2553 รองประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2553 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1 งานบุคลากร
2553 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2553 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2553 กรรมการ งานสื่อการสอน
2552 รองประธาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2552 รองประธาน งานนิเทศภายใน
2552 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2552 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2552 กรรมการ งานบุคลากร
2552 รองประธาน งานประกันคุณภาพการศึกษา
2552 หัวหน้ามาตรฐานที่ 14 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2552 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2552 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2551 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2551 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2551 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2551 กรรมการ งานบุคลากร
2551 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2551 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2550 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2550 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2550 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2549 หัวหน้ามาตรฐานที่ 14 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2549 กรรมการ งานสอนเสริม
2549 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2549 กรรมการ ฝ่าย วิชาการ
2548 กรรมการ งานวิชาการช่วงชั้นที่1-4
2547 กรรมการ งานวิชาการช่วงชั้นที่1-4
2546 กรรมการ งานความเป็นเลิศวิชาการ
2546 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2546 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2546 กรรมการและเลขานุการ งานวิชาการช่วงชั้นที่1-4
2558 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/3
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/1
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/6
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/4
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/5
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2535 ครูเจ้าหน้าที่ธุรการ อนุบาล 0 ใบอนุญาติบรรจุครู
2548 ครูพิเศษ, ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษาปีที่ 1-6 0 ใบสำคัญจ่ายเงินเดือน
2549 ครูพิเศษ,สอนวิชาภาษาอังกฤษ, ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษาปีที่ 2 0 ใบสำคัญจ่ายเงิน, คำสั่งบุคลากร
2550 ครูพิเศษ ช่วยสอนวิชาภาษาจีน , ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษาปีที่ 4 0 ใบสำคัญจ่ายเงิน, คำสั่งแต่งตั้งงานบุคลากร
2551 ครูพิเศษ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.4, ป.6, ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษาปีที่ 4, 6 0 ใบสำคัญจ่ายเงิน, คำสั่งแต่งตั้งงานบุคลากร
2552 ครูพิเศษ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.5, ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษา 0 ใบสำคัญจ่ายเงิน, คำสั่งแต่งตั้งงานบุคลากร
2553 ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม, งานประกันคุณภาพ, งานสอนเสริม, ครูผู้ช่วย ป.4/2 - 0 คำสั่งอัตราบุคลากร ปี 53, ใบสำคัญจ่ายเงิน
2554 ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม, งานประกันคุณภาพ, งานสอนเสริม, งานวิจัย, ครูผู้ช่วย ป.2/3 ประถม 0 คำสั่งอัตรากำลัง ปี 54, ใบสำคัญจ่ายเงิน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมคณภาพของครู ดร.จตุพล พรนภา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมธรรมนูญโรงเรียน 543 - 543 8
อบรมการใช้ Dictionary โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมาเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการทำแฟ้มสะสมผลงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมครูสอนจริยศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การวัดและประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการทำแผนการสอนแบบ 4 MAT โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการใช้ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินจากหน่วยงานภายนอก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การวัดผลประเมินผลตามหลักสูครขั้นพื้นฐาน และการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การสอนแบบบูรณาการเพื่อทักษะการใช้ชีวิต องค์การค้าของคุรสภา 543 - 543 8
การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถการคิด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
ยุทธศาสตร์การสร้างโรงเรียนในฝัน สถาบันวิจัย และพัฒนามาตรฐาน 543 - 543 8
How to teach your primary students to read in Einglish Bangsaen Beach Resort Chonburi 543 - 543 8
การจัดการเรียนรู้แนวใหม่และการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
โรงเรียนในฝันของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี 543 - 543 24
โรงเรียนในฝันของสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องสมุดกลางตึกวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 543 - 543 8
แนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสอง ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 สุขุมวิท 5 แขวงคลองตันเหนือ กรุงเทพฯ 543 - 543 8
ยุทธศาสตร์การสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน ณ หอประชุมบุณยเกตุคุรสภา กรุงเทพฯ 543 - 543 16
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเครือมุลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแผลิกซ์ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 543 - 543 24
การเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งการเรียนการสอนภาษา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์สุขมวืท 11 กรุงเทพฯ 543 - 543 8
โรงเรียนในฝันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการชั้น 2 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 543 - 543 8
เทิดไท้องค์ราชันในวโรกาสมหามงคลสมัยแลองสิริราชสัมบัติ ครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา จ.สมุทราปราการ 543 - 543 8
วิชาการทำกระถางด้วยเหล็กดัด กองพลทหารราบที่ 1 543 - 543 8
แนวทางพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนในเครื่อมูลนิธิฯ ณ อาคารมุลนิธิวคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ชั้น 4 ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ 543 - 543 16
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ และจัดทำระเบียบการวัดและประเมินผล ศูนย์มุลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 543 - 543 8
ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 543 - 543 32
เข้าร่วมอบรมหัวข้อ E-Learning โครงการ One Teacher One Project ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 สุขุมวิท 5 แขวงคลองตันเหนือ กรุงเทพฯ 543 - 543 32
ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมและมัธยม 543 - 543 32
Grammatically Correct และเทคนิคการจัดากรเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การวัดและประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
เข้าร่วมสัมมนาผุ้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณืวิชาชีพครูและอาจารย์นเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 14 พ.ค. 2558-15 พ.ค. 2558 18 ชั่วโมง 0 นาที
2 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี 12 ก.ย. 2558 8 ชั่วโมง 30 นาที
3 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 14 ก.ย. 2558 8 ชั่วโมง 30 นาที
4 หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 19 มิ.ย. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
5 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี 18 ก.ค. 2558 8 ชั่วโมง 30 นาที
6 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี 29 ก.ย. 2558 8 ชั่วโมง 0 นาที
7 ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี 6 ก.ย. 2558 4 ชั่วโมง 0 นาที
8 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ"ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน/มาตรฐานคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1/2558" ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ กรุงเทพฯ 26 มิ.ย. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
9 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 30 ก.ย. 2558-2 ต.ค. 2558 26 ชั่วโมง 30 นาที
10 ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ห้องประชุม Centenally Hall ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ กรุงเทพฯ 8 มี.ค. 2559-9 มี.ค. 2559 14 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสอนเสริม,   งานนิเทศการสอน,   งานวัดและประเมินผล,   งานหลักสูตรการสอน,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานบุคลากร,   งานประกันคุณภาพการศึกษา,   งานวิจัยและพัฒนา,   งานนโยบายและแผน,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,   งานตรวจสอบการเงิน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (12)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดและประเมินผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบุคลากร
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประกันคุณภาพการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวิจัยและพัฒนา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนโยบายและแผน
     ตำแหน่ง งานประกันคุณภาพการศึกษา   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานตรวจสอบการเงิน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (144)
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์
   รับรางวัลด้านวิชาการ
   งานสอนเสริมเย็น
   สอนเสริมวันเสาร์
   สอนเสริมภาคฤดูร้อน
   สอนเสริมเดือนตุลาคม
   ประชุมครูช่วงชั้น วันศุกร์
   ประชุมงานประกันคุณภาพ
   จัดทำรายงานประจำปี
   สนับสุนนฝ่ายการศึกาษ
   เลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการ
   ของที่ระลึกกรรมการ
   ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
   ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558
   โครงการติวเข้มนักเรียนคาบ 8 และเรียนเสริมวันเสาร์
   นักเรียน อ.1-ม.3 ร่วมโครงการติวเข้มคาบที่ 8 ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี วันแรก
   การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
   เริ่มโครงการเรียนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
   ประชุมคณะกรรมการต้อนรับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
   การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2558
   รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
   รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
   สิ้นสุด รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
   ผู้แทนครูฝ่ายวิชาการรับรางวัล O-NET ระดับประเทศ
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการ กรุงไทย ยุววาณิช ประจำปี 2558
   โครงการกรุงไทย ยุววาณิช ประจำปี 2558
   การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2558
   การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2558
   ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
   ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม
   ประชุมครูแยกตามช่วงชั้น
   การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2558
   คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงสร้างของโรงเรียนทุกหน่วยงานเข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2564 ครั้งที่ 1
   รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
   รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันแรก)
   รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
   รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันสุดท้าย)
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2558
   รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
   รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันแรก)
   การประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม
   รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง)
   รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่สาม)
   สิ้นสุด รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
   รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย)
   นักเรียนเข้าร่วมการประดวดสุนทรพจน์ภาษาจีนในกิจกรรม Arts Open House ณ มหาลัย ABAC
   นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนในกิจกรรม Arts Open House ณ มหาลัยอัสสัมชัญ
