[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10121
ชื่อ: มิส  สาวิตรี    แขกเทศ
ฉายา: -
อายุงาน: 17 ปี 0 เดือน 20 วัน
อีเมล: Sawitree@sl.ac.th,Sawitree20092009@windowslive.com
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 /6

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2549  ปริญาโท (การจัดการคุณภาพ)  ปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 2540  ปริญญาติรี (การศึกษาปฐมวัย)  ปริญญาบัตร
3  อนุปริญญา  วิทยาลัยครูฉะเชิเงทรา 2536  อนุปริญญา  เกียรติบัตร
4    โรงเรียนชลพิพิจพณิชยการ 2527  ปวช.  เกียรติบัตร
5    โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 2512  สามัญ  เกียรติบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2557 หัวหน้างานสอนเสริม งานสอนเสริม
2557 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมต้น งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 หัวหน้างานประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2557 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาต้อนต้น ฝ่ายวิชาการ
2556 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานสื่อการสอน
2556 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1 งานบุคลากร
2556 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2556 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
2556 งานประกันคุณภาพ สำนักผู้อำนวยการ
2555 งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2555 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1 งานบุคลากร
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2555 กรรมการ งานสื่อการสอน
2554 งานประกันคุณภาพการศึกษา / งานวิจัยและพัฒนา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2554 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2554 ประธานกรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2554 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2554 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1 งานบุคลากร
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2554 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2554 กรรมการ งานสื่อการสอน
2553 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2553 ประธานกรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2553 รองประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2553 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1 งานบุคลากร
2553 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2553 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2553 กรรมการ งานสื่อการสอน
2552 รองประธาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2552 รองประธาน งานนิเทศภายใน
2552 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2552 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2552 กรรมการ งานบุคลากร
2552 รองประธาน งานประกันคุณภาพการศึกษา
2552 หัวหน้ามาตรฐานที่ 14 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2552 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2552 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2551 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2551 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2551 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2551 กรรมการ งานบุคลากร
2551 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2551 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2550 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2550 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2550 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2549 หัวหน้ามาตรฐานที่ 14 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2549 กรรมการ งานสอนเสริม
2549 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2549 กรรมการ ฝ่าย วิชาการ
2548 กรรมการ งานวิชาการช่วงชั้นที่1-4
2547 กรรมการ งานวิชาการช่วงชั้นที่1-4
2546 กรรมการ งานความเป็นเลิศวิชาการ
2546 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2546 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2546 กรรมการและเลขานุการ งานวิชาการช่วงชั้นที่1-4
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/6
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/4
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/5
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/4
2546 ครูผู้สอนวิชา ชมรม ประถมศึกษาปีที่ 6/0
2543 ครูผู้สอนวิชา Lab ประถมศึกษาปีที่ 1/1,2,3,4,5,6,7
2543 ครูผู้สอนวิชา อังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 1/1,2,3,4,5,6,7
2543 ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 1/0
2543 ครูผู้สอนวิชา Lab ประถมศึกษาปีที่ 1/1,2,3,4,5,6,7
2543 ครูผู้สอนวิชา อังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 1/1,2,3,4,5,6,7
2547 ครูผู้สอนวิชา ทักษะอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5,6,7
2548 ครูผู้สอนวิชา ชมรม ประถมศึกษาปีที่ 4/6
2548 ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ - เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 4/2
2548 ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ (กิจกรรม) ประถมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5,6,7
2548 ครูผู้สอนวิชา คัด - เขียน อังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 4/5,6,7
2547 ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน ประถมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,6,7
2547 ครูผู้สอนวิชา ชมรม ประถมศึกษาปีที่ 4/0
2547 ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 4/0
2547 ครูผู้สอนวิชา ทักษะภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5,6,7
2546 ครูผู้สอนวิชา อังกฤษทักษะ 1 ประถมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5,6,7
