[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10121
ชื่อ: มิส  สาวิตรี    แขกเทศ
ฉายา: -
อายุงาน: 18 ปี 0 เดือน 22 วัน
อีเมล: Sawitree@sl.ac.th,Sawitree20092009@windowslive.com
Social Network:
ครูผู้ช่วยชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2 /1

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2549  ปริญาโท (การจัดการคุณภาพ)  ปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 2540  ปริญญาติรี (การศึกษาปฐมวัย)  ปริญญาบัตร
3  อนุปริญญา  วิทยาลัยครูฉะเชิเงทรา 2536  อนุปริญญา  เกียรติบัตร
4    โรงเรียนชลพิพิจพณิชยการ 2527  ปวช.  เกียรติบัตร
5    โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 2512  สามัญ  เกียรติบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2557 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2557 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2557 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมต้น งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1 งานบุคลากร
2557 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2557 งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2557 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาต้อนต้น ฝ่ายวิชาการ
2557 งานประกันคุณภาพ สำนักผู้อำนวยการ
2556 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานสื่อการสอน
2556 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1 งานบุคลากร
2556 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2556 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
2556 งานประกันคุณภาพ สำนักผู้อำนวยการ
2555 งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2555 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1 งานบุคลากร
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2555 กรรมการ งานสื่อการสอน
2554 งานประกันคุณภาพการศึกษา / งานวิจัยและพัฒนา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2554 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2554 ประธานกรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2554 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2554 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1 งานบุคลากร
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2554 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2554 กรรมการ งานสื่อการสอน
2553 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2553 ประธานกรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2553 รองประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2553 กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1 งานบุคลากร
2553 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2553 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2553 กรรมการ งานสื่อการสอน
2552 รองประธาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2552 รองประธาน งานนิเทศภายใน
2552 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2552 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2552 กรรมการ งานบุคลากร
2552 รองประธาน งานประกันคุณภาพการศึกษา
2552 หัวหน้ามาตรฐานที่ 14 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2552 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2552 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2551 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2551 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2551 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2551 กรรมการ งานบุคลากร
2551 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2551 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2550 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2550 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2550 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2549 หัวหน้ามาตรฐานที่ 14 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2549 กรรมการ งานสอนเสริม
2549 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2549 กรรมการ ฝ่าย วิชาการ
2548 กรรมการ งานวิชาการช่วงชั้นที่1-4
2547 กรรมการ งานวิชาการช่วงชั้นที่1-4
2546 กรรมการ งานความเป็นเลิศวิชาการ
2546 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2546 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2546 กรรมการและเลขานุการ งานวิชาการช่วงชั้นที่1-4
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/1
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/6
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/4
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/5
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2535 ครูเจ้าหน้าที่ธุรการ อนุบาล 0 ใบอนุญาติบรรจุครู
2548 ครูพิเศษ, ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษาปีที่ 1-6 0 ใบสำคัญจ่ายเงินเดือน
2549 ครูพิเศษ,สอนวิชาภาษาอังกฤษ, ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษาปีที่ 2 0 ใบสำคัญจ่ายเงิน, คำสั่งบุคลากร
2550 ครูพิเศษ ช่วยสอนวิชาภาษาจีน , ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษาปีที่ 4 0 ใบสำคัญจ่ายเงิน, คำสั่งแต่งตั้งงานบุคลากร
2551 ครูพิเศษ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.4, ป.6, ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษาปีที่ 4, 6 0 ใบสำคัญจ่ายเงิน, คำสั่งแต่งตั้งงานบุคลากร
2552 ครูพิเศษ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.5, ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการแผนกประถม ประถมศึกษา 0 ใบสำคัญจ่ายเงิน, คำสั่งแต่งตั้งงานบุคลากร
2553 ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม, งานประกันคุณภาพ, งานสอนเสริม, ครูผู้ช่วย ป.4/2 - 0 คำสั่งอัตราบุคลากร ปี 53, ใบสำคัญจ่ายเงิน
2554 ผู้ช่วยวิชาการแผนกประถม, งานประกันคุณภาพ, งานสอนเสริม, งานวิจัย, ครูผู้ช่วย ป.2/3 ประถม 0 คำสั่งอัตรากำลัง ปี 54, ใบสำคัญจ่ายเงิน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมคณภาพของครู ดร.จตุพล พรนภา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมธรรมนูญโรงเรียน 543 - 543 8
