[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10066
ชื่อ: มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
ฉายา: -
อายุงาน: 27 ปี 2 เดือน 12 วัน
อีเมล: tan-10066@hotmail.com
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา 2540  คุรุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย  ปริญญาบัตร
2    โรงเรียนสุรวิทยาคาร 2527  มัธยมศึกษาปีที่ 6  ใบประกาศณียบัตร
3  ประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 2521  ประถมศึกษาปีที่ 6  ใบประกาศณียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานรถรับ - ส่ง
2562 กรรมการ งานสอนเสริม
2562 กรรมการ งานจัดซื้อ
2562 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2562 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2562 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2562 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2562 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2562 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2562 กรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานรถรับ - ส่ง
2561 กรรมการ งานสอนเสริม
2561 กรรมการ งานจัดซื้อ
2561 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2561 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2561 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2561 กรรมการ งานบุคลากร
2561 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2561 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2561 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2561 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2561 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2560 ประธานกรรมการ งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2560 ประธานกรรมการ งานรถรับ - ส่ง
2560 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2560 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2560 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2560 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2560 กรรมการ งานระดับชั้น
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 กรรมการ งานสอนเสริม
2560 กรรมการ งานจัดซื้อ
2560 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2560 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2560 กรรมการและผู้แทนครูฝ่ายปฐมวัย งานตรวจสอบการเงิน
2560 กรรมการ งานบุคลากร
2560 กรรมการตรวจติดตามภายใน (ปฐมวัย) งานประกันคุณภาพการศึกษา
2560 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2560 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2560 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2559 ประธานกรรมการ
2559 ประธานกรรมการ
2559 ประธานกรรมการ
2559 ประธานกรรมการ งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2559 ประธานกรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานรถรับ - ส่ง
2559 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2559 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2559 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2559 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2559 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2559 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2559 กรรมการ งานระดับชั้น
2559 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2559 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2559 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2559 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2559 กรรมการ งานบุคลากร
2559 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2558 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2558 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2558 กรรมการ งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2558 กรรมการ งานรถรับ - ส่ง
2558 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2558 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2558 กรรมการ งานระดับชั้น
2558 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2558 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2558 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2558 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2558 ประธานกรรมการ งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้
2558 กรรมการ งานระดับชั้น
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานนิเทศการสอนปฐมวัย
2557 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2557 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2557 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2557 กรรมการ งานหลักสูตรและการสอน
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2557 รองประธาน งานรถรับ - ส่ง
2557 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2557 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2557 กรรมการ งานระดับชั้น
2557 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2557 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2557 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2557 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการ
2557 หัวหน้าระดับ อ.1
2557 กรรมการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานนิเทศการสอนปฐมวัย
2556 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2556 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2556 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2556 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2556 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2556 กรรมการ งานระดับชั้น
2556 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2556 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2556 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2556 กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน
2556 กรรมการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2555 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2555 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2555 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2555 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2555 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2555 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2555 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2555 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2555 กรรมการ งานนิเทศการสอนปฐมวัย
2554 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2554 กรรมการ งานการเงินและบัญชี
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2554 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2554 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2554 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2554 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2554 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2554 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2554 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2553 กรรมการ งานการเงิน
2553 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2553 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2553 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2553 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2553 รองประธาน งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2553 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2553 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2553 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2553 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2553 รองประธาน งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2553 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2552 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2552 กรรมการ งานสารบรรณ
2552 กรรมการ งานรถรับส่ง
2552 หัวหน้ามาตรฐานที่ 1 (การศึกษาปฐมวัย) งานประกันคุณภาพการศึกษา
2552 กรรมการ งานการเงิน
2552 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2552 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2552 กรรมการ งานสอนเสริม
2552 กรรมการ งานระดับชั้น
2552 หัวหน้าระดับอนุบาล 1 งานบริหารแผนกปกครอง
2551 กรรมการ งานทะเบียนสถิติ
2551 กรรมการ งานสารบรรณ
2551 กรรมการ งานรถรับส่ง
2551 กรรมการ งานการเงิน
2551 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2551 กรรมการ งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2551 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2551 กรรมการ งานคณะกรรมการนักเรียน
2551 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2551 กรรมการ งานหลักสูตร
2551 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2551 กรรมการ งานห้องสมุด
2551 กรรมการ งานสื่อการเรียนรู้
2551 กรรมการ งานนิเทศภายใน
2551 กรรมการ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2551 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2551 กรรมการ งานโภชนาการ