2546 ครูผู้สอนวิชา ชมรม ประถมศึกษาปีที่ 4/0
2546 ครูผู้สอนวิชา ชมรม ประถมศึกษาปีที่ 5/0
2546 ครูผู้สอนวิชา ชมรม ประถมศึกษาปีที่ 6/0
2547 ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน ประถมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5,6,7
2547 ครูผู้สอนวิชา ชมรม ประถมศึกษาปีที่ 4/0
2547 ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ - เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 4/0
2546 ครูผู้สอนวิชา อังกฤษทักษะ 1 ประถมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5,6,7
2546 ครูผู้สอนวิชา ชมรม ประถมศึกษาปีที่ 4/0
2546 ครูผู้สอนวิชา ชมรม ประถมศึกษาปีที่ 5/0
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2535 ครูเจ้าหน้าที่ธุรการ อนุบาล 0 ใบอนุญาติบรรจุครู
2548 ครูพิเศษ, ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษาปีที่ 1-6 0 ใบสำคัญจ่ายเงินเดือน
2549 ครูพิเศษ,สอนวิชาภาษาอังกฤษ, ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษาปีที่ 2 0 ใบสำคัญจ่ายเงิน, คำสั่งบุคลากร
2550 ครูพิเศษ ช่วยสอนวิชาภาษาจีน , ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษาปีที่ 4 0 ใบสำคัญจ่ายเงิน, คำสั่งแต่งตั้งงานบุคลากร
2551 ครูพิเศษ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.4, ป.6, ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษาปีที่ 4, 6 0 ใบสำคัญจ่ายเงิน, คำสั่งแต่งตั้งงานบุคลากร
2552 ครูพิเศษ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.5, ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษา 0 ใบสำคัญจ่ายเงิน, คำสั่งแต่งตั้งงานบุคลากร
2553 ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม, งานประกันคุณภาพ, งานสอนเสริม, ครูผู้ช่วย ป.4/2 - 0 คำสั่งอัตราบุคลากร ปี 53, ใบสำคัญจ่ายเงิน
2554 ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม, งานประกันคุณภาพ, งานสอนเสริม, งานวิจัย, ครูผู้ช่วย ป.2/3 ประถม 0 คำสั่งอัตรากำลัง ปี 54, ใบสำคัญจ่ายเงิน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมคณภาพของครู ดร.จตุพล พรนภา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมธรรมนูญโรงเรียน 543 - 543 8
อบรมการใช้ Dictionary โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมาเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการทำแฟ้มสะสมผลงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมครูสอนจริยศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การวัดและประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการทำแผนการสอนแบบ 4 MAT โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการใช้ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินจากหน่วยงานภายนอก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การวัดผลประเมินผลตามหลักสูครขั้นพื้นฐาน และการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การสอนแบบบูรณาการเพื่อทักษะการใช้ชีวิต องค์การค้าของคุรสภา 543 - 543 8
การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถการคิด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
ยุทธศาสตร์การสร้างโรงเรียนในฝัน สถาบันวิจัย และพัฒนามาตรฐาน 543 - 543 8
How to teach your primary students to read in Einglish Bangsaen Beach Resort Chonburi 543 - 543 8
การจัดการเรียนรู้แนวใหม่และการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
โรงเรียนในฝันของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี 543 - 543 24
โรงเรียนในฝันของสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องสมุดกลางตึกวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 543 - 543 8
แนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสอง ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 สุขุมวิท 5 แขวงคลองตันเหนือ กรุงเทพฯ 543 - 543 8
ยุทธศาสตร์การสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน ณ หอประชุมบุณยเกตุคุรสภา กรุงเทพฯ 543 - 543 16
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเครือมุลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแผลิกซ์ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 543 - 543 24
การเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งการเรียนการสอนภาษา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์สุขมวืท 11 กรุงเทพฯ 543 - 543 8
โรงเรียนในฝันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการชั้น 2 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 543 - 543 8
เทิดไท้องค์ราชันในวโรกาสมหามงคลสมัยแลองสิริราชสัมบัติ ครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา จ.สมุทราปราการ 543 - 543 8
วิชาการทำกระถางด้วยเหล็กดัด กองพลทหารราบที่ 1 543 - 543 8
แนวทางพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนในเครื่อมูลนิธิฯ ณ อาคารมุลนิธิวคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ชั้น 4 ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ 543 - 543 16
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ และจัดทำระเบียบการวัดและประเมินผล ศูนย์มุลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 543 - 543 8
ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 543 - 543 32
เข้าร่วมอบรมหัวข้อ E-Learning โครงการ One Teacher One Project ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 สุขุมวิท 5 แขวงคลองตันเหนือ กรุงเทพฯ 543 - 543 32
ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมและมัธยม 543 - 543 32
Grammatically Correct และเทคนิคการจัดากรเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การวัดและประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