อบรมการใช้ Dictionary โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมาเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการทำแฟ้มสะสมผลงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมครูสอนจริยศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การวัดและประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการทำแผนการสอนแบบ 4 MAT โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการใช้ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินจากหน่วยงานภายนอก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การวัดผลประเมินผลตามหลักสูครขั้นพื้นฐาน และการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การสอนแบบบูรณาการเพื่อทักษะการใช้ชีวิต องค์การค้าของคุรสภา 543 - 543 8
การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถการคิด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
ยุทธศาสตร์การสร้างโรงเรียนในฝัน สถาบันวิจัย และพัฒนามาตรฐาน 543 - 543 8
How to teach your primary students to read in Einglish Bangsaen Beach Resort Chonburi 543 - 543 8
การจัดการเรียนรู้แนวใหม่และการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
โรงเรียนในฝันของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี 543 - 543 24
โรงเรียนในฝันของสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องสมุดกลางตึกวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 543 - 543 8
แนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสอง ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 สุขุมวิท 5 แขวงคลองตันเหนือ กรุงเทพฯ 543 - 543 8
ยุทธศาสตร์การสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน ณ หอประชุมบุณยเกตุคุรสภา กรุงเทพฯ 543 - 543 16
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเครือมุลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแผลิกซ์ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 543 - 543 24
การเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งการเรียนการสอนภาษา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์สุขมวืท 11 กรุงเทพฯ 543 - 543 8
โรงเรียนในฝันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการชั้น 2 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 543 - 543 8
เทิดไท้องค์ราชันในวโรกาสมหามงคลสมัยแลองสิริราชสัมบัติ ครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา จ.สมุทราปราการ 543 - 543 8
วิชาการทำกระถางด้วยเหล็กดัด กองพลทหารราบที่ 1 543 - 543 8
แนวทางพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนในเครื่อมูลนิธิฯ ณ อาคารมุลนิธิวคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ชั้น 4 ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ 543 - 543 16
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ และจัดทำระเบียบการวัดและประเมินผล ศูนย์มุลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 543 - 543 8
ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 543 - 543 32
เข้าร่วมอบรมหัวข้อ E-Learning โครงการ One Teacher One Project ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 สุขุมวิท 5 แขวงคลองตันเหนือ กรุงเทพฯ 543 - 543 32
ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมและมัธยม 543 - 543 32
Grammatically Correct และเทคนิคการจัดากรเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การวัดและประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
เข้าร่วมสัมมนาผุ้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณืวิชาชีพครูและอาจารย์นเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 9 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 15 นาที
2 ณ ห้องประชุม Honorat ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 8 ก.ค. 2557 3 ชั่วโมง 30 นาที
3 ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายใน และการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 15 ม.ค. 2558 8 ชั่วโมง 0 นาที
4 ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายใน และการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 14 ม.ค. 2558 6 ชั่วโมง 0 นาที
5 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
6 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 9 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
7 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 31 พ.ค. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
8 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 7 มิ.ย. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
9 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 14 มิ.ย. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
10 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 21 มิ.ย. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
11 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 28 มิ.ย. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
12 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 5 ก.ค. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
13 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 19 ก.ค. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
14 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 26 ก.ค. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
15 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 2 ส.ค. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
16 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 9 ส.ค. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
17 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 16 ส.ค. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
18 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 23 ส.ค. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
