[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10073
ชื่อ: มิส  ปิยาภรณ์    คำเวียงจันทร์ (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2559)
ฉายา: แหม่ม
อายุงาน: 27 ปี 1 เดือน 1 วัน
อีเมล:
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพฯ 2551  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การจัดการคุณภาพ  ใบประกาศนียบัตร
2    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดกรุงเทพฯ 2542  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ใบประกาศนียบัตร
3  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2539  ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ใบประกาศนียบัตร
4  อนุปริญญา  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2536  อนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การบริหารธุรกิจ  ใบประกาศนียบัตร
5  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา 2533  มัธยมศึกษาปีที่ 6  ใบประกาศนียบัตร
6  ประถมศึกษา  โรงเรียนปรีชาวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2527  ประถมศึกษาปีที่ 6  ใบประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2558 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 รองประธานกรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2558 กรรมการ งานจัดซื้อ
2558 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2558 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2558 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์
2558 ประธานกรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2558 กรรมการ งานบุคลากร
2558 รองประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2558 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2558 หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2557 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2557 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 รองประธานกรรมการ งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
2557 กรรมการ งานจัดซื้อ
2557 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2557 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2557 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์
2557 ประธานกรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2557 กรรมการ งานบุคลากร
2557 รองประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2557 กรรมการ
2557 หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2556 กรรมการ งานบุคลากร
2556 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 งานนโยบายและแผน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 ที่ปรึกษา งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 ประธานกรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2556 รองประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
2556 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2556 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเิงิน ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2556 งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2555 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2555 ที่ปรึกษา งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2555 งานนโยบายและแผน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2555 กรรมการ งานบุคลากร
2555 ประธานกรรมการ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 หัวหน้าแผนกธุรการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2554 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2554 ที่ปรึกษา งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2554 งานนโยบายและแผนงาน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2554 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2554 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2554 กรรมการ งานบุคลากร
2554 ประธานกรรมการ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2554 กรรมการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2553 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2553 กรรมการและเลขานุการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2553 กรรมการ งานบุคลากร
2553 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2553 รองประธานกรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2553 ที่ปรึกษา งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2553 หัวหน้าแผนกธุรการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2553 ประธานกรรมการ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2552 ประธานกรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2552 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2552 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2552 รองประธานกรรมการ งานรถรับส่ง
2552 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2552 กรรมการ งานบุคลากร
2552 กรรมการและเลขานุการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2552 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2552 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2552 รองประธานกรรมการ ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2552 ประธานกรรมการ แผนก ธุรการ/ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2551 ประธานกรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2551 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2551 รองประธานกรรมการ งานรถรับส่ง
2551 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2551 กรรมการ งานบุคลากร
2551 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2551 ประธานกรรมการ แผนก ธุรการ/ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2550 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2550 ประธานกรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2550 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2550 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2550 ที่ปรึกษา งานรถรับส่ง
2550 กรรมการและเลขานุการ งานนโยบายและแผน
2550 ประธานกรรมการ งานบุคลากร
2550 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2550 กรรมการ ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2550 ประธานกรรมการ แผนก ธุรการ/ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2549 ประธานกรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2549 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2549 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2549 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2549 ประธานกรรมการ งานบุคลากร
2549 หัวหน้ามาตรฐานที่ 12 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2549 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2549 รองประธานกรรมการ ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2549 หัวหน้าแผนก/งานบริหารแผนก/งานนโยบายและแผนงาน แผนก ธุรการ/ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
2548 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2548 กรรมการ งานบุคลากร
2547 ประธานกรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2547 กรรมการ งานสารบรรณ
2547 กรรมการ งานบุคลากร
2546 กรรมการและเลขานุการ งานทะเบียนสถิติ
2546 กรรมการ งานสารบรรณ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2536 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2537 ครูสนับสนุนการสอน 0 ใบอนุญาตบรรจุครู
2538 ครูสนับสนุนการสอน 0
2539 ครูสนับสนุนการสอน 0
2540 ครูสนับสนุนการสอน 0
2541 ครูสนับสนุนการสอน 0
2542 ครูสนับสนุนการสอน 0
2543 ครูสนับสนุนการสอน 0
2544 ครูสนับสนุนการสอน 0
2545 ครูสนับสนุนการสอน 0
2546 ครูสนับสนุนการสอน 0
2547 ครูสนับสนุนการสอน 0
2548 ครูสนับสนุนการสอน 0
