[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10023
ชื่อ: มิส  พวงทอง    วงศ์พลับ
ฉายา: -
อายุงาน: 34 ปี 0 เดือน 0 วัน
อีเมล: t10023@hotmail.com
Social Network:
ครูผู้ช่วยชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5 /1

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2550  การจัดการคุณภาพ  ประกาศนียบัตร/ภาพถ่าย/สำนักราชเลขาธิการ
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดัดดรุณี 2523   ประกาศนียบัตรเอกคหกรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร
3    วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2523  ครุศาสตร์บัณฑิต เอกคหกรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร
4  ประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมใต้ 2518  -  -

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2559 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2559 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2559 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2559 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2558 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2558 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2557 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2557 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2556 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2556 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2554 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2553 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2552 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2552 กรรมการและเลขานุการ งานสภานักเรียน
2552 กรรมการ งานสุขอนามัย
2552 หัวหน้ามาตรฐานที่ 7 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2552 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2552 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2551 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2551 กรรมการ งานสุขอนามัย
2551 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2550 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550 กรรมการ งานสภานักเรียน
2550 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2547 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2547 รองประธาน งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2546 กรรมการ งานบริหารแผนกบริการ
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/2
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/5
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/5
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2526 ครูประจำชั้น อนุบาล 1 0 ภาพถ่าย
2527 ครูประจำชั้น อนุบาล 1 0 ภาพถ่าย
2528 ครูประจำชั้น อนุบาล 1 0 ภาพถ่าย
2529 ครุประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย
2530 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย
2531 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย
2532 ครูประจำชั้น อนุบาล 3 0 ภาพถ่าย
2533 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย
2534 หัวหน้าแผนกปกครองอนุบาล อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2535 หัวหน้าแผนกปกครองอนุบาล อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2536 ผู้ช่วยแผนกอนุบาล อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2537 ผู้ช่วยแผนกอนุบาล อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2538 หัวหน้าระดับ อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2539 หัวหน้างานโสต ฯ อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2540 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2541 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2542 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ตารางสอน/ คำสั่ง/ภาพถ่าย
2543 ครูประจำชั้น อนุบาล 1 0 ตารางสอน/ คำสั่ง/ภาพถ่าย
2544 ผู้ช่วยงานโภชนาการ 0 คำสั่ง/ภาพถ่าย
2545 ผู้ช่วยงานโภชนาการ 0 คำสั่ง/ภาพถ่าย
2546 ผู้ช่วยแผนกกิจกรรม 0 คำสั่ง/ภาพถ่าย
2547 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่ง/ภาพถ่าย
2548 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 0 ตารางสอน
2549 ครูพิเศษ ประถมศึกษาปีที่ 1-2 0 ตารางสอน
2550 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 0 ตารางสอน
2551 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 0 ตารางสอน
2552 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 0 ตารางสอน
2553 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 ตารางสอน
2554 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 ตารางสอน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
อบรมวิชาอนุบาลศึกษาระยะสั้น ร.ร. ประภัสสรณ์ จ. ชลบุรี 543 - 543 80
สัมมนาครูก่อนเปิดเรียน โดยดร. อาจิน มารีประสิทธ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนอนุบาล โดยครูอุ้ย บ้านลูกรัก ร.ร. มารดานฤมล บางบัว 543 - 543 8
อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) ค่ายลูกเสือพุทธโสธร เขาหินซ้อน 543 - 543 24
อบรม PRH การมองตนเอง วัดมหาไถ่ จ.ชลบุรี 543 - 543 56
สัมมนาผู้บริหารภราดา ครูของคณะกรรมการการศึกษาของมูลนิธิเรื่องศาสตร์และศิลป์ ฯลฯ โรงเรียนเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี 543 - 543 32
อบรมเรื่อง โลกดนตรีของเจ้าตัวเล็ก โรงเรียนเกษมวิทยา กรุงเทพฯ 543 - 543 8
อบรมเรื่อง ขบวนการการเรียนการสอนแบบโครงการ โดยอาจารย์วัฒนา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
อบรมทักษะ ฟังใจ อาจารย์วัชรี ห้องประชุมครุสภา จ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
สัมมนาครูก่อนเปิดเรียน เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