19 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 30 ส.ค. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
20 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 6 ก.ย. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
21 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 13 ก.ย. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
22 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 20 ก.ย. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
23 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 27 ก.ย. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
24 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 4 ต.ค. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
25 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 11 ต.ค. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
26 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 18 ต.ค. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
27 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 25 ต.ค. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
28 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 พ.ย. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
29 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8 พ.ย. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
30 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 15 พ.ย. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
31 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 22 พ.ย. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
32 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 29 พ.ย. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
33 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 13 ธ.ค. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
34 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 20 ธ.ค. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
35 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 27 ธ.ค. 2557 0 ชั่วโมง 0 นาที
36 การพัฒนาองค์กรเชิงบวกแบบสมองรอบด้านเพื่อการศึกษาเปลี่ยนแปลง (Whole-Brain Based Organization Development for Transformative Education โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 7 มี.ค. 2558 8 ชั่วโมง 30 นาที
37 การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 12 มี.ค. 2558-13 มี.ค. 2558 16 ชั่วโมง 0 นาที
38 การจัดทำแผนงานโครงการ ปี 2558 22 ธ.ค. 2557-23 ธ.ค. 2557 16 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสอนเสริม,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานประกันคุณภาพการศึกษา,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานนโยบายและแผน,   งานวิจัยและพัฒนา,   งานบุคลากร,   งานนิเทศการสอน,   งานวัดและประเมินผล,   งานหลักสูตรการเรียนการสอน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาต้อนต้น   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง งานประกันคุณภาพ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (2)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานประกันคุณภาพการศึกษา
    กรรมการ: (9)
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมต้น   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง งานประกันคุณภาพการศึกษา   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนโยบายและแผน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวิจัยและพัฒนา
     ตำแหน่ง กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1   สังกัด งานบุคลากร
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดและประเมินผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรการเรียนการสอน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2557   แผนงาน 103 งานประกันคุณภาพการศึกษา ขั้นตอน กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2557

• ปฏิทิน : (150)
   ประชุมผู้ปกครอง 1/2557
   . ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม
   ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมเรียนเสริม
   นักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2557
    แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน
   กำหนดปฏิทินการบริหารงานฝ่ายวิชาการ
   กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการ ดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
    วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของงานบริหารฝ่าย วิชาการที่จะดำเนินการ
   วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผล ที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายที่กำหนด
    ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
   ดำเนินการตามแผนงานตามปฏิทินของฝ่าย ที่กำหนด
   ประชุมครูผู้สอน
   คิดสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบ และเกิดผลดี ด้านการเรียนการสอน
   ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนา งานด้านวิชาการ
   กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน
   ประเมินผลการดำเนินงาน
   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
   ประชุมคณะกรรมการ
   ประเมินความสามารถของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
   นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ
   นักเรียนศึกษา ดูงาน
   ผลการแข่งขัน
   จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์
   จัดครูสอนเสริมแต่ละระดับชั้น
   นิเทศการสอนให้มีประสิทธิภาพ
   ประชุมวางแผน
   เสนองานเพื่อขออนุมัติ
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
   ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
   ติดตามผลสำเร็จ และผลการทำกิจกรรม
   ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ประเมินผล และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอน
   โครงการเรียนเสริมตอนเย็นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
   ประชุมวางแผนการพัฒนางานด้านวิชาการ ทุกสัปดาห์
   ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557
   ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2557
   การประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ป.1-ป.3
   เริ่มโครงการเรียนเสริมวันเสาร์ ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    สอนเสริมวันเสาร์ ภาค 1/2557
   นักเรียนมัธยมปลายเรียนเสริมวันเสาร์ ภาค 1/2557
   นักเรียนเรียนเสริมวันเสาร์ ปีการศึกษา 2557
   การรับใบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันวิชาการนานาชาติ ปีการศึกษา 2556 รอบแรก
   ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2557
   การประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ป.4-ป.6
   ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 - ม.3
   จัดระบบงานและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6
   การสาธิตการตัดกระดาษจากชาวอินเดีย
   ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2557
   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 17
   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด (CU HEALTH SHOT) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด (CU HEALTH SHOT) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
   นักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน cu health shot
   นักเรียน ป.1-ป.3 รับซูเปอร์จิ๋วแมกกาซีน
   การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพ เจียระไนเพชร SLC วิชาคณิตศาสตร์
   การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพ เจียระไนเพชร SLC วิชาวิทยาศาสตร์
   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557 (วันแรก)
   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557 (วันสุดท้าย)
   นักเรียนแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
   ประกวดโครงงาน (รอบคัดเลือก) ระดับชั้น ป.1-ม.6
   นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับเหรียญรางวัลจากผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราจากการแข่งขันสแต็คฯ
   นักเรียนแข่งขันทักษะภาษาจีน
   การประชุมครูผู้สอน
   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 17 ระดับชั้นที่ 1-2 (ประถมศึกษา)
   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 17 ระดับชั้นที่ 3-4 (มัธยมศึกษา)
   นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและประกวดทางวิทยาศาสตร์ (วันแรก)
   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
   นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและประกวดทางวิทยาศาสตร์ (วันสุดท้าย)
   นักเรียนแข่งขันโครงงานและตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (วันแรก)
   นักเรียน ป.4-ป.6 รับซูเปอร์จิ๋วแมกกาซีน
   นักเรียนแข่งขันโครงงานและตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (วันสุดท้าย)
   นักเรียนเข้าร่วมประกวดคัดลายมือภาษาจีน"บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน"
   คณะครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนฯ และเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร O-NET ปีการศึกษา 2556
   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
   ขอเชิญคุณพ่อ คุณแม่พร้อมนักเรียนเข้าร่วมงานทอล์คโชว์ 3 มิติ in คอนเสิร์ต ในหัวข้อทำอย่างไรให้เด็กเก่ง 8 ดี 4 มีสมาธิ 5 แบบ
   นักเรียนชมการแนะนำศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว
   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
   งดเรียนเสริมเย็น
   นักเรียนร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับมัธยมศึกษาในโครงการ "กล้าใหม่... ใฝ่รู้" ปี 2557
   งดเรียนเสริมเย็น
   คุณครูเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557
   นักเรียน ป.1-ป.3 รับซูเปอร์จิ๋วแมกกาซีน
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2557
   ประสานดำเนินการวางระบบประกันคุณภาพ
   กำกับติดตามกระบวนการทำงานต่าง ๆ ให้มีการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
   ประสานงานให้มีคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 (ระดับประถมศึกษา)
   นักเรียนอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2557 วันแรก
   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 (ระดับมัธยมศึกษา)
   นักเรียนทำข้อสอบในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   โครงการเรียนเสริมเดือนตุลาคม 2557
   โครงการเรียนเสริม Chinese Course เดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2557
   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 10
   นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตฯ (วันแรก)
   นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตฯ (วันสุดท้าย)
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2557
   - สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
   ประชุมครูแยกตามช่วงชั้น, ครูสนับสนุนการสอน และครูเจ้าหน้าที่
   นักเรียนศึกษาดูงาน IT Ladkrabang Open House 2014
   นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.5 รับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) (วันแรก)
   นักเรียนระดับชั้น ป.6-ม.3 รับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) (วันที่สอง)
   นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 รับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) (วันสุดท้าย)
   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1)
   นักเรียนรับเกียรติบัตร แข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9
   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 (ระดับประถมศึกษา)
   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 (ระดับมัธยมศึกษา)
   นักเรียน ป.1-ป.3 รับซูเปอร์จิ๋วแมกกาซีน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2557
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2557
   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7