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2558
   นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์
   นักเรียนโรงเรียนเซนตฺหลุยส์ ได้รับรางสวัลจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12
   นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์
   ประชุมวิชาการช่วงชั้น ประจำเดือน กันยายน 2558
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 10
   คณะกรรมการประชุมงานตามโครงสร้างของโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2564 ครั้งที่ 2
   นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12
   คณะกรรมการประชุมงานตามโครงสร้างของโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2564 ครั้งที่ 3 วันแรก
   นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยยอดเยี่ยม และขวัญใจหนูน้อยนักเล่านิทาน ระดับ 6-9 ปี ในโครงการนลับสมอง ประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่ 10
   ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
   กิจกรรม Open House
   ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
   นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลง ที่โรงเรียนพานิชยการ
   การแข่งขันจรวด
   กำหนดการประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 3
   ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
   ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
   คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันแรก)
   คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่สอง)
   คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่สาม)
   คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันสุดท้าย)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันแรก)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่สอง)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่สาม)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันสุดท้าย)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันแรก)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันที่สอง)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันที่สาม)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันสุดท้าย)
   กิจกรรม SLC Gifted Open House 2015 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมธยมศึกษาปีที่ 3
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันแรก)
   กิจกรรม Open House ระดับชั้นอนุบาลปีที่2-3
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันที่สอง)
   กิจกรรม Open House ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันที่สาม)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันสุดท้าย)
   กิจกรรม Open House
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันแรก)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันที่สอง)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันที่สาม)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันสุดท้าย)
   การประชุมพิจารณาสรรหาเครื่องถ่ายเอกสารฝ่ายวิชาการ
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันแรก)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันที่สอง)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันที่สาม)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันสุดท้าย)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันแรก)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันที่สอง)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันที่สาม)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันสุดท้าย)
   ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันแรก)
   ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันที่สอง)
   ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันที่สาม)
   ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันสุดท้าย)
   คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันแรก)
    คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันที่สอง)
    คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันที่สาม)
    คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันสุดท้าย)
   ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 4/2558
   ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2558
   คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันแรก)
   คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันที่สอง)
   คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันที่สาม)
   คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันสุดท้าย)
   เรียนเสริมภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2559 (วันแรก)
   สิ้นสุด 1.2 ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม
   สิ้นสุด จัดทำรายงานประจำปี
   สิ้นสุด สนับสุนนฝ่ายการศึกาษ
   สิ้นสุด เลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการ
   สิ้นสุด ของที่ระลึกกรรมการ
   สิ้นสุด ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
   เรียนเสริมภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2559 (วันสุดท้าย)
   กิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียน Summer ระดับชั้น ป.1-ป.6
   สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานสอนเสริม
    1.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินการงานสอนเสริม
   1.5 จัดทำคำสั่งการบริหารงานสอนเสริม จัดทำตารางปฏิบัติงานสอนเสริม จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสอนเสริม จัดทำตารางปฏิทินการปฏิบัติงานสอนเสริม
   สิ้นสุด 2.1.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใน วงเงินงบประมาณที่
   สิ้นสุด 2.2 จัดระบบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้มี ประสิทธิภาพ 2.3 จัดให้มีการสอนเสริมนอกเวลา ตามนโยบายของ โรงเรียนและเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการ สอนเสริมนอกเวลา
   สิ้นสุด 2.4. จัดสรรประโยชน์ตอบแทนในการสอนเสริมฯ ให้แก่ครูอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของ ผู้อำนวยการ ควบคุมดูแลการสอนเสริมฯ ในระบบให้ เหมาะสม
