[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10054
ชื่อ: มิส  นพเก้า    ปราชญากุล
ฉายา: -
อายุงาน: 27 ปี 2 เดือน 11 วัน
อีเมล: npkpu@hotmail.com
Social Network:
-

รูปภาพ (91)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ
2556 กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
2554 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
2552 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2551 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2550 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2547 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2546 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2562 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
2552 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
2548 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
2547 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2550 ครูผู้สอน มัธยมศึกษา 10054
2551 ครูผู้สอน มัธยมศึกษา 10054 คำสั่งแต่งตั้ง
2552 ครูผู้สอน มัธยมศึกษา 10054 คำสั่งแต่งตั้ง
2553 ครุผู้สอน มัธยมศึกษา 10054 คำสั่งแต่งตั้ง
2554 ครุผู้สอน มัธยมศึกษา 10054 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 ครูผู้สอน มัธยมศึกษา 10054 คำสั่งแต่งตั้ง
2556 ครูผู้สอน ม.1 10054 คำสั่งแต่งตั้ง
2557 ครูผู้สอน ม.1 10054 คำสั่งแต่งตั้ง

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
อบรมเชิงปฏิบัติการ"BACKWARD DESIGN AND CHILD-CENTEREDและเทคนิคการสอนด้วยโครงงาน" โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ฟ้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สพฐฉะเชิงเทรา เขต 1 543 - 543 6
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
คุณธรรมจริยธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วัฒนธรรมการอบรมในโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Desktop Author ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
การสร้างเครื่อมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง หลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถในการคิด ห้อประชุมว่องประชานุกูล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
อบรมเชิงปฏิบัติการ E-Learning ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Moodle ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อมัลติมิเดีย ด้วยโปรแกรม windows Movie Maker ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 543 - 543 16
สองมือคือพลังร่วมสร้าง SL สู่ความเป็นเลิศ ห้องประชุม Antonio ชั้น 2 อาการศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 543 - 543 8
ผู้บริหารภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมุลนิธิคระเซนต๋คาเบรียล โรงแรมเอเซียพัทยา 543 - 543 36
ค่ายจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ บ้านเณรสามพราน 543 - 543 16
ผู้กำกับวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 20
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้พื้นฐาน ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543
การเขียนโครงการและแผนการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
การเขียนโปรแกรม Visual basic on Windows จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 543 - 543 36
การใช้งาน Office Autimation จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 543 - 543 36
การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารโรงเรียน (Mass School) บริษัทคอมโซน จำกัด 543 - 543 6
การศึกษาคาทอลิกในสหัสวรรษที่สาม เรื่อง portfolio โรงแรมเอเซียพัทยา 543 - 543 8
การเขียน Homepage ด้วยภาษา HTML โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 543 - 543 12
การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ในปี 2000 มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 543 - 543 6
ครูสอนจริยศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
ท่องโลกอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้รวดเร็ว ไวรัส CIH และการแก้ไข, Netwrok Security, เกณฑ์มาตรฐานการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 543 - 543 12
เทคนิคการสอน การเขียนแผน และโครงการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 18
การปฏิรูปการเรียนการสอนสู่สหวรรษใหม่ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค 543 - 543 8
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค 543 - 543 8
เทคโนโลยีและบทบาทครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ปี 2000 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 3
การเขียนแผนการสอน อัสสัมชัญศรีราชา 543 - 543 6
พระราชยัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2542 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
ผู้ประสานงานอภิบาลในโรงเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
การอสนแบบ Mind Map ศูนย์การค้าเซียรังสิต งาน Mega School 543 - 543 4
โปรแกรมการป้องกันการใช้ internet สำหรับเยาวชน และการใช้งาน Macromedia Flash 4 ศูนย์การค้าเซียรังสิต งาน Mega School 543 - 543 6
การสอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การจัดและประเมินการเรียนรู้ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารโรงเรียนด้วยโปรแกรม CSC โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ครูแกนนำ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
Perfect computer classroom English Learning software&school Management Software บริษัท Microsoft Solution Center 543 - 543 4
การเขียนแผน 4 MAT โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
การใช้ห้องเรียนสีเขียว ห้องเรียนสีเขียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 2
เตรียมความพร้อมสู่การประเมินจากหน่วยงานภายนอก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
หลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
การประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 12
หลักสูตรการเรียนดารสอนขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543
เทคนิคการเพาะปลูกความจำสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โดยบริษัท I am Genius 543 - 543 6
วิจัยชั้นเรียนแบบง่าย หอประชุมธำรงค์ บัวศรี ม.บูรพา จ.ชลบุรี 543 - 543 3
การเรียนการสอนแบบ School online โรงแรมโนโวเทล โลตัส สุจุมวิท 33 543 - 543 4
การทำวิจัยชั้นเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543
การทำโครงการสำหรับนักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543
อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดประเมินผลตามหลักสูตาขั้นพี้นฐานการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 543 - 543 8