   ประชุมคณะกรรมการต้อนรับการประเมินติดตามการพัฒนา / แก้ไขการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2556
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2557
   ประเมินติดตามการพัฒนา / แก้ไขการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2556
   ประเมินติดตามการพัฒนา / แก้ไขการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2556 (วันแรก)
   ประเมินติดตามการพัฒนา / แก้ไขการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2556 (วันที่สอง)
   ประเมินติดตามการพัฒนา / แก้ไขการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2556 (วันสุดท้าย)
   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาค
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2557
   นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
   นักเรียนแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557
   ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.5-ม.3 เข้าร่วมฝึกทักษะการเล่นหมากล้อม
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2557
   นักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
   การประชุมหัวหน้างาน/กลุ่มสารฯ เรื่องการวางแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2558
   นักเรียนแข่งขันตอบคำถาม ระดับมัธยมศึกษา โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปี 2557 จัดโดย scb
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2557
   นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Donmuang Go Championship 2015
   นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557(วันแรก)
   นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี Chem Challenge ครั้งที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557(วันสุดท้าย)
   นักเรียนแข่งขันตอบปัญหาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 35 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปีการศึกษา 2557
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15/2557
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอบแข่งขันคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าโครงการ Asian Science Camp 2015 รอบที่ 1
   นักเรียนรับเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการ รางวัลสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ผ่านรอบแรก
   ภราดาเศกสรร สกลธวัฒน์ และมิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ มอบเกียรติบัติและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขันภายใน-นอก ด้านวิชาการ
   มิสสุพัตรา แก้วแสนสุข มอบเกียรติบัติและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขันภายใน-นอก ด้านวิชาการ
   มิสสาวิตรี แขกเทศ มอบเกียรติบัติและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขันภายใน-นอก ด้านวิชาการ
   นักเรียนสอบเทควันโดเลื่อนสาย
    นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผน ปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป
   นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2557
   นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 สอบแข่งขันชิงแชมปคณิตศาสตร์ AMC ครั้งที่ 4
   นายนฤรงค์ เจริญบูลย์วิวัฒน์ และด.ช.ปฐมพร สุวัฒนากุลกิจ ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 15,21 มีนาคม 2558
   นักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 รอบสอง ระดับประเทศ
   นักเรียนชั้น อ.1- ม.6 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน 2558 วันแรก
   สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
   นำข้อมูลไปเขียนรายงานประเมินตนเอง
   นำผลการประเมินตนเองประสานให้ทุกฝ่ายรับทราบเพื่อหาแนวทางการพัฒนา
• ได้อยู่ในข่าว : (86)
 ขอเชิญชวนนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมสมัครเรียนเสริมตอนเย็นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 22 พ.ค. 2557
 เชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายเรียนเสริมวันเสาร์ ภาค 1/2557 22 พ.ค. 2557
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดโครงการเรียนเสริมวันเสาร์ ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 7 มิถุนายน – 27 กันยายน 2557 27 พ.ค. 2557
 ขอเชิญชวนนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมวันเสาร์ ปีการศึกษา 2557 27 พ.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 30 พ.ค. 2557
 ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ชั้น ป.1 -ป.3 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 3 มิ.ย. 2557
 พิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ระดับชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2557 5 มิ.ย. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ และงานบุคลากรเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 9 มิ.ย. 2557
 นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 6 ในวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2557 11 มิ.ย. 2557
 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านร่วมติวเสริมโครงการเจียระไนเพชร SLC ปีการศึกษา 2557 16 มิ.ย. 2557
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทยฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 ประเภท อ่านเอาเรื่อง (ย่อความ สรุปความ) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 17 มิ.ย. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 1 ก.ค. 2557
 ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะภาพ SLC 1 ก.ค. 2557
 ฝ่ายวิชาการ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะภาพ SLC ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 1 ก.ค. 2557
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 17 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 3 ก.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 4 ก.ค. 2557
 ตารางการเรียนเสริมโครงการอัจฉริยภาพ SLC 7 ก.ค. 2557
 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 15 ก.ค. 2557
