[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10023
ชื่อ: มิส  พวงทอง    วงศ์พลับ
ฉายา: -
อายุงาน: 31 ปี 11 เดือน 0 วัน
อีเมล: t10023@hotmail.com
Social Network:
ครูผู้ช่วยชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5 /2

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2550  การจัดการคุณภาพ  ประกาศนียบัตร/ภาพถ่าย/สำนักราชเลขาธิการ
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดัดดรุณี 2523   ประกาศนียบัตรเอกคหกรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร
3    วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2523  ครุศาสตร์บัณฑิต เอกคหกรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร
4  ประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมใต้ 2518  -  -

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2557 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2557 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2556 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2556 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2554 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2553 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2552 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2552 กรรมการและเลขานุการ งานสภานักเรียน
2552 กรรมการ งานสุขอนามัย
2552 หัวหน้ามาตรฐานที่ 7 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2552 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2552 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2551 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2551 กรรมการ งานสุขอนามัย
2551 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2550 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550 กรรมการ งานสภานักเรียน
2550 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2547 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2547 รองประธาน งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2546 กรรมการ งานบริหารแผนกบริการ
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/2
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/5
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/5
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2526 ครูประจำชั้น อนุบาล 1 0 ภาพถ่าย
2527 ครูประจำชั้น อนุบาล 1 0 ภาพถ่าย
2528 ครูประจำชั้น อนุบาล 1 0 ภาพถ่าย
2529 ครุประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย
2530 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย
2531 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย
2532 ครูประจำชั้น อนุบาล 3 0 ภาพถ่าย
2533 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย
2534 หัวหน้าแผนกปกครองอนุบาล อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2535 หัวหน้าแผนกปกครองอนุบาล อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2536 ผู้ช่วยแผนกอนุบาล อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2537 ผู้ช่วยแผนกอนุบาล อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2538 หัวหน้าระดับ อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2539 หัวหน้างานโสต ฯ อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2540 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2541 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2542 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ตารางสอน/ คำสั่ง/ภาพถ่าย
2543 ครูประจำชั้น อนุบาล 1 0 ตารางสอน/ คำสั่ง/ภาพถ่าย
2544 ผู้ช่วยงานโภชนาการ 0 คำสั่ง/ภาพถ่าย
2545 ผู้ช่วยงานโภชนาการ 0 คำสั่ง/ภาพถ่าย
2546 ผู้ช่วยแผนกกิจกรรม 0 คำสั่ง/ภาพถ่าย
2547 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่ง/ภาพถ่าย
2548 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 0 ตารางสอน
2549 ครูพิเศษ ประถมศึกษาปีที่ 1-2 0 ตารางสอน
2550 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 0 ตารางสอน
2551 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 0 ตารางสอน
2552 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 0 ตารางสอน
2553 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 ตารางสอน
2554 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 ตารางสอน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
อบรมวิชาอนุบาลศึกษาระยะสั้น ร.ร. ประภัสสรณ์ จ. ชลบุรี 543 - 543 80
สัมมนาครูก่อนเปิดเรียน โดยดร. อาจิน มารีประสิทธ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนอนุบาล โดยครูอุ้ย บ้านลูกรัก ร.ร. มารดานฤมล บางบัว 543 - 543 8
อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) ค่ายลูกเสือพุทธโสธร เขาหินซ้อน 543 - 543 24
อบรม PRH การมองตนเอง วัดมหาไถ่ จ.ชลบุรี 543 - 543 56
สัมมนาผู้บริหารภราดา ครูของคณะกรรมการการศึกษาของมูลนิธิเรื่องศาสตร์และศิลป์ ฯลฯ โรงเรียนเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี 543 - 543 32
อบรมเรื่อง โลกดนตรีของเจ้าตัวเล็ก โรงเรียนเกษมวิทยา กรุงเทพฯ 543 - 543 8
อบรมเรื่อง ขบวนการการเรียนการสอนแบบโครงการ โดยอาจารย์วัฒนา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
อบรมทักษะ ฟังใจ อาจารย์วัชรี ห้องประชุมครุสภา จ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
สัมมนาครูก่อนเปิดเรียน เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
อบรมโภชนาการอาหารหลักของเด็กปฐมวัย สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( ATC) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จ.ระยอง 543 - 543 56
อบรม E- leaning โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ การเขียนข่าวในอั้ลบั้มภาพ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำกระถางสวยด้วยเหล็กดัด ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง 543 - 543 8
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) รุ่น 1 ค่ายลูกเสือมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ต.หัวไทร 543 - 543 24
สัมมนาจัดทำแผนคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
สัมมนาผู้ร่วมบริหารในหัวข้อการพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯเส้นทางสู่โรงเรียนคุณภาพระดับ สากล โรงแรมรอแยลริเวอร์กรุงเทพ ฯ 543 - 543 24
อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 35
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียบนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ประจำปีการศึกษา 2552 “ ก้าวสู่ปีการศึกษา 2552 : บริหารการศึกษาตามค่านิยมหลักนักบุญมงฟอร์ตอย่างมีประสิทธภาพ” อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ 543 - 543 24
อบรมการกรีฑาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนยเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
 สัมมนาเรื่อง สะท้อนผลการตรวจติดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 และพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 543 - 543 16
โครงการสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ 543 - 543 24
อบรมการจัดกิจกรรมและนันทนากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 543 - 543 16
การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การอบรม (A.L.T.C) 3 ท่อน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน (ริมกก) อ.เมือง จ.เชียงราย 543 - 543 56
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 2/2553 ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ สระแก้ว 543 - 543 56
ครูดีศรีเซนต์หลุยส์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 3
ส จากครู สู่ ส นักเรียน ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 543 - 543 4
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(สมองกับการเรียนรู้) ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 543 - 543 12
การใช้งานกระดาน Active Board ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศุนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่ 543 - 543 6
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 543 - 543 8
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สาม ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 543 - 543 8
การนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและอาเซียนของกลุ่มโรงเรียนเอกชน ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 543 - 543 8
จัดทำหลักสุตรฉบับครูผู้สอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
หลักสูตรฉบับครูผู้สอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ปฏิบัติธรรม วัดหงษ์ทอง 543 - 543 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การเรียนการสอน / หลักสูตร โรงเรียนมารดานฤมลบางวัว - 543
การเรียนการสอน /สื่อ/หน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนดรุณาราชบุรีราชบุรี - 543
การเรียนการสอน /สื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง - 543
การเรียนการสอน /สื่อ โรงเรียนเวนโยเซฟ - 543
เข้าร่วมเรียนรู้ในงานรวมพลังเพื่อปฏิรูปการศึกษาไทย ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยบูรพา จ ชลบุรี - 543
ร่วมงานเปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง พล 11 - 543
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลย์ - 543
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี - 543
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/หลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 9 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 15 นาที
2 ณ ห้องประชุม Honorat ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 8 ก.ค. 2557 3 ชั่วโมง 30 นาที
3 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
4 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 9 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
5 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนรักการอ่าน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 31 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 3085  รางวัลการตกแต่งเทียนจำนำพรรษาของพุทธสมาคม ปีการศึกษา 2542  โล่ /ภาพถ่าย
2  2009 ส.ค. 547  แหวนทองคำครูอายุงาน ครบ 25  แหวนทองคำ/ภาพถ่าย
3  2010 ม.ค. 559  ครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ใบเกียรติบัตร/ภาพถ่าย
4  2011 มี.ค. 559  เหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ 3  เครื่องราช/ภาพถ่าย
5  0 2533  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  ใบปริญญาบัตร/ภาพถ่าย
6  0 3080  รางวัลรองชนะเลิศการผลิตสื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล 3  ใบประกาศ
7  0 3085  แหวนทองคำครูอายุงานนานปี ปี2542  แหวนทองคำ
8  0 3087  รางวัลครูดีเด่น ด้านการเรียนการสอนในโครงการครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2544  เกียรติบัตร/ภาพถ่าย
9  0 3091  รางวัลครูที่ตกแต่งห้องได้เหมาะสมและสวยงาม ปี 2548  ภาพถ่าย
10  0 3092  รางวัลการประกวดชุดการแสดงงานเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ ปี 2549  เงิน / ภาพถ่าย
11  0 3092  ได้รับรางวัลการจัดห้องเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชั้นเรียน ปีการศึกษา 2549  ใบเกียรติบัตร/ภาพถ่าย
12  2010 มี.ค. 546  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (ประเภทครูผู้สอน)  ใบเกียรติบัตร/ภาพถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
4  มงกฎไทย ชั้นที่ 5 15 8 25 4 เครื่องราช ฯ ใบประกาศนียบัตร
5  ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อ จตตุถดิเรกคุณาภรณ์ 125 28 48 7 เครื่องราช ฯ ใบประกาศนียบัตร/ภาพภ่าย

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,   งานประกันคุณภาพการศึกษา,   งานสอนเสริม,   งานนิเทศการสอน,   งานวัดและประเมินผล,   งานหลักสูตรการเรียนการสอน,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    กรรมการ: (7)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประกันคุณภาพการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดและประเมินผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรการเรียนการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2557   แผนงาน 103 งานประกันคุณภาพการศึกษา ขั้นตอน กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2557

• ปฏิทิน : (83)
   งานลูกเสือ 2557
   ชมรม 2557
   เข้าค่ายลูกเสือ 2557
   ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใน วงเงิน
   มีระบบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้มี ประสิทธิภาพ