อบรมโภชนาการอาหารหลักของเด็กปฐมวัย สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( ATC) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จ.ระยอง 543 - 543 56
อบรม E- leaning โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ การเขียนข่าวในอั้ลบั้มภาพ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำกระถางสวยด้วยเหล็กดัด ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง 543 - 543 8
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) รุ่น 1 ค่ายลูกเสือมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ต.หัวไทร 543 - 543 24
สัมมนาจัดทำแผนคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
สัมมนาผู้ร่วมบริหารในหัวข้อการพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯเส้นทางสู่โรงเรียนคุณภาพระดับ สากล โรงแรมรอแยลริเวอร์กรุงเทพ ฯ 543 - 543 24
อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 35
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียบนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ประจำปีการศึกษา 2552 “ ก้าวสู่ปีการศึกษา 2552 : บริหารการศึกษาตามค่านิยมหลักนักบุญมงฟอร์ตอย่างมีประสิทธภาพ” อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ 543 - 543 24
อบรมการกรีฑาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนยเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
 สัมมนาเรื่อง สะท้อนผลการตรวจติดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 และพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 543 - 543 16
โครงการสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ 543 - 543 24
อบรมการจัดกิจกรรมและนันทนากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 543 - 543 16
การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การอบรม (A.L.T.C) 3 ท่อน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน (ริมกก) อ.เมือง จ.เชียงราย 543 - 543 56
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 2/2553 ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ สระแก้ว 543 - 543 56
ครูดีศรีเซนต์หลุยส์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 3
ส จากครู สู่ ส นักเรียน ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 543 - 543 4
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(สมองกับการเรียนรู้) ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 543 - 543 12
การใช้งานกระดาน Active Board ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศุนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่ 543 - 543 6
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 543 - 543 8
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สาม ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 543 - 543 8
การนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและอาเซียนของกลุ่มโรงเรียนเอกชน ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 543 - 543 8
จัดทำหลักสุตรฉบับครูผู้สอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
หลักสูตรฉบับครูผู้สอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ปฏิบัติธรรม วัดหงษ์ทอง 543 - 543 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การเรียนการสอน / หลักสูตร โรงเรียนมารดานฤมลบางวัว - 543
การเรียนการสอน /สื่อ/หน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนดรุณาราชบุรีราชบุรี - 543
การเรียนการสอน /สื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง - 543
การเรียนการสอน /สื่อ โรงเรียนเวนโยเซฟ - 543
เข้าร่วมเรียนรู้ในงานรวมพลังเพื่อปฏิรูปการศึกษาไทย ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยบูรพา จ ชลบุรี - 543
ร่วมงานเปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง พล 11 - 543
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลย์ - 543
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี - 543
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/หลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 6 พ.ค. 2559 8 ชั่วโมง 0 นาที
2 STEM Education ห้องประชุม Hornorat อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 5 มิ.ย. 2559 8 ชั่วโมง 0 นาที
3 การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 23 มิ.ย. 2559 4 ชั่วโมง 0 นาที
4 การใช้ i Tunes U ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 6 ก.ค. 2559 7 ชั่วโมง 0 นาที
5 เป็นวิทยากรลูกเสือให้กับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา และโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ค่ายลูกเสืออิทธิณัฐ จังหวัดสระบุรี 10 ธ.ค. 2559-12 ธ.ค. 2559 24 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 3085  รางวัลการตกแต่งเทียนจำนำพรรษาของพุทธสมาคม ปีการศึกษา 2542  โล่ /ภาพถ่าย
2  2009 ส.ค. 547  แหวนทองคำครูอายุงาน ครบ 25  แหวนทองคำ/ภาพถ่าย
3  2010 ม.ค. 559  ครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ใบเกียรติบัตร/ภาพถ่าย
4  2011 มี.ค. 559  เหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ 3  เครื่องราช/ภาพถ่าย
5  0 2533  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  ใบปริญญาบัตร/ภาพถ่าย
6  0 3080  รางวัลรองชนะเลิศการผลิตสื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล 3  ใบประกาศ
7  0 3085  แหวนทองคำครูอายุงานนานปี ปี2542  แหวนทองคำ
8  0 3087  รางวัลครูดีเด่น ด้านการเรียนการสอนในโครงการครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2544  เกียรติบัตร/ภาพถ่าย
9  0 3091  รางวัลครูที่ตกแต่งห้องได้เหมาะสมและสวยงาม ปี 2548  ภาพถ่าย
10  0 3092  รางวัลการประกวดชุดการแสดงงานเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ ปี 2549  เงิน / ภาพถ่าย