2551 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2551 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2551 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจการนักเรียน
2551 กรรมการ งานบริหารแผนกวิชาการ
2551 กรรมการ งานบริหารแผนกบริการ
2551 กรรมการ ฝ่าย การศึกษาปฐมวัย
2549 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2549 หัวหน้ามาตรฐานที่ 7 (การศึกษาปฐมวัย) งานประกันคุณภาพการศึกษา
2549 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2549 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2549 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2549 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2549 หัวหน้าระดับอนุบาล 3 งานบริหารแผนกปกครอง
2549 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2549 หัวหน้าระดับอนุบาล 3 ฝ่าย กิจการนักเรียน
2549 หัวหน้าระดับอนุบาล 3 แผนก ปกครอง/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2547 กรรมการ งานบริหารฝ่ายการศึกษาปฐมวัย
2547 กรรมการสภาครู ระดับการศึกษาปฐมวัย งานกองทุนสวัสดิการ
2546 กรรมการ งานบริหารฝ่ายการศึกษาปฐมวัย
2546 กรรมการ งานรถรับส่ง
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2548 หัวหน้าระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 0 สลิปเงินเดือน
2549 หัวหน้าระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 0 สลิปเงินเดือน
2550 หัวหน้างานวัดผลระดับการศึกษาปฐมวัย 0 สลิปเงินเดือน
2551 หัวหน้าระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 0 สลิปเงินเดือน
2552 หัวหน้าระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 0 สลิปเงินเดือน
2553 หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 0 สลิปเงินเดือน
2554 หัวหน้าระดับปฐมวัยปีที่ 1 ปฐมวัยปีที่ 1 0 สลิปเงินเดือน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถการคิด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 24
การสัมมนาคณะภารดาและคุณครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี 543 - 543 24
การอบรมสัมมนาพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 และสิทธิมนุษยชน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
สัมมนาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาสู่มาตรฐานระดับปฐมวัย โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 543 - 543 8
การประชุมชี้แจงเจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธิการ2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี 543 - 543 8
ศึกษาดูงานเปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชน ศูนย์การเรียนรู้กองพลทหารราบที่ 11 จังหวัดฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การสัมมนาเชิงปฏิบัตรการ ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 543 - 543 16
การอบรมโครงการเด็กไทยมือสะอาดปราศจากโรค โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การอบรมกิจกรรม walk rally วิชาการ การพัฒนาสมองกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในเด็กปฐมวัย โรงแรมซิกม่ารีสอร์ท พัทยา 543 - 543 8
การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การอบรมเชิงปฏิบัติการงานประดิษฐ์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2550 เรื่องคุณธรรมจริยธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วัฒนธรรมการอบรมของโรงเรียนคาทอลิค โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
การอบรมผู้ประเมินมาตราฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ กรุงเทพ 543 - 543 32
การอบรมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การอบรมสัมมนาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 24
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประดิษฐ์สื่อและเทคนิคการจัดกิจกรรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
สัมมนากิจกรรมสานสัมพันธ์ปฐมวัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ ภาคตะวันออก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 543 - 543 16
สัมมนาผู้ประเมินมาตราฐานคุณภาพการศึกษาคณะมูลนิธิเซนต์คาเบรียล คณะมูลนิธิเซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 543 - 543 8
อบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทฤษฎีธรีซาวด์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
อบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานแบบอิงมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย สู่การประกันคุณภาพการศีกษา โรงแรมอืสเทิร์นแกรนด์พาเลซ ชลบุรี 543 - 543 8
อบรมในหัวข้อ สมองกับการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมในหัวข้อ สมองกับการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากสมศ.รอบสาม อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯแห่งประเทศไทย กรุงเทพ 543 - 543 24
อบรมกิจกรรมเพิ่มความเข็มแข็งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย(BBL) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมเรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 7
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียน KPI และ KRA โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 7
กระบวนการสอนธรรมมะแบบบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
กระโดดหอสูง 34 ฟุต ในกิจกรรมกระโดดหอของกองพลทหารราบที่ 11 กองพลทหารราบที่ 11 ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนปี 2552 สองมือคือพลังสร้างสรรค์ SL สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเรื่องนิทานเพื่อนรักกับการส่งเสริมสาระการเรียนรู้ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช ชลบุรี 543 - 543 8
อบรมการใช้งานระบบ SWIS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมการใช้งานระบบ SWIS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร ยุทธวิธีสร้างลูกรักให้เก่งรอบด้าน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิธีสอนศิลปะสำหรับครูปฐมวัย ณ หอศิลป์ครูเสิด ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การอบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวข้อ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การอบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวข้อ การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบที่สาม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การอบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวข้อ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การอบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวข้อ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการสอนตำรากลางภาษาอังกฤษ 3 วิชา(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)ภาคเรียนที่ 2/2554 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 543 - 543 24
อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนดีเด่น โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพ - 543
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ประเทศสิงคโปร์ - 543
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม คุรุสภา กรุงเทพ - 543
การจัดนิทรรศการงานเปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11 - 543
ศึกษาดูงานตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เมืองทองธานี กรุงเทพ - 543
ศึกษาดูงานด้านปกครองและกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี - 543
ศึกษาดูงานด้านปกครองและโครงการธนาคารความดี โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามกำแหง - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2005 543  เป็นผู้มาปฏิบัติงานดีเยี่ยม โดยไม่มีวันขาด ลา มาสาย  เกียรติบัตร
2  2005 543  ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนโดยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ SL Academic Exhibition 2005  เกียรติบัตร
3  2005 543  ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนโดยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ACR วิชาการ 2005  เกียรติบัตร
4  2009 543  รางวัลชมเชยการประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ ระดับการศึกษาปฐมวัย  เกียรติบัตร
5  2009 543  เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเยี่ยม โดยไม่มีวันขาก ลา มา สาย ตลอดปีการศึกษา 2552  เกียรติบัตร
6  2010 มิ.ย. 547  ครูผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นเวลา 15 ปี  โล่รางวัล
7  2011 มิ.ย. 555  รางวัลล้านความดีเทิดไท้องค์ราชันย์  โล่ประกาศเกียรติคุณ
8  2010 ม.ค. 555  ครูดีเด่นเนื่องในวันการศึกษาเอกชน ฉะเชิงเทรา  เกียรติบัตร
9  2012 ม.ค. 558  ครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตร
10  2011 ม.ค. 559  ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด จากคุรุสภา  เกียรติบัตร
11  2011 ก.พ. 566  ครูชุมชนคนสร้างชาติ จากหนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำ  โล่ประกาศเกียรติคุณ
12  2011 ม.ค. 569  รางวัลชมเชยการประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ ฝ่ายปฐมวัย  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
1 ก.ย. 2003  ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 119 228 97 4 ธ.ค. 2002 ประกาศณียบัตร
14 พ.ย. 2008  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 125 0 51 7 ม.ค. 2008 ประกาศณียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)