   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
   เชิญเป็นวิทยากร
   นักศึกษาวิชาทหาร
   วันมหาธีรราชเจ้า
   ชมรม
   ขอเชิญคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประชุม
   ประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1/2557
   มีการกำกับดูแลกิจการลูกเสือและการเรียน การสอนให้เป็นไปตามไปตามข้อบังคับของ
   การเข้าค่ายลูกเสือประจำปีทุกระดับชั้น
   มีระบบการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือให้มี กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประสิทธิภาพ
   มีทะเบียนอุปกรณ์ลูกเสือ - เนตรนารีทุกชั้น ให้เป็นปัจจุบันและตรวยสอบได้
   มีระบบการดูแลรักษาอุปกรณ์ลูกเสือ – เนตร นารี สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในห้องให้อยู่ในสภาพใช้ได้
   มีหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ทุกประเภทให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน พร้อมนำไปใช้ได้เสมอ
    มีประสานงานและดำเนินการให้ผู้กำกับลูกเสือ มีโอกาสพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ อย่างสม่ำเสมอ
   มีการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินการลูกเสือ
   ดำเนินงานตามแผน
   ประชุมคณะกรรมการ
   กิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน
   การอบรมนายหมู่ลูกเสือ
    แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน
   กำหนดปฏิทินการบริหารงานฝ่ายวิชาการ
   กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการ ดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของงานบริหารฝ่ายวิชาการ ที่จะดำเนินการ
   วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผล ที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายที่กำหนด
   ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน
   สำรวจค่ายทุกระดับชั้น
   ติดต่อสถานที่
   ประสานวิทยากรในการเตรียมเข้าค่าย
   คณะครูสำรวจค่ายก่อนเข้าค่ายลูกเสือระดับ ม.2
   นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 6 (วันแรก)
   นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 6 (วันที่สอง)
   นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 6 (วันสุดท้าย)
    โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
   พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
   สรุปผลและผลการปฎิบัติงาน
   นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ฝึกยิงปืนภาคสนาม
   นักเรียนระดับชั้น ป.5 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (วันแรก)
   นักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (วันแรก)
   นักเรียนระดับชั้น ป.5 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (วันที่สอง)
   นักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (วันที่สอง)
   นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันแรก)
   นักเรียนระดับชั้น ป.5 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (วันสุดท้าย)
   นักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (วันสุดท้าย)
   นักเรียนระดับชั้น ป.4 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ (วันแรก)
   นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันแรก)
   นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่สอง)
   นักเรียนระดับชั้น ป.4 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ (วันสุดท้าย)
   นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันที่สอง)
   นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันสุดท้าย)
   นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันสุดท้าย)
   นักเรียนระดับชั้น ป.1 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง
   นักเรียนระดับชั้น ป.2 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง
   นักเรียนระดับชั้น ป.3 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง
   นักเรียนชั้น ป.3 - ม.3 เข้าร่วมพิธี "วันมหาธีรราชเจ้า"
   นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันแรก)
   นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่สอง)
    นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันสุดท้าย)
   มิสพวงทองเป็นวิทยากรไปร่วมให้ความรู้และฝึกอบรมลูกเสือ วันแรก
    มิสพวงทองเป็นวิทยากรไปร่วมให้ความรู้และฝึกอบรมลูกเสือ วันที่สอง
    มิสพวงทองเป็นวิทยากรไปร่วมให้ความรู้และฝึกอบรมลูกเสือ วันสุดท้าย
   ครูประชุม และร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
   นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 รับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก)
   นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 รับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่สอง)
   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนชมรม
   นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 รับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่สาม)
   นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 รับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่สี่)
   การเยี่ยมค่ายนักเรียนฝึกวิชาทหาร ปี 3
   การเยี่ยมค่ายนักเรียนฝึกวิชาทหาร ปี 3
   นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 รับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 (วันสุดท้าย)
   นักเรียนระดับชั้น ม.5 รับการฝึกภาคสนาม ชั้นปีที่ 2 (วันแรก)
   นักเรียนระดับชั้น ม.5 รับการฝึกภาคสนาม ชั้นปีที่ 2 (วันที่สอง)
   นักเรียนระดับชั้น ม.5 รับการฝึกภาคสนาม ชั้นปีที่ 2 (วันสุดท้าย)
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
   ดำเนินการที่ได้รับมอบหมายบรรลุ วัตถุประสงค์
   4.3 มีการสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
   จัดทำรายละเอียดของงานโครงการพร้อม เสนออนุมัติตามขั้นตอน
   รายงานผลการดำเนินงาน
• ได้อยู่ในข่าว : (38)
 ขอเชิญคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประชุม ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 14 พ.ค. 2557
 ประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของในปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 21 พ.ค. 2557
 คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 เข้าร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 28 พ.ค. 2557
 การอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ทุกระดับชั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 4 มิ.ย. 2557
 นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 6 ในวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2557 11 มิ.ย. 2557
 คณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสำรวจค่ายก่อนเข้าค่ายลูกเสือระดับ ม.2 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2557 11 มิ.ย. 2557
 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร EP ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ พระราม 2 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 23 มิ.ย. 2557
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 30 มิ.ย. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 1 ก.ค. 2557
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี ประจำปี 2556 15 ก.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการ Academic Day เข้าประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 24 ก.ค. 2557
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 30 ก.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 25 กันยายน 2557 25 ก.ย. 2557
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคมร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 27 ต.ค. 2557
 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ฝึกยิงปืนภาคสนาม ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 28 ต.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 30 ต.ค. 2557
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 4 พ.ย. 2557
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 4 พ.ย. 2557
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2557 6 พ.ย. 2557
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2557 6 พ.ย. 2557
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2557 6 พ.ย. 2557
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 6 พ.ย. 2557
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 6 พ.ย. 2557
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 6 พ.ย. 2557
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2557 7 พ.ย. 2557
 คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ม.3 ร่วมพิธีวันมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 17 พ.ย. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 11/2557 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 26 พ.ย. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 12/2557 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 3 ธ.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 13/2557 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 7 ม.ค. 2558
 แจ้งกำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 19-23 มกราคม 2558 21 ม.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 14/2557 ในวันที่ 22 มกราคม 2558 21 ม.ค. 2558
 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 8 พ.ค. 2557
 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 9 พ.ค. 2557
 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนรักการอ่าน 31 พ.ค. 2557
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 15/2557 ในวันที่ 29 มกราคม 2558 28 ม.ค. 2558
 ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูสอนนาน 35 ปี, 30 - 34 ปี และ 25 - 29 ปี ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2557 2 ก.พ. 2558
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รับการฝึกภาคสนามชั้นปีที่ 2 ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 9 ก.พ. 2558
 ขอเชิญคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 12 ก.พ. 2558
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (8)
 มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้และฝึกอบรมลูกเสือ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2557 12 ธ.ค. 2557
 คณะครูเข้าร่วมประชุมทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2558 19 ม.ค. 2558
 กิจกรรมชมรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 21 ม.ค. 2558
 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 14/2557 ในวันที่ 22 มกราคม 2558 22 ม.ค. 2558
 คณะครูเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 22 มกราคม 2558 26 ม.ค. 2558
 นิเทศการสอนมิสพวงทอง วงศ์พลับ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตเรื่องสารเสพติด ในวันที่ 23 มกราคม 2558 27 ม.ค. 2558
 การปิดกองลูกเสือย่อยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 12 ก.พ. 2558
 วันปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 5 มี.ค. 2558
• โพสต์ข่าว : (1)
 ประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของในปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 21 พ.ค. 2557
• โพสต์ภาพ : (2)
เข้าค่ายอบรมลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 255723 มิ.ย. 2557
การประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 255721 พ.ค. 2557
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(7)
นิเทศการสอนมิสพวงทอง วงศ์พลับ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตเรื่องสารเสพติด ในวันที่ 23 มกราคม 2558 27 ม.ค. 2558
คณะครูเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 22 มกราคม 255826 ม.ค. 2558
คณะครูเข้าร่วมประชุมทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 255819 ม.ค. 2558
มิสพวงทอง วงศ์พลับและม.สงคราม นิคมไพบูลย์ เข้าร่วมประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในวันที่ 11 ธันวาคม 255715 ธ.ค. 2557
มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้และฝึกอบรมลูกเสือ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 255712 ธ.ค. 2557
เข้าค่ายอบรมลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 255723 มิ.ย. 2557
การอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ทุกระดับชั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 25574 มิ.ย. 2557

• แฟ้มผลงาน (0)