ครูเครือข่ายหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูโครงการ Intel Teach to the Future ห้องปกิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 6
คอมพิวเตอร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
การจัดกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาความสามารถการคิด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ทักษะแลกระบวนการคิด 543 - 543
การจัดเก็บเอกสารงานธุรการโรงเรียนเอกชนมาตรา 15(2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 543 - 543 6
การทำแบบประเมินออนไลน์ในระบบswis ห้องปกิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 1
ฝึกอบรมโครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษาด้วยระบบ E-Training ประจำปี 2552 เรียนผ่านระบบ E- Training สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 543 - 543 40
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 2/2553 ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ สระแก้ว 543 - 543 56
ครูดีศรีเซนต์หลุยส์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 3
ส จากครู สู่ ส นักเรียน ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 543 - 543 4
ก้าวสู่ความเป็นพ่อแม่มื่ออาชีพ ชั้น 4 ศูนยืการเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 543 - 543 2
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(สมองกับการเรียนรู้) ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 543 - 543 12
การใช้งานกระดาน Active Board ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศุนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่ 543 - 543 6
อบรมเชิงปฏิบัคิการ"การบูรณาการด้านเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน" โดย ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนมารดานฤมล 543 - 543 16
สร้าเสริมพลังจิตใจและพื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต บุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 20
อบรมการสร้างเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับขั้นพื้นฐาน “หนูน้อยเจ้าเวหา Young Pilot” โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
ยกร่างตำรางเรียนภาษาอังกฤษเป็นหนังสือสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 543 - 543 12
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 543 - 543 8
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สาม ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 543 - 543 8
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 543 - 543 8
การนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและอาเซียนของกลุ่มโรงเรียนเอกชน ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 543 - 543 8
อบรมการใช้งาน Activeboard advance ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 543 - 543 6
การใช้งานระบบ SWIS Advance ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 543 - 543 3
การใช้งานโปรแกรม Photoshop CS4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมต้น 543 - 543 6
ฟังบรรยายธรรมะในหัวข้อ ธรรมะพัฒนาชีวิต โดยพระมหาธีร์ธวัช ชินวโส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 3
เชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาแผนการสอนตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 543 - 543 8
การใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กทม. 543 - 543 16
วิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 จากสำนักพิมพ์ Orient Black Swan ประเทศอินเดีย ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 543 - 543 12
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 543 - 543 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
หลักสูตรการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ - 543
นิทรรศการเปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชน สำนักงานเขตพื้นที่ เขต 1 ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลางกองพลทหราราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า - 543
โครงการ/นวัตกรรมในงานมหกรรมกากรศึกษาคาทอลิก 336 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา - 543
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ต้นแบบการศึกษายุคใหม่ โรงเรียนุทธิรังสีพิบูลย์ - 543
มหกรรมหนังสือและนิทาน ครั้งที่ 9 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตย์ กทม - 543
นิทรรศการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตย์ กทม - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2009 มิ.ย. 547  ครูนานปี  ภาพถ่าย
2  2008 ม.ค. 559  ครูดีเด่น วันการศึกษาเอกชน ปี 2551 ของชมรมสถานศึกษษเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  วุฒิบัตร
3  0 3085  ผู้รักษาจรรยาบรรณดีเด่นของครูอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประเภท สมาชิกคุรุสภาที่ไม่มีวันลาในรอบปี 2542  เกียรติบัตร
4  0 3088  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  วุฒิบัตร
5  0 3089  ชนะเลิศ การประกวดหนังสือเก่า ในงานสัปดาห์ห้องสมุด  วุฒิบัตร
6  0 3089  ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนโดยนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานตลาดนัดวิชาการ  วุฒิบัตร
7  0 3090  ผู้มีทักษะในการเขียนบทความระดับดี  วุฒิบัตร
8  0 3091  ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนโดยนำนักเรียนเข้าร่วมการนิทรรศการวิชาการ เอ ซี เอส พี  วุฒิบัตร
9  0 3092  ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนโดยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันการศึกษาเอกชน  วุฒิบัตร
10  0 3092  ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนโดยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม E-Tech Fair  วุฒิบัตร
11  0 3092  ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนดดยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัยวิชาการ นิทัศน์วิชาการ SL Academic Exhibition  วุฒิบัตร
12  0 3092  ห้องเรียนผ่านกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดี  วุฒิบัตร
13  0 3093  ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนโดยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเข่ง่ขันทำษะวิชาการ ACR วิชาการ 2005  วุฒิบัตร
14  0 3093  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโฮมเพจ  วุฒิบัตร
15  0 3093  ผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครูผู้สอน) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ)  วุฒิบัตร
16  0 3094  ห้องเรียนผ่านกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดี  วุฒิบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2546  5 719 228 70 21 ภาพถ่าย

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)