[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10094
ชื่อ: มาสเตอร์  สมพบ    คำมี
ฉายา: -
อายุงาน: 24 ปี 1 เดือน 6 วัน
อีเมล: T10094@hotmail.com
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยบูรพา 2557  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  หนังสือรับรองวุฒิ
2  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏ ฉะเชิงเทรา 2538  ครุศาสตร์บัณฑิต  เอกสาร
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุง 2534  มัธยมศึกษาปีที่ 6  เอกสาร
4  ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านดงแหลมโขด 2529  ประถมศึกษาปีที่ 6  เอกสาร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2562 กรรมการ งานอภิบาล
2562 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2562 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2562 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2562 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2562 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2561 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานอภิบาล
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2561 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2561 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2561 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2560 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานอภิบาล
2560 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2560 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2559 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานอภิบาล
2558 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานอภิบาล
2557 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2556 รองประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2555 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2555 กรรมการ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2553 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2553 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2553 กรรมการ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2552 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2552 กรรมการ งานอภิบาล
2552 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2551 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2551 กรรมการ งานอภิบาล
2551 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2551 กรรมการ งานคณะกรรมการนักเรียน
2549 กรรมการ งานเทคโนโลยี
2548 กรรมการ ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
2547 กรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2546 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2546 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2562 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2548 หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ , ครูสอนวิชาชมรมถ่ายภาพ 0 เอกสาร
2549 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ , ครูสอนวิชาชมรมถ่ายภาพ 0 เอกสาร
2550 เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยี 0 เอกสาร
2551 เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยี 0 เอกสาร

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนโดยใช้โครงงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถด้านการคิด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การฝึกอบรมผู้กำกับวิชาลูกเสือขั้นพื้นฐาน(B.T.C) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และสิทธิมนุษยชน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมการใช้ Internet และระบบ SWIS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนา หัวข้อ New Technology For Classroom: Undo Pro Class และ สื่อการสอนในรูปแบบ Interactive ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพและการเขียนข่าวในอัลบั้มภาพและการแต่งรูปด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมคุณธรรมนำความรู้ ตามโครงการพัฒนาชีวิตจิตบุคลากร หอประชุมว่องประชานุกูล 543 - 543 8
ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียน โรงเรียนวัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรม ในหัวข้อเรื่อง การผลิตสื่อ มัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker รุ่นที่ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 543 - 543 16
สัมมนา ในหัวข้อ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทฤษฎีธรีซาวด์ ห้องประชุม ชั้น 2 543 - 543 16
อบรมฟื้นฟูจิตคณะครูคาทอลิก ศูนย์อบรมพระมหาไถ่ พัทยา ชลบุรี 543 - 543 16
สองมือคือพลังสร้างสรรค์ SL สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเคื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อชรมเชิงปฏิบัติการสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Desktop Auther โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมการใช้งานระบบ SWIS กลุ่มครูสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ดครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 543 - 543 24
อบรมการทำแบบประเมินออนไลน์ในระบบ SWIS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร “ ส.จากครูสู่ ส.นักเรียน” โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ศึกษาดูงานการพัฒนางานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนวินิตศึกษา - 543
ศึกษาดูงานด้านบริการ ในหัวข้อจิตวิทยาการบริการสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานการไฟฟ้าฝ่าย - 543
ศึกษาดูงานรูปแบบการจัดค่ายกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดสระแก้ว - 543
ศึกษาดูงานห้องสมุด การจัดรูปแบบห้องสมุด ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง กรุงเทพฯ - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2005 ต.ค. 548  เป็นผู้มีทักษะการเขียนบทความระดับดี  ใบเกีตรติบัตร
2  2003 มี.ค. 563  เป็นครูต้นแบบปฏิรูปการศึกษา 2546  ใบเกียรติบัตร
3  2006 ธ.ค. 564  เป็นผู้มาปฏิบัติงานดีเยี่ยม โดยไม่มีวันขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2549  ใบเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2007  5 125 2 66 16 ม.ค. 2008 เอกสาร

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)