 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกครูผู้สอนตำรากลางมูลนิธิฯ เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิฯ ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย 15 ก.ค. 2557
 ขอแจ้งงดการติวเสริมโครงการอัจฉริยภาพ เจียระไนเพชร SLC ในวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2557 21 ก.ค. 2557
 นักเรียนแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 22 ก.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการ Academic Day เข้าประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 24 ก.ค. 2557
 คณะครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนฯ และเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร O-NET ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 25 ก.ค. 2557
 นักเรียน ป.1-ป.3 รับซูเปอร์จิ๋วแมกกาซีน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 28 ก.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 28 ก.ค. 2557
 การสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับประถมศึกษา โครงการอัจฉริยภาพ เจียระไนเพชร SLC วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 30 ก.ค. 2557
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 5 ส.ค. 2557
 ฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันประกวดโครงงานรอบคัดเลือก (ระดับชั้น ป.1 - ม.6) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 6 ส.ค. 2557
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับเหรียญรางวัลจากผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราจากการแข่งขันสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 6 ส.ค. 2557
 ขอเชิญครูผู้สอน ทุกระดับชั้นประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 9 ส.ค. 2557
 คณะผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและมอบเกียรติบัตร (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 15 ส.ค. 2557
 ขอเชิญชวนนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2557 19 ส.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ และงานบุคลากรเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 22 ส.ค. 2557
 คณะครูเข้าร่วมประชุมนำเสนอต้นฉบับการแก้ไข/พัฒนาตำรากลางภาษาอังกฤษวิชาสังคมศึกษาฯที่จะใช้ในปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 26 ส.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 1 กันยายน 2557 27 ส.ค. 2557
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ของระดับ ป.6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 29 ส.ค. 2557
 นักเรียนชมการแนะนำศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว (เทควันโด) ในวันที่ 4 กันยายน 2557 4 ก.ย. 2557
 ขอเชิญคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมงานวันวิชาการ “Saint Louis Academic Day 2014” ในวันที่ 9 กันยายน 2557 5 ก.ย. 2557
 ขอแจ้งงดเรียนเสริมเย็น ในวันที่ 8-9 กันยายน 2557 8 ก.ย. 2557
 คณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหาร ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหาร ร.ร.ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2557 15 ก.ย. 2557
 นักเรียนรับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2557 22 ก.ย. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 25 กันยายน 2557 25 ก.ย. 2557
 นักเรียนเข้าร่วมสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 25 ก.ย. 2557
 ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริม Chinese Course เดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2557 29 ก.ย. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2557 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 2 ต.ค. 2557
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการชมรมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2557 27 ต.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 29 ต.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 30 ต.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2557 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 1 พ.ย. 2557
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร (ระดับปริญญาตรี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 7 พ.ย. 2557
 การประชุมครูทุกวันศุกร์ต้นเดือนแยกตามช่วงชั้น, ครูสนับสนุนการสอนและครูเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 7 พ.ย. 2557
 ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ที่ไดัรับทุนยอห์น แมรี่ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 10 พ.ย. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 11/2557 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 26 พ.ย. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 7/2557 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 28 พ.ย. 2557
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการประเมินติดตามการพัฒนา / แก้ไขการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2557 1 ธ.ค. 2557
 ขอเชิญคณะครู นักเรียนร่วมงาน English Day ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 2 ธ.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 12/2557 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 3 ธ.ค. 2557
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาค ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 11 ธ.ค. 2557
 ผลนักเรียนแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาค ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 19 ธ.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 8/2557 ในวันที่ 5 มกราคม 2558 3 ม.ค. 2558
 นักเรียนร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับมัธยมศึกษาในโครงการ "กล้าใหม่... ใฝ่รู้" ปี 2557 รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 14 มกราคม 2558 5 ม.ค. 2558
 คณะครูศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Rosetta ในวันที่ 14 มกราคม 2558 5 ม.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 13/2557 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 7 ม.ค. 2558