2549 หัวหน้าแผนกธุรการ 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2550 หัวหน้าแผนกธุรการ 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2551 หัวหน้าแผนกธุรการ 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2552 หัวหน้าแผนกธุรการ 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2553 หัวหน้าแผนกธุรการ 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2554 หัวหน้าแผนกธุรการ/งานทะเบียนสถิติ/งานนโยบายและแผน 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 หัวหน้าแผนกธุรการ/งานทะเบียนสถิติ/งานนโยบายและแผน 0 คำสั่งแต่งตั้ง

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน จัดโดยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป จัดโดยสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น จัดโดยสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "คอมพิวเตอร์เบื้องต้น" จัดโดยโรงเรียนนวีภาพ โรงเรียนนวีภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา 543 - 543 30
สัมมนาวิชาการเรื่อง "โรงเรียนของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย:พันธกิจเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพสู่สหัสวรรษที่ 3" จัดโดยฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 543 - 543 24
อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "Windows&MS.Word" จัดโดยโรงเรียนนวีภาพ โรงเรียนนวีภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา 543 - 543 20
อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การใช้อินเตอร์เน็ตรุ่นที่ 1" จัดโดยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในเครือฯ เรื่อง "การศึกษาเซนต์คาเบรียล:เอกภาพและคุณภาพสากล" จัดโดยฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 543 - 543 24
อบรม "เทคนิคการสอน การเขียนแผน และโครงการ" จัดโดยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การสร้างโฮมเพจ" จัดโดยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 32
สัมมนาเรื่อง "พันธกิจแห่งความรักและการรับใช้ในบริบทของการปฏิรูปการศึกษา" จัดโดยสภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย) โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 543 - 543 24
อบรมหลักสูตร "การจัดเอกสารให้ได้มาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพของหน่วยงาน" จัดโดย บริษัทเอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด โรงแรมอิมพีเรียล ธารา จังหวัดกรุงเทพฯ 543 - 543 8
สัมมนาในหัวข้อ Business Excellence Framework จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค จังหวัดกรุงเทพฯ 543 - 543 8
ประชุมสัมมนาเรื่อง คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 20
ประชุมเรื่อง แนวทางพัฒนางานของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 8
อบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายโรงเรียนเอกชน โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม รุ่นที่ 4 จัดโดยสำนักนิติการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 543 - 543 16
สัมมนาเรื่อง "การจัดทำและบริหาร KPI โดย Balanced Scorecard และการติดตามผลโดยใช้ Software EPS จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จังหวัดกรุงเทพฯ 543 - 543 8
สัมมนาเรื่อง "บริการใส่ใจ ฉับไว ประทับใจ" จัดโดย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 16
สัมมนาเรื่อง "เครื่องมือเพื่อการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้: มุ่งสู่การตามติดทิศทางองค์กร" จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โรงแรมลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี 543 - 543 16
ศึกษาทางไปรษณีย์ผ่านการทดสอบหลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 543 - 543 320
อบรมการใช้โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2550 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 543 - 543 24
สัมมนา "โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง รองรับการกระจายอำนาจ" จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ จัดโดย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2003 ระดับกลาง จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 543 - 543 24
สัมมนาเรื่อง การมุ่งเน้นบุคลากร: ทุนมนุษย์ กลยุทธสู่ความเป็นหนึ่ง จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โรงแรมทาวน์ อินทาวน์ จังหวัดชลบุรี 543 - 543 8
สัมมนาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทฤษฎีธรีชาวด์ จัดโดยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนาครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม จังหวัดกรุงเทพฯ 543 - 543 16
สัมมนาเรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำ การนำไปใช้ และการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโดย สำนักงานฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 16
สัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในหัวข้อ ภารกิจผู้ร่วมบริหาร: บริหารการศึกษาแบบเซนต์คาเบรียล อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 24
สัมมนาเรื่อง "หลักสูตรแกนกลางระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
สัมมนาเรื่อง "สองมือคือพลัง สร้างสรรค์ SL สู่ความเป็นเลิศ" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 16
สัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2552 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 24
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการจัดทำงบประมาณ ปีการศึกษา 2553 และยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ ระยะ 6 ปี" อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 16
สัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2552 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 24
อบรมและสัมมนาหลักสูตร "การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน" สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) 543 - 543 8
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ SWIS (School Web-based Information System) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 2
อบรมปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "สมองกับการจัดการเรียนรู้" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
เข้าร่วมประชุมติดตามงานพัฒนาตำราภาษาอังกฤษและวิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับโรงเรียนเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ระยะ 6 ปี (2553-2558) อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 16
อบรมปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ “สมองกับการจัดการเรียนรู้” โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 14
อบรมเรื่อง “เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม” โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 7
อบรมการใช้งานกระดานอัจฉริยะ (Activboard) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 3
การประชุมและนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2010 หรือ Education Technology Forum 2010 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 543 - 543 7
สัมมนากลางปี เรื่อง หลักการ/แนวทางการเขียน KRA และ KPI โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 7
อบรมโครงการเสริมทักษะภาษาสู่สากล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 7
สัมมนาเรื่อง “การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 543 - 543 24
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ของ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 543 - 543 14

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ดูงานด้านการเตรียมขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปาง และโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง จ.เชียงใหม่ - 543
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2010 มิ.ย. 547  รางวัลครูนานปี  โล่/ภาพถ่าย
2  2007 ก.พ. 553  ครูดีเด่น เนื่องในวันการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2549  เกียรติบัตร
3  2006 ก.ค. 571  รางวัลระดับเหรียญทองแดง โครงการ One Teacher One Project ประจำปีการศึกษา 2548  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2002  5 119 22 79 4 ธ.ค. 2002 ใบประกาศนียบัตร
5 ธ.ค. 2007  4 125 0 46 18 ม.ค. 2008 ใบประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)