เข้าร่วมสัมมนาผุ้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณืวิชาชีพครูและอาจารย์นเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสื่อการสอน,   งานหลักสูตรการเรียนการสอน,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานบุคลากร,   งานวิจัยและพัฒนา,   งานนโยบายและแผน,   งานประกันคุณภาพการศึกษา,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานสอนเสริม,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง งานประกันคุณภาพ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (3)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานประกันคุณภาพการศึกษา
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
    กรรมการ: (7)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสื่อการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรการเรียนการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1   สังกัด งานบุคลากร
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวิจัยและพัฒนา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนโยบายและแผน
     ตำแหน่ง งานประกันคุณภาพการศึกษา   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (114)
   การอบรม Concept Textbooks 2013 และ Lesson Plans 5 วิชา ปีการศึกษา 2556
   ครูผู้สอน 3 วิชาในระดับปฐมวัย (อ.1-อ.3) และช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) (วันแรก)
    ครูผู้สอน 3 วิชาในระดับปฐมวัย (อ.1-อ.3) และช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) (วันสุดท้าย)
   ครูผู้สอน 5 วิชาในช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) และครูผู้สอน 5 วิชาในช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) (วันแรก)
   ครูผู้สอน 5 วิชาในช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) และครูผู้สอน 5 วิชาในช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) (วันสุดท้าย)
   ครูผู้สอน 5 วิชา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) (วันแรก)
   สิ้นสุด การอบรม Concept Textbooks 2013 และ Lesson Plans 5 วิชา ปีการศึกษา 2556
   ครูผู้สอน 5 วิชา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) (วันสุดท้าย)
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   อบรมวิชาการ/การประชุม
   การประชุมผู้ปกครอง
   ดำเนินงานตามแผนงานประจำปี
   ประชุม
   ร่วมกิจกรรมจากภายนอก
   ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3
   อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2556 (วันแรก)
   อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2556 (วันที่สอง)
   อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2556 (วันที่สาม)
   อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2556 (วันที่สี่)
   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2556
   อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2556 (วันสุดท้าย)
   การประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 5/2556
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิ ฯ (วันแรก)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิ ฯ (วันที่สอง)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิ ฯ (วันที่สาม)
   ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 6/2556
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิ ฯ (วันสุดท้าย)
   ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ป.5-ป.6
    คณะครูศึกษาภาษาอังกฤษ หลักสูตรระยะสั้น 2 เดือน ณ ประเทศฟิลิปปินส์
   คณะครูออกเดินทางไปศึกษาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศฟิลิปปินส์
   คณะครูเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้รับผิดชอบงานการเรียนการสอนตำรากลางมูลนิธิฯ
   นิเทศครูผุ้สอนตำรากลางมูลนิธิฯ
   นิเทศครูผู้สอนตำรากลางมูลนิธิฯ
   ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 - ม.3
   คณะครูเข้าร่วมอบรม ภาษาในอาเซียน
   คณะครูเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet PC) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
   ประชุมคณะกรรมงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2556
   ประชุมการเตรียมความพร้อมการแข่งขันวิชาการ กลุ่มวิชาการที่ 13
   ประชุมการเตรียมความพร้อมการแข่งขันวิชาการ กลุ่มวิชาการที่ 13
   นักเรียน ป.1 ร่วมกิจกรรม โครงการโฟร์โมสต์โอเมก้า "ดื่มนม+ออกกำลังกาย=ได้สุขภาพดี"
   ครูระดับมัธยมปลายเรียนเสริมภาษาอังกฤษ
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2556
   กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตกรรม
    ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 กลุ่มวิชาการที่ 13
   คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์ (วันแรก)
   คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์ (วันสุดท้าย)
   ประชุมฝ่ายวิชาการครั้งที่ 10/2556
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยความสามารถในการอ่านออกเสียงและความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6
   ทักษะทางวิชาการ
   คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรหมากล้อม (โกะ)
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2556
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น(วันแรก)
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น(วันที่สอง)
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น(วันที่สาม)
   ค่ายหมากล้อม(วันแรก)
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น(วันที่สี่)
   ค่ายหมากล้อม(วันที่สอง)
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น(วันที่ห้า)
   ค่ายหมากล้อม(วันสุดท้าย)
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น(วันที่หก)
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น(วันที่เจ็ด)
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น(วันที่แปด)
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น(วันที่เก้า)
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น(วันที่สิบ)
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น(วันที่สิบเอ็ด)
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น(วันที่สิบสอง)
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น(วันที่สิบสาม)
