[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10065
ชื่อ: มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
ฉายา: ดา
อายุงาน: 26 ปี 2 เดือน 8 วัน
อีเมล: da10065@hotmail.com
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยบูรพา 2542  กศ.ม.  เกียรติบัตร
2  ปริญญาตรี  วิทยาลัยรำไพพรรณี 2533  ครุศาสตรบัณฑิต  เกียรติบัตร
3  อนุปริญญา  วิทยาลัยรำไพพรรณี 2530  ป.กศ.สูง  เกียรติบัตร
4    กรมการฝึกหัดครู 2528  พ.กศ.  เกียรติบัตร
5    โรงเรียนดัดดรุณี 2525  มศ.5  เกียรติบัตร
6    วัดสาวชะโงก 2520  ป.7  เกียรติบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2562 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2562 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2562 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2562 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2562 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2562 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2562 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2562 กรรมการ งานสภานักเรียน
2562 กรรมการ งานสภานักเรียน
2562 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2562 กรรมการ งานกีฬา
2562 กรรมการ งานกีฬา
2562 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2562 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2562 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2562 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2562 ประธานกรรมการ แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2561 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2561 กรรมการ งานบุคลากร
2561 รองประธาน งานสัมพันธ์ชุมชน
2561 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2561 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2561 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2561 กรรมการ งานสภานักเรียน
2561 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2561 กรรมการ งานกีฬา
2561 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 รองประธาน งานบริหารแผนกปกครอง
2561 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารแผนกกิจกรรม
2561 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2561 รองประธาน งานสภานักเรียน
2561 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2561 รองประธาน งานกีฬา
2561 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 รองประธาน งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 ประธานกรรมการ แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2560 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2560 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2560 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2560 มาตรฐานที่ 3.2 / กรรมการติดตามภายใน งานประกันคุณภาพการศึกษา
2560 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 รองประธาน งานบริหารแผนกปกครอง
2560 ประธานกรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2560 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารแผนกกิจกรรม
2560 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2560 รองประธาน งานสภานักเรียน
2560 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2560 รองประธาน งานกีฬา
2560 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 ประธานกรรมการ แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 ประธานกรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2559 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2559 รองประธาน งานบริหารแผนกกิจกรรม
2559 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2559 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 ประธานกรรมการ แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2558 กรรมการ งานกีฬา
2558 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2558 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2558 กรรมการ งานสภานักเรียน
2558 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2558 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2558 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2558 กรรมการ งานบุคลากร
2558 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2558 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2558 กรรมการ งานตรวจสอบการเงิน
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2558 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2558 ประธานกรรมการ แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2558 ประธานกรรมการ
2557 รองประธาน งานกีฬา
2557 รองประธาน งานสัมพันธ์ชุมชน
2557 รองประธาน งานดนตรีและการแสดง
2557 รองประธาน งานสภานักเรียน
2557 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2557 รองประธาน งานบริหารแผนกปกครอง
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
2557 กรรมการ งานบุคลากร
2557 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2557 รองประธาน
2557 รองประธาน
2557 รองประธาน
2557 รองประธาน
2557 ประธานกรรมการ
2557 รองประธาน แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 หัวหน้าแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 หัวหน้าแผนกกิจกรรม
2556 กรรมการ งานกีฬา
2556 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2556 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2556 กรรมการ งานสภานักเรียน
2556 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2556 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2556 กรรมการ งานบุคลากร
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 หัวหน้าแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 หัวหน้าแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2555 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2555 กรรมการ งานสภานักเรียน
2555 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 กรรมการ งานกีฬา
2555 ประธานกรรมการ แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2554 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2554 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2554 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2554 กรรมการ งานสภานักเรียน