 คณะครูเข้าร่วมประชุมทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษาฯ ในวันที่ 14 - 15 มกราคม 2558 15 ม.ค. 2558
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Donmuang Go Championship 2015 ในวันที่ 23 มกราคม 2558 20 ม.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 14/2557 ในวันที่ 22 มกราคม 2558 21 ม.ค. 2558
 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 8 พ.ค. 2557
 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 9 พ.ค. 2557
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี Chem Challenge ครั้งที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 มกราคม 2558 23 ม.ค. 2558
 นักเรียนแข่งขันตอบปัญหาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 35 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 มกราคม 2557 23 ม.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 15/2557 ในวันที่ 29 มกราคม 2558 28 ม.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 2 ก.พ. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 2 ก.พ. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการงานบุคลากรเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 4 ก.พ. 2558
 นักเรียน ป.3-ป.6 เข้าร่วมทดสอบฯ ตามนโยบาย ปีการศึกษา 2557 ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี และการตรวจประเมินโรงเรียนในการจัดกิจกรรมด้านผู้เรียนฯ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 5 ก.พ. 2558
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,6 สอบแข่งขันคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าโครงการ Asian Science Camp 2015 รอบที่ 1 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 10 ก.พ. 2558
 นักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 รอบสอง ระดับประเทศ ในวันที่ 14 มีนาคม 2558 11 ก.พ. 2558
 ขอเชิญนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ในวัที่ 30 มีนาคม - 30 เมษายน 2558 16 ก.พ. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุมสอบ 5 กลุ่มสาระฯ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 25 ก.พ. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 25 ก.พ. 2558
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคมร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 5 มี.ค. 2558
 นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันชิงแชมป์คณิตศาสตร์ AMC ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 10 มี.ค. 2558
 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ 31 พ.ค. 2557
 การพัฒนาองค์กรเชิงบวกแบบสมองรอบด้านเพื่อการศึกษาเปลี่ยนแปลง (Whole-Brain Based Organization Development for Transformative Education 7 มี.ค. 2558
 การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557 12 มี.ค. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการเรียนการจัดทำข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 4 เมษายน 2558 3 เม.ย. 2558
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (19)
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2557 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 10 พ.ย. 2557
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 รับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 19 พ.ย. 2557
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2557 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 1 ธ.ค. 2557
 การประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 3 ธ.ค. 2557
 กิจกรรม English Day ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 9 ธ.ค. 2557
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 17 ธ.ค. 2557
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการประเมินติดตามการพัฒนา / แก้ไขการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2557 5 ม.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2557 ในวันที่ 5 มกราคม 2558 5 ม.ค. 2558
 การประชุมหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่องการวางแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 13 มกราคม 2558 15 ม.ค. 2558
 คณะครูเข้าร่วมประชุมทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2558 19 ม.ค. 2558
 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 14/2557 ในวันที่ 22 มกราคม 2558 22 ม.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 2 ก.พ. 2558
 นักเรียนระดับชั้น ป.3-ป.6 เข้าร่วมทดสอบฯ ตามนโยบาย ปีการศึกษา 2557 ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี และการตรวจประเมินโรงเรียนในการจัดกิจกรรมด้านผู้เรียนฯ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 5 ก.พ. 2558
 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 18 ก.พ. 2558
 มิสสาวิตรี แขกเทศ และมิสสุพัตรา แก้วแสนสุข มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขันด้านวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 26 ก.พ. 2558
 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 2 มี.ค. 2558
 นักเรียนสอบเลื่อนสายศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว (เทควันโด) จากสถาบันศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว โชคชัยเทควันโด ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 3 มี.ค. 2558
 การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ( Saint Louis Summer Course ) ประจำปี 2558 ของนักเรียนประถมศึกษา 6 เม.ย. 2558
 กิจกรรมภาคบ่ายของการเรียน Summer 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 10 เม.ย. 2558
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
กิจกรรมภาคบ่ายของการเรียน Summer 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 255810 เม.ย. 2558
การเรียนกิจกรรมเสริมวันเสาร์ นาฎศิลป์สากล (บัลเล่ต์) ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 25574 ก.ค. 2557

• แฟ้มผลงาน (0)