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น(วันที่สิบสี่)
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น(วันสุดท้าย)
   อบรมครูผู้สอน EP
   สอนเสริมวันเสาร์
   การสอนเสริมวันเสาร์
   เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
   นักเรียนชั้น ป.1,ป.2,ป.4,ป.5 สอบอ่านออกเสียงและความเข้าใจการอ่าน
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2556
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2556
   ประเมินความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
   นักเรียนชั้น ม.4-ม.6 เข้าร่วมประเมินความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการ ปี 2556
   รับเกียรติบัตร
   ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรผลการสอบ O-Net ผ่านเกณฑ์
   งานวันวิชาการ
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิ ฯ (วันแรก)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิ ฯ (วันที่สอง)
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิ ฯ (วันที่สาม)
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2556
   คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิ ฯ (วันสุดท้าย)
   คุณครูเข้าร่วมประชุม "โครงการรวมพลังสร้างคน สร้างงาน: แปดริ้ว โมเดล"
   ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา
   ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 15/2556 วันที่ 30 มกราคม 2557
   นักเรียนเข้าค่าย "วิทยาศาสตร์เรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน" (วันแรก)
   นักเรียนเข้าค่าย "วิทยาศาสตร์เรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน" (วันสุดท้าย)
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.5 เข้าร่วมประเมินความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
   สอบ Interview
   นักเรียนชั้น ป.1-ป.5 สอบ Interview
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16/2556
   นักเรียนชั้น ป.6-ม.3 เข้าร่วมประเมินความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
   นักเรียนชั้น ป.6-ม.3 สอบ Interview
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17/2556
   คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ
   ติดตามการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ แก่บุคลากร (วันแรก)
   ติดตามการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ แก่บุคลากร (วันที่สอง)
   ติดตามการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ แก่บุคลากร (วันที่สาม)
   ติดตามการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ แก่บุคลากร (วันสุดท้าย)
   เข้าร่วมประชุมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
   คณะครูเข้าร่วมประชุมงานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2556
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 18/2556
   มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบ ติดอันดับ Top 100 จากการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ
   มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบ ติดอันดับ Top 100 จากการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ
   ประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันแรก)
   ประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันสุดท้าย)
   เรียนเสริมภาคฤดูร้อน
   นักเรียนชั้น อ.1- ม.6 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน
• ได้อยู่ในข่าว : (106)
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 29 พ.ค. 2556
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี ประจำปี 2555 31 พ.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 6 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 6 มิ.ย. 2556
 คณะครูเข้าอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2556 12 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 12 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 13 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานเปิดอาคาร "เซนต์หลุยส์วิทยาคาร" ประชุม ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 20 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู ฯ ปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 21 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือก และจัดซื้อหนังสือปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 24 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 27 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2556 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 28 มิ.ย. 2556
 แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556 นักเรียนระดับ ป.1-ป.6 ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2556 28 มิ.ย. 2556
 คณะครูเข้าร่วมประชุมสัญจรสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขและปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจำปี 2556 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 3 ก.ค. 2556
  ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานเปิดอาคาร "เซนต์หลุยส์วิทยาคาร" ประชุม ครั้งที่ 3/2556 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 4 ก.ค. 2556
 คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้รับผิดชอบงานการเรียนการสอนตำรากลางมูลนิธิฯในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 8 ก.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการงานบุคลากรเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 9 ก.ค. 2556
 ขอเชิญประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 9 ก.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2556 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 11 ก.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ประชุม ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.40 น. ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ 15 ก.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานเปิดอาคาร "เซนต์หลุยส์วิทยาคาร" ประชุม ครั้งที่ 4/2556 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 17 ก.ค. 2556