2554 ประธานกรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2554 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2554 กรรมการ งานกีฬา
2554 รองประธาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 ประธานกรรมการ แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2553 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2553 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2553 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2553 ที่ปรึกษา งานสภานักเรียน
2553 ประธานกรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2553 ที่ปรึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน
2553 ที่ปรึกษา งานกีฬา
2553 รองประธาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
2552 รองประธาน งานสัมพันธ์ชุมชน
2552 รองประธาน งานกีฬา
2552 รองประธาน งานสภานักเรียน
2552 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2552 กรรมการ งานบุคลากร
2552 กรรมการ งานจัดซื้อ
2552 หัวหน้ามาตรฐานที่ 17 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2552 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2552 รองประธาน งานดนตรีและการแสดง
2552 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2552 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2552 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2552 ประธานกรรมการ แผนก กิจกรรม/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2551 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2551 กรรมการ งานบุคลากร
2551 กรรมการ งานจัดซื้อ
2551 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2551 ประธานกรรมการ แผนก กิจกรรม/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2550 ประธานที่ปรึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน
2550 ประธานที่ปรึกษา งานสภานักเรียน
2550 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2550 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2549 ประธานดำเนินงาน งานสัมพันธ์ชุมชน
2549 ประธานดำเนินงาน งานสภานักเรียน
2549 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2549 กรรมการ งานอภิบาล
2549 ประธานที่ปรึกษา งานดนตรีและการแสดง
2549 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2549 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2549 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2549 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2549 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2549 หัวหน้าแผนกกิจกรรม ฝ่าย กิจการนักเรียน
2549 หัวหน้าแผนกกิจกรรม แผนก กิจกรรม/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2549 งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนก กิจกรรม/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2549 งานกิจกรรมภายใน-นอก แผนก กิจกรรม/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2549 งานคณะกรรมการนักเรียน แผนก กิจกรรม/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2549 งานสัมพันธ์ชุมชน แผนก กิจกรรม/ฝ่าย กิจการนักเรียน
2547 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายการศึกษาปฐมวัย
2547 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2547 กรรมการ งานบุคลากร
2547 ประธานกรรมการ งานระเบียบวินัย
2547 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2546 ประธานกรรมการ งานสำนักกิจการนักเรียน
2546 ประธานกรรมการ งานกีฬา
2546 ประธานกรรมการ ศิลปะการแสดง
2546 ประธานกรรมการ งานปกครอง
2546 ประธานกรรมการ งานสุขอนามัย
2546 ประธานกรรมการ งานดนตรี
2546 ประธานกรรมการ งานรถรับส่ง
2546 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2546 กรรมการ งานบุคลากร
2546 กรรมการ งานจัดซื้อ
2546 กรรมการ งานจัดหาทุน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2547 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 10065 ส่งเงิน 3 %
2548 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 10065 ส่งเงิน 3 %
2549 หัวหน้าแผนกกิจกรรม 10065 ส่งเงิน 3 %
2550 หัวหน้าแผนกกิจกรรม 10065 ส่งเงิน 3 %
2551 หัวหน้าแผนกกิจกรรม 10065 ส่งเงิน 3 %
2552 หัวหน้าแผนกกิจกรรม 10065 ส่งเงิน 3 %
2553 หัวหน้าแผนกกิจกรรมและหัวหน้างานดนตรีและการแสดง - 10065 ส่งเงิน3%
2554 หัวหน้าแผนกกิจกรรมและหัวหน้างานดนตรีและการแสดง 10065 ส่งเงิน3%

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ฟังการเสวนา ตามรอยพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 60 ปี ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10 อาคารแชลเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 543 - 543 8
ประชุมหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (ห้องประชุม 3) 543 - 543 8
ประชุมสัมมนา เรื่อง คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 543 - 543 8
ประชุมหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 2 ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 543 - 543 8
อบรม มุมเพื่อนใจวัยรุ่น ในระหว่าง ณ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ฟังการเสวนาในหัวข้อเรื่อง การศึกษาภาคเอกชนกับการพัฒนาประเทศ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนางานของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 5
อบรมทบทวนแนวปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
สัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหาร ณ โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพฯ 543 - 543 8
สัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหาร ณ โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพฯ 543 - 543 8
สัมมนาคณะครูร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือฯ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 20

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ศึกษาดูงาน ประเทศลาว - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 3090  เป็นผู้ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม  เกียรติบัตร
2  0 3091  ครูดีในดวงใจ  เกียรติบัตร
3  0 3092  ผู้บริหารดีเด่น  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2536  5 111 49 39 5 เอกสารประกอบ
2545  5 119 229 91 5 เอกสารประกอบ
2550  4 125 28 49 5 เอกสารประกอบ

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)