11  0 3092  ได้รับรางวัลการจัดห้องเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชั้นเรียน ปีการศึกษา 2549  ใบเกียรติบัตร/ภาพถ่าย
12  2010 มี.ค. 546  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (ประเภทครูผู้สอน)  ใบเกียรติบัตร/ภาพถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
4  มงกฎไทย ชั้นที่ 5 15 8 25 4 เครื่องราช ฯ ใบประกาศนียบัตร
5  ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อ จตตุถดิเรกคุณาภรณ์ 125 28 48 7 เครื่องราช ฯ ใบประกาศนียบัตร/ภาพภ่าย

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสัมพันธ์ชุมชน,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานวัดและประเมินผล,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานประกันคุณภาพการศึกษา,   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,   งานวัดและประเมินผล,   งานหลักสูตรการสอน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    กรรมการ: (7)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสัมพันธ์ชุมชน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดและประเมินผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประกันคุณภาพการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดและประเมินผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรการสอน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (24)
   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดอบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี
   วันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
   กำหนดการอบรมนักเรียนกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 8
   พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
   ตลาดนัดนักเรียนครั้งที่ 1/2559
   ตลาดนัดวิชาการครั้งที่ 1/2559
   ลูกเสือกองร้อยพิเศษ บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
   ครูร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
   คุณครูร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (วันแรก)
   คุณครูร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (วันที่สอง)
   คุณครูร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (วันที่สาม)
   ครูร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
   คุณครูร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (วันสุดท้าย)
   ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
   นักเรียนกองร้อยพิเศษเข้าอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (วันแรก)
   นักเรียนกองร้อยพิเศษเข้าอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (วันที่สอง)
   นักเรียนกองร้อยพิเศษเข้าอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (วันที่สาม)
   นักเรียนกองร้อยพิเศษเข้าอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (วันที่สี่)
   นักเรียนกองร้อยพิเศษเข้าอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (วันสุดท้าย)
   ครูและลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถองค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 (วันแรก)
   ครูและลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถองค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 (วันสุดท้าย)
   สิ้นสุด อบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี
   สิ้นสุด กองร้อยพิเศษ
   สิ้นสุด สวนสนาม
• ได้อยู่ในข่าว : (29)
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 23 พ.ค. 2559
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดอบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 24 พ.ค. 2559
 คณะครูเข้าร่วมอบรม STEM EDUCATION ในวันที่ 5 มิถุนายน 2559 8 มิ.ย. 2559
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 9 มิ.ย. 2559
 ลูกเสือ - เนตรนารีกองร้อยพิเศษระดับชั้น ป.5 - ม.3 เข้าค่ายอบรมกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง วิธีปฏิบัติสัญญาณจราจรที่ถูกต้อง ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 9 มิ.ย. 2559
 คณะครูศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 21 มิ.ย. 2559
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 30 มิ.ย. 2559
 ขอเชิญคณะกรรมการงานนิเทศ และคณะกรรมการงานสอนเสริมเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 1 ก.ค. 2559
 การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการเรียนรู้ 23 มิ.ย. 2559
 ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดวิชาการ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 27 ก.ค. 2559
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 25 ส.ค. 2559
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนกันยายน และตุลาคม เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 30 กันยายน 2559 22 ก.ย. 2559
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมจัดวิเคราะห์แผนงาน และแผนบทพรรณนางาน/โครงการ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 29 ก.ย. 2559
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามภายใน ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 7 ต.ค. 2559
 การใช้ i Tunes U ในการจัดการเรียนการสอน 6 ก.ค. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ในวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559 8 พ.ย. 2559
 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 30 พ.ย. 2559
 ขอเชิญคณะกรรมการวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2559 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 7 ธ.ค. 2559
 คุณครูเข้าร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.3 ในวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2559 9 ธ.ค. 2559