 ครูผู้สอนตำรากลางมูลนิธิฯ ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้ารับการนิเทศการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ Orient Blackswan ประเทศอินเดีย ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 17 ก.ค. 2556
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ปี 2556 ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 19 ก.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2556 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 5 ส.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ประชุม ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 15.40 น. ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ 8 ส.ค. 2556
  ขอเชิญคณะกรรมการงานบุคลากรเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2556 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 13 ส.ค. 2556
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 14 ส.ค. 2556
 คณะครูฝ่ายวิชาการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 16 ส.ค. 2556
 ขอเชิญผู้ปกครองร่วมงาน "วันผู้ปกครองพบครู" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3" ในวันที่ 24 สิงหาคม 2556 20 ส.ค. 2556
 คณะครูฝ่ายวิชาการ ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียน ณ ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถมในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 20 ส.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 26 ส.ค. 2556
 คณะกรรมการกลุ่มวิชาการที่ 13 สพป.ฉช.เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 26 ส.ค. 2556
 นักเรียนระดับชั้น ป.1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโฟร์โมสโอเมก้า ดื่มนม+ออกกำลังกาย= ได้สุขภาพดี" ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 29 ส.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2556 ในวันที่ 2 กันยายน 2556 30 ส.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 9/2556 ในวันที่ 5 กันยายน 2556 6 ก.ย. 2556
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 กลุ่มวิชาการที่ 13 ในวันที่ 12 กันยายน 2556 9 ก.ย. 2556
 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 นักเรียนระดับ ป.1-ป.6 ในวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2556 10 ก.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการนิเทศทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 12 กันยายน 2556 11 ก.ย. 2556
 นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มวิชาการที่ 13 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 12 ก.ย. 2556
 คณะครูเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตร 3 ในวันที่ 21 - 22 กันยายน 2556 16 ก.ย. 2556
 คณะภราดา และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล" ในวันที่ 2-4 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ก.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 17 กันยายน 2556 17 ก.ย. 2556
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (หมากล้อม) ในวันที่ 25 กันยายน 2556 17 ก.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยความสามารถในการอ่านออกเสียงและความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 24 กันยายน 2556 24 ก.ย. 2556
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบความสามารถในการอ่านออกเสียง และความเข้าใจในการอ่าน ในวันที่ 26 กันยายน 2556 26 ก.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 11/2556 ในวันที่ 26 กันยายน 2556 26 ก.ย. 2556
 นักเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 14-17 ตุลาคม 2556 30 ก.ย. 2556
 การประกวดสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2556 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2556 2 ต.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2556 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 7 ต.ค. 2556
 ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 เข้าร่วมโครงการค่ายหมากล้อม ในวันที่ 14-16 ตุลาคม 2556 9 ต.ค. 2556
 ขอเชิญคณะครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมอบรมหัวข้อ "การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการอาเซียน" ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 11 ต.ค. 2556
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในวันที่ 14-18 ตุลาคม 2556 16 ต.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 7/2556 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 2 พ.ย. 2556
 ขอเชิญผู้ปกครองร่วมงาน "วันประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 6 พ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการงานหลักสูตรเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 7 พ.ย. 2556
 ของดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2556 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 7 พ.ย. 2556
 ขอเชิญชวนนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมสมัครเรียนเสริมตอนเย็นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 8 พ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 12 พ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 12 พ.ย. 2556
 นักเรียนเข้าร่วมประเมินความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 และในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 25 พ.ย. 2556
 นักเรียนเข้าร่วมโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 26 พ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 12/2556 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 27 พ.ย. 2556