   สิ้นสุด 2.6. ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   สิ้นสุด 2.8 บันทึกสรุปการปฏิบัติงานเป็นรายวัน และ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในสัปดาห์ สุดท้ายของเดือน จัดทำรายละเอียดของงานและโครงการ พร้อม ทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป เพื่อเสนอขอ อนุมัติตามขั้นตอน
   สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
   สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ ประเมินผลการบริหารงานสอนเสริม
   สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานสอนเสริม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์
   สิ้นสุด รับรางวัลด้านวิชาการ
   โครงการติวเข้มนักเรียนคาบ 8 และเรียนเสริมวันเสาร์
   สิ้นสุด งานสอนเสริมเย็น
   สิ้นสุด สอนเสริมวันเสาร์
   สิ้นสุด สอนเสริมภาคฤดูร้อน
   สิ้นสุด สอนเสริมเดือนตุลาคม
   ประชุมครูช่วงชั้น วันศุกร์
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม
   นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์
   สิ้นสุด การแข่งขันภายนอก
• ได้อยู่ในข่าว : (84)
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 6 พ.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 18 พ.ค. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการต้อนรับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 25 พ.ค. 2558
 นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัลชมเชยจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 25 พ.ค. 2558
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในวันที่ 2-4 มิถุนายน 2558 2 มิ.ย. 2558
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 2 มิ.ย. 2558
 ขอเชิญชวนนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการติวเข้มคาบที่ 8 ทุกวันจันทร์- วันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 1/2558 3 มิ.ย. 2558
 ขอเชิญชวนนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมวันเสาร์ ปีการศึกษา 2558 3 มิ.ย. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 3 มิ.ย. 2558
 ขอเชิญนักเรียนที่สมัครร่วมโครงการเพชร SL กิจกรรมเจียระไนเพชร SLC เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 9 มิ.ย. 2558
 คณะครูเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 11 มิ.ย. 2558
 นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป 12 มิ.ย. 2558
 คณะครูเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูสอนภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 12 มิ.ย. 2558
 คณะภราดาและคณะครูเข้าร่วมการประชุมผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน/งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 12 มิ.ย. 2558
 ประกาศแจ้งรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการเพชร SL เจียระไนเพชร SLC ภาคเรียนที่ 1/2558 17 มิ.ย. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 17 มิ.ย. 2558
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 14 พ.ค. 2558
 คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 23 มิ.ย. 2558
 เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมการแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันนี้ - 26 มิถุนายน 2558 24 มิ.ย. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 24 มิ.ย. 2558
 ขอเชิญคุณครูทุกท่านประชุมตามช่วงชั้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 3 ก.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 3 ก.ค. 2558
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในงานบูรพาวิชาการ ในวันที่ 7,9 กรกฎาคม 2558 10 ก.ค. 2558
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลจากการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในงานบูรพาวิชาการ ปี 2558 ในวันที่ 7,9 กรกฎาคม 2558 10 ก.ค. 2558
 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.2-ม.5 สอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2558 14 ก.ค. 2558
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2558 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 15 ก.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงสร้างของโรงเรียนทุกหน่วยงานเข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2564 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 15 ก.ค. 2558
 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ด.ช.ศุภากร เที่ยงพิมล นักเรียนชั้น ป.3/2 เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2558 รอบคัดเลือก ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 17 ก.ค. 2558
 คณะครูเข้าร่วมประชุม Focus Group ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 21 ก.ค. 2558
  ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 22 ก.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 27 ก.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 28 ก.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการออกข้อสอบกลางเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 29 ก.ค. 2558
 ขอเชิญนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 เข้าร่วมประกวดโครงงานรอบคัดเลือก ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 3 ส.ค. 2558
 ขอเชิญคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมงานวันวิชาการ "60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC วิชาการ" ในวันที่ 10 กันยายน 2558 5 ส.ค. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2558 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 5 ส.ค. 2558
 ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 6 ส.ค. 2558
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558 10 ส.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันวันวิชาการเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 13 ส.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการงานสอนเสริมเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 19 ส.ค. 2558
 นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คร้ั้งที่ 12 ในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2558 1 ก.ย. 2558
 คณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหาร ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหาร ร.ร.ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่อง "ความรู้ ทักษะและจริยธรรม ยุคDigital Age สู่มาตรฐานสากล" ในวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558 3 ก.ย. 2558
 ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมประชุมวิชาการช่วงชั้น ประจำเดือนกันยายน 2558 ในวันที่ 4 กันยายน 2558 4 ก.ย. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 7 กันยายน 2558 7 ก.ย. 2558
 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "10 ปี สร้างสุข สร้างสมอง ด้วยการอ่าน" 7 ก.ย. 2558
 คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 15 ก.ย. 2558
 คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 15 ก.ย. 2558
 คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 15 ก.ย. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 เข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ในวันที่ 29 กันยายน 2558 15 ก.ย. 2558
 นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการร่วมการแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 16 ก.ย. 2558
 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 ในวันที่ 17-25 กันยายน 2558 16 ก.ย. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบุคลากร ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 17 กันยายน 2558 17 ก.ย. 2558
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 26 กันยายน 2558 17 ก.ย. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 เข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2558 21 ก.ย. 2558
 คณะครูเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ในวันที่ 28 กันยายน 2558 28 ก.ย. 2558
 ขอเชิญผู้ปกครองรับรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2558 28 ต.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2558 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 2 พ.ย. 2558
 นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยยอดเยี่ยม และขวัญใจหนูน้อยนักเล่านิทาน ระดับ 6-9 ปี ในโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 10 3 พ.ย. 2558
 คณะครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2015 "ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 4 พ.ย. 2558
  นักเรียนระดับชั้น ป.2 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 4 พ.ย. 2558
 กำหนดการประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 5 พ.ย. 2558
 ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 6 ก.ย. 2558
 ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 26 มิ.ย. 2558
 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ"ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน/มาตรฐานคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1/2558" 26 มิ.ย. 2558
 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" 30 ก.ย. 2558
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 9 พ.ย. 2558
 คณะครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2015 "ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 13 พ.ย. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 24 พ.ย. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 3 ธ.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2558 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 4 ธ.ค. 2558
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของครูโรงเรียนเอกชน (ระดับปริญญาตรี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 9 ธ.ค. 2558
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 19-22 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 11 ธ.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 7/2558 ในวันที่ 4 มกราคม 2559 4 ม.ค. 2559
 โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิ (FSG,FSGST) คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 12 ม.ค. 2559
 ภราดาและคุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2559 27 ม.ค. 2559
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 29 ม.ค. 2559
 ขอเชิญนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 มีนาคม - 29 เมษายน 2559 9 ก.พ. 2559
 คณะครูเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop เบื้องต้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการใช้งาน ในวันที่ 13 และ 20 กุมภาพันธ์ 2559 10 ก.พ. 2559
 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการงานสอนเสริมทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 15 ก.พ. 2559
 ขอเชิญคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 17 ก.พ. 2559
 นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 13 (13th IJSO) 19 ก.พ. 2559
 ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ และคณะครูเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ และรับมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2559 23 ก.พ. 2559
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคมเข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 26 ก.พ. 2559
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 9/2558 ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 4 มี.ค. 2559
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (57)
 การท่องศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนในทุกเช้า เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 25 พ.ค. 2558
 ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ห้อง Gifted ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 27 พ.ค. 2558
 การแสดงบนเวทีของนักเรียน ภาคฤดูร้อน 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 30 พ.ค. 2558
 การประเมินผลการเรียนนักเรียนโครงการ Cambridge Young Learners English Course ในวันที่ 30 เมษายน 2558 30 พ.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 23 เมษายน 2558 30 พ.ค. 2558
 นักเรียนชมการแนะนำศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว (เทควันโด) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 30 พ.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 30 พ.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 30 พ.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 8 มิถุนายน2558 9 มิ.ย. 2558
 การสอบคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพชร SL กิจกรรมเจียระไนเพชร SLC ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 11 มิ.ย. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 19 มิ.ย. 2558
 ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากรครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 23 มิ.ย. 2558
 การประชุมคุณครูผู้สอนตามช่วงชั้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 6 ก.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 7 ก.ค. 2558
 นักเรียนระดับ ป.1-ป.3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 8 ก.ค. 2558
 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบรางวัล Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ,รางวัลตอบปัญหาวิทยาศาสตร์,และเกียรติคุณ ให้กับนักเรียน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 8 ก.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 28 ก.ค. 2558
 ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุม Focus Group การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2559-2564) ; เขตภาคตะวันออก ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 29 ก.ค. 2558
 0 4 ส.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 7 ส.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2558 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 13 ส.ค. 2558
 นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประกวดโครงงานรอบคัดเลือก ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 14 ส.ค. 2558
 การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 17 ส.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 19 ส.ค. 2558
 การนิเทศการสอนครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 19 ส.ค. 2558
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในงานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 19 ส.ค. 2558
 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2558 19 ส.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 31 ส.ค. 2558
 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “10 ปี สร้างสุข สร้างสมอง ด้วยการอ่าน" 7 ก.ย. 2558
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 7 กันยายน 2558 8 ก.ย. 2558
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 9 ก.ย. 2558
 ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 7 กันยายน 2558 10 ก.ย. 2558
 ผู้อำนวยการโรงเรียนซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักเรียน จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2558 17 ก.ย. 2558
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 กันยายน 2558 2 ต.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2558 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 2 พ.ย. 2558
 นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยยอดเยี่ยม และขวัญใจหนูน้อยนักเล่านิทาน ระดับ 6-9 ปี ในโครงการนลับสมอง ประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่ 10 3 พ.ย. 2558
 การประชุมงานสอนเสริม ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 5 พ.ย. 2558
 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 23 พ.ย. 2558
 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 24 พ.ย. 2558
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวันลอยกระทง นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ร่วมประดิษฐ์กระทงพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย 25 พ.ย. 2558
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1 ธ.ค. 2558
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 รับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวันที่ 23,26-27 พฤศจิกายน 2558 8 ธ.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2558 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 8 ธ.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2558 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 17 ธ.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2558 ในวันที่ 4 มกราคม 2559 6 ม.ค. 2559
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2558 ในวันที่ 7 มกราคม 2558 11 ม.ค. 2559
 การประชุมพิจารณาสรรหาเครื่องถ่ายเอกสารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มกราคม 2559 18 ม.ค. 2559
 ภราดา และคณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 19-22 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 22 ม.ค. 2559
 นักเรียนรับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) ในวันที่ 23,26,27 พฤศจิกายน 2558 29 ม.ค. 2559
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 3 ก.พ. 2559
 ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถมต้น มอบเกียรติบัตรแก่เด็กชายศักย์ศรณ์ สุวัฒนากุลกิจ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 16 ก.พ. 2559
 ผู้ช่วยวิชาการระดับประถมศึกษาตอนต้น มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเทควันโด จ.สระบุรี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 17 ก.พ. 2559
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 18/2558 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 18 ก.พ. 2559
 การประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 19 ก.พ. 2559
 ผู้ช่วยวิชาการระดับประถมศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่รักการอ่าน และบันทึกการอ่านยอดเยี่ยม ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 19 ก.พ. 2559
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2558 ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 7 มี.ค. 2559
 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 30 มี.ค. 2559
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(5)
คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม1 ธ.ค. 2558
การนิเทศการสอนครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 255819 ส.ค. 2558
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซ้อมการแสดงโขน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 255821 ก.ค. 2558
นักเรียนระดับ ป.1-ป.3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 25588 ก.ค. 2558
การประชุมคุณครูผู้สอนตามช่วงชั้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 25586 ก.ค. 2558

• แฟ้มผลงาน (1)  
   1. PORT