 เป็นวิทยากรลูกเสือให้กับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา และโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 10 ธ.ค. 2559
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามภายใน ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 17 มกราคม 2560 16 ม.ค. 2560
 ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น ครูดีเด่นและครูสอนนานของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2559 24 ม.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรม หัวข้อ การใช้ IPAD กับการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 1 ก.พ. 2560
 คณะครูเข้าร่วมสัมมนาผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯและมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 16 ก.พ. 2560
 ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 มีนาคม 2560 27 ก.พ. 2560
 นักเรียนกองร้อยพิเศษเข้าอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ในวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 6 มี.ค. 2560
 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 20 มี.ค. 2560
 ครูและลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถองค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิรวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25 มี.ค. 2560
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 4 เม.ย. 2560
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (24)
 เปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 26 พ.ค. 2559
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดอบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 27 พ.ค. 2559
 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบนโยบายและกำลังใจนักเรียนกองร้อยพิเศษอาสาจราจร ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 2 มิ.ย. 2559
 ลูกเสือ - เนตรนารีกองร้อยพิเศษระดับชั้น ป.5 - ม.3 เข้าค่ายอบรมกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง วิธีปฏิบัติสัญญาณจราจรที่ถูกต้อง ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 17 มิ.ย. 2559
 คณะครูศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 24 มิ.ย. 2559
 นักเรียนกองร้อยพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2559 24 มิ.ย. 2559
 พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 5 ก.ค. 2559
 นักเรียนกองร้อยพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2559 9 ส.ค. 2559
 การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ป.1- ป.6 ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2559 9 ส.ค. 2559
 นิเทศการสอน มิสรำพึง ศรีสวัสดิ์ วิชาสุขศึกษา เรื่อง การวางแผนครอบครัว ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 4 ต.ค. 2559
 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 31 ต.ค. 2559
 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2559 31 ต.ค. 2559
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2559 8 พ.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้น ป.3 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 16 พ.ย. 2559
 นักเรียนระดับชั้น ป.2 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 22 พ.ย. 2559
 คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าอบรมการใช้ iPad สำหรับการสอน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 25 พ.ย. 2559
 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา พบและให้กำลังใจนักเรียนกองร้อยพิเศษ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 29 พ.ย. 2559
 ลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 2 ธ.ค. 2559
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2559 ในวันที่ 5 มกราคม 2560 9 ม.ค. 2560
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2559 ในวันที่ 19 มกราคม 2560 19 ม.ค. 2560
 การนิเทศการสอนมาสเตอร์พรภิรมย์ พิมสุวรรณประทีป วิชาพละศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 10 มกราคม 2560 24 ม.ค. 2560
 พิธีปิดกองลูกเสือโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 10 ก.พ. 2560
 ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 มีนาคม 2560 7 มี.ค. 2560
 มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะะชิงเทรา เขต 1 10 มี.ค. 2560
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(10)
มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะะชิงเทรา เขต 110 มี.ค. 2560
ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 มีนาคม 25607 มี.ค. 2560
การนิเทศการสอนมาสเตอร์พรภิรมย์ พิมสุวรรณประทีป วิชาพละศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 10 มกราคม 256024 ม.ค. 2560
ลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 25592 ธ.ค. 2559
นิเทศการสอน มิสรำพึง ศรีสวัสดิ์ วิชาสุขศึกษา เรื่อง การวางแผนครอบครัว ในวันที่ 30 สิงหาคม 25594 ต.ค. 2559
การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้น ป.1- ป.6 ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 25599 ส.ค. 2559
นักเรียนกองร้อยพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 25599 ส.ค. 2559
นักเรียนกองร้อยพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 255924 มิ.ย. 2559
ลูกเสือ - เนตรนารีกองร้อยพิเศษระดับชั้น ป.5 - ม.3 เข้าค่ายอบรมกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง วิธีปฏิบัติสัญญาณจราจรที่ถูกต้อง ในวันที่ 11 มิถุนายน 255917 มิ.ย. 2559
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบนโยบายและกำลังใจนักเรียนกองร้อยพิเศษอาสาจราจร ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2 มิถุนายน 25592 มิ.ย. 2559

• แฟ้มผลงาน (0)