 ตัวแทนคณะภราดา คณะผู้บริหาร และนักเรียน เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ณ บริษัทสาครเคเบิล ทีวี จำกัด ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 28 พ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 29 พ.ย. 2556
 แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนพฤศจิกายน 2556 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ 2 ธ.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 13/2556 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 3 ธ.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 8/2556 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 9 ธ.ค. 2556
 คณะผู้บริหาร และครูเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 12 ธ.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2556 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 13 ธ.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการเข้าประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 17 ธ.ค. 2556
 แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนธันวาคม 2556 - มกราคม 2557 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ 19 ธ.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 9/2556 ในวันที่ 6 มกราคม 2557 5 ม.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 6 ม.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ และงานบุคลากรเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 27 มกราคม 2557 7 ม.ค. 2557
 แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล FSG ในวันที่ 13,15 มกราคม 2557 10 ม.ค. 2557
 แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณภาพของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (FSGST) ในวันที่ 13-14 มกราคม 2557 13 ม.ค. 2557
 นักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ Pre O-Net ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 มกราคม 2557 13 ม.ค. 2557
 ขอเชิญคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมงาน “Saint Louis Academic Day 2014” ในวันที่ 20-21 มกราคม 2557 17 ม.ค. 2557
 คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 21 -24 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จ.เชียงใหม่ 17 ม.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 14/2556 ในวันที่ 23 มกราคม 2557 23 ม.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 29 มกราคม 2557 27 ม.ค. 2557
 นักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เข้าร่วมติวเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2557 28 ม.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 10/2556 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 30 ม.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 31 ม.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 4 ก.พ. 2557
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ Interview ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 5 ก.พ. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 16/2556 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 6 ก.พ. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 7 ก.พ. 2557
 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 นักเรียนระดับ ม.6 ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 7 ก.พ. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 17/2556 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 12 ก.พ. 2557
 คณะครูเข้าร่วมการประชุมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 24 ก.พ. 2557
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 24 ก.พ. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 18/2556 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 26 ก.พ. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารกองทุนเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 2 มี.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 11/2556 ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 3 มี.ค. 2557
 ของดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 19/2556 ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 5 มี.ค. 2557
 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 นักเรียนระดับ ป.1 - ม.5 ในวันที่ 10 มีนาคม - 14 มีนาคม 2557 5 มี.ค. 2557
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบวัดคุณภาพติดอันดับ TOP 100 ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ 6 มี.ค. 2557
 ขอเชิญนักเรียนระดับชั้น อ.1 - ม.6 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน 2557 13 มี.ค. 2557
 คณะครูเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2557 14 มี.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 18 มี.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 18 มี.ค. 2557
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตร ประจำปีงบประมาณ 2556 18 มี.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการงานบุคลากรเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2556 ในวันที่ 7 เมษายน 2557 2 เม.ย. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 12/2556 ในวันที่ 8 เมษายน 2557 8 เม.ย. 2557
 คณะครูผู้สอนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ไข/พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ 4 วิชาที่จะใช้ในปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 1 ในวันที่ 18 - 19 เมษายน 2557 10 เม.ย. 2557
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : ()
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 21 -24 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จ.เชียงใหม่29 ม.ค. 2557
ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู ศึกษาดูงาน MONFORT TECHNICAL INSTITUTE ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 255614 มิ.ย. 2556

• แฟ้มผลงาน (0)