[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10085
ชื่อ: มิส  บุญสม    บุญประเสริฐ
ฉายา: -
อายุงาน: 18 ปี 11 เดือน 24 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 /3

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    โรงเรียนดัดดรุณี 2538  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2  ปริญญาตรี  มหาวืทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน 2532  การศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกคหกรรมศาสตร์  ปริญญาบัตร
3    โรงเรียนดัดดรุณี 2525  มัธยมศึกษาตอนตัน  ประกาศนียบัตร
4  ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดบางพระ 2521  ประถมศึกษาตอนปลาย  ใบประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2557 หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน งานธนาคารโรงเรียน
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2556 ประธานกรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2556 งานธนาคารโรงเรียน ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2552 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2552 กรรมการ งานสภานักเรียน
2552 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2551 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2551 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2550 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2550 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2549 หัวหน้ามาตรฐานที่ 17 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2549 กรรมการและเลขานุการ งานสอนเสริม
2549 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2549 กรรมการ ฝ่าย วิชาการ
2548 กรรมการ งานวิชาการช่วงชั้นที่1-4
2547 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2547 กรรมการ งานวิชาการช่วงชั้นที่1-4
2546 กรรมการ งานความเป็นเลิศวิชาการ
2546 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2546 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2546 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2546 กรรมการ งานวิชาการช่วงชั้นที่1-4
2556 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
2552 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2548 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
2546 ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ (Lab E) มัธยมศึกษาปีที่ 1/1,2,3,4,5,6
2543 ครูผู้สอนวิชา ชมรม ประถมศึกษาปีที่ 5/0
2543 ครูผู้สอนวิชา ชมรม ประถมศึกษาปีที่ 5/0
2543 ครูผู้สอนวิชา อังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 6/1,2,3,4,5,6,7
2543 ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 6/3
2543 ครูผู้สอนวิชา ชมรม ประถมศึกษาปีที่ 6/0
2543 ครูผู้สอนวิชา ชมรม ประถมศึกษาปีที่ 6/0
2543 ครูผู้สอนวิชา อังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 6/1,2,3,4,5,6,7
2543 ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 6/3
2547 ครูผู้สอนวิชา Lab Eng มัธยมศึกษาปีที่ 1/1,2,3,4,5,6,7
2547 ครูผู้สอนวิชา Lab English มัธยมศึกษาปีที่ 1/1,2,3,4,5,6,7
2547 ครูผู้สอนวิชา อังกฤษเสริม มัธยมศึกษาปีที่ 1/1,2,3,4
2547 ครูผู้สอนวิชา Lab English มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
2546 ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ (Lab E) มัธยมศึกษาปีที่ 1/1,2,3,4,5,6
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2548 ครูผู้สอน งานสอนเสริม ประสานงานธนาคารโรงเรียน มัธยมศึกษาปีที่3 0
2549 ตรูผ้สอน งานสอนเสริม ผู้ประสานงานธนาคารโรงเรียน มัธยมศึกษาปีที่2 0
2550 ครูผู้สอน งานสอนเสริม ประสานงานธนาคารโรงเรียน มัธมศึกษาปีที่4 0
2551 ครูผู้สอน งานสอนเสริม ประสานงานธนาคารโรงเรียน มัธมศึกษาปีที่5 0
2552 ครูผู้สอน งานสอนเสริม ประสานงานธนาคารโรงเรียน มัธมศึกษาปีที่5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
A course in teaching English มหาวิทยาลัยเอแบค 543 - 543 16
Seminar and workshop for English language คุรุสภา กรุงเทพฯ 543 - 543 16
Leadership seminar on cost -effectiveness analysis โรงเรียนอัญสัมชัญธนบุรี 543 - 543 8
A twenty-eight hour language improvement courre ACS Bell Language 543 - 543 20
ทักษะฟังใจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 24
เทคนิคการสอน การเขียนแผนงานโครงการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 24
Workshop Focus on Learner Centred ศูย์พัฒนาบุคคลากร มูลนิธิคณะเซนคาเบรียล กรุงเทพ 543 - 543 16
Applying in child- centred Approch in the classroom ศูนย์พัฒนาบุคคลากร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบลียล กรุงเทพ 543 - 543 8
หสักสูตรปฏิรูปการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการประถมศีกษา 543 - 543
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ของสมศ. สำนักงานพ้ฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
New millimuim Edu Network of USA มหาวิทยาลัยเอแบค กรุงเทพ 543 - 543 8
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ครูเครือข่าย Intel Teach to the Future โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ระบบประกันคุณภาพการศีกษา ศูนย์พัฒนาบุคคลากร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบลียล กรุงเทพ 543 - 543 16
การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนากระบวนการคิด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
ยุทธศาสตร์การสร้างโรงเรียนในฝัน หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพ 543 - 543 16
การสังเคราะห์งานวิจัย หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพ 543 - 543 8
Grammartically Corrrctly และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การสอนบูรนาการเพื่อทักษะการใช้ชีวิต โรงแรมรัตน ชลบุรี 543 - 543 8
การจัดทำระบบประเมินผลและการจัดทำเอกสาร รุ่นที่ 13 สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย กรุงเทพ 543 - 543 8
การผลิตสื่อมัลติมิเดีย ด้วยโปรแกรม window Movie Maker โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
Thorry Sound Theory โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การให้ความรู้และแนวทางป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 1
การใช้งานระบบ Swiss โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 4

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การจัดการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ 3082 - 543
ระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวินิตศึกษา จ.ลพบุรึ 549 - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 559  ครูดีในดวงใจ  วุฒิบัตร
2  0 566  ครูต้นแบบปฎิรูปการเรียนรู้ ชองสำนักงานคณะกรรมการการศีกษาเอกชน  วุฒิบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานธนาคารโรงเรียน,   งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง งานธนาคารโรงเรียน   สังกัด ฝ่ายธุรการ - การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานธนาคารโรงเรียน
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (4)
   ดำเนินงานตามแผนงานประจำปี
   ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ โครงการเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารออมสิน ณ โรงแรมฟาวน์แทน ทรี รีสอร์ท และฟาร์มโชคชัย จ.นครราชสีมา (วันแรก)
   ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ โครงการเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารออมสิน ณ โรงแรมฟาวน์แทน ทรี รีสอร์ท และฟาร์มโชคชัย จ.นครราชสีมา
   รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
• ได้อยู่ในข่าว : (10)
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2556 23 ส.ค. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการนิเทศทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 12 กันยายน 2556 11 ก.ย. 2556
 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์โครงการเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารออมสิน ณ โรงแรมฟาวน์แทน ทรี รีสอร์ท และฟาร์มโชคชัย จ.นครราชสีมา ในวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2556 11 ก.ย. 2556
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2556 6 ม.ค. 2557
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลโครงการธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 20 ม.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 4 ก.พ. 2557
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2557 4 มี.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 18 มี.ค. 2557
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตร ประจำปีงบประมาณ 2556 18 มี.ค. 2557
 คณะครูผู้สอนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ไข/พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ 4 วิชาที่จะใช้ในปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 2 ในวันที่ 20 - 21 เมษายน 2557 10 เม.ย. 2557
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : ()
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
ครูและตัวแทนนักเรียนโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้ารับรางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 255622 พ.ย. 2556
ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ โครงการเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารออมสิน ณ โรงแรมฟาวน์แทน ทรี รีสอร์ท และฟาร์มโชคชัย จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 25563 ก.ย. 2556

• แฟ้มผลงาน (0)