[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10023
ชื่อ: มิส  พวงทอง    วงศ์พลับ
ฉายา: -
อายุงาน: 34 ปี 10 เดือน 25 วัน
อีเมล: t10023@hotmail.com
Social Network:
ครูผู้ช่วยชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4 /5

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2550  การจัดการคุณภาพ  ประกาศนียบัตร/ภาพถ่าย/สำนักราชเลขาธิการ
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดัดดรุณี 2523   ประกาศนียบัตรเอกคหกรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร
3    วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2523  ครุศาสตร์บัณฑิต เอกคหกรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร
4  ประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมใต้ 2518  -  -

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2560 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2560 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2560 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2560 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการตรวจติดตามภายใน งานประกันคุณภาพการศึกษา
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2560 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2560 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
2560 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2559 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2559 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2559 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2559 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2559 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2558 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2558 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2557 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2557 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2556 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2556 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2554 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2553 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2552 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2552 กรรมการและเลขานุการ งานสภานักเรียน
2552 กรรมการ งานสุขอนามัย
2552 หัวหน้ามาตรฐานที่ 7 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2552 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2552 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2551 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2551 กรรมการ งานสุขอนามัย
2551 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2550 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550 กรรมการ งานสภานักเรียน
2550 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2547 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2547 รองประธาน งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2546 กรรมการ งานบริหารแผนกบริการ
2560 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/5
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/2
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/5
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/5
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2526 ครูประจำชั้น อนุบาล 1 0 ภาพถ่าย
2527 ครูประจำชั้น อนุบาล 1 0 ภาพถ่าย
2528 ครูประจำชั้น อนุบาล 1 0 ภาพถ่าย
2529 ครุประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย
2530 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย
2531 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย
2532 ครูประจำชั้น อนุบาล 3 0 ภาพถ่าย
2533 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย
2534 หัวหน้าแผนกปกครองอนุบาล อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2535 หัวหน้าแผนกปกครองอนุบาล อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2536 ผู้ช่วยแผนกอนุบาล อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2537 ผู้ช่วยแผนกอนุบาล อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2538 หัวหน้าระดับ อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2539 หัวหน้างานโสต ฯ อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2540 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2541 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2542 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ตารางสอน/ คำสั่ง/ภาพถ่าย
2543 ครูประจำชั้น อนุบาล 1 0 ตารางสอน/ คำสั่ง/ภาพถ่าย
2544 ผู้ช่วยงานโภชนาการ 0 คำสั่ง/ภาพถ่าย
2545 ผู้ช่วยงานโภชนาการ 0 คำสั่ง/ภาพถ่าย
2546 ผู้ช่วยแผนกกิจกรรม 0 คำสั่ง/ภาพถ่าย
2547 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่ง/ภาพถ่าย
2548 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 0 ตารางสอน
2549 ครูพิเศษ ประถมศึกษาปีที่ 1-2 0 ตารางสอน
2550 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 0 ตารางสอน
2551 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 0 ตารางสอน
2552 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 0 ตารางสอน
2553 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 ตารางสอน
2554 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 ตารางสอน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
อบรมวิชาอนุบาลศึกษาระยะสั้น ร.ร. ประภัสสรณ์ จ. ชลบุรี 543 - 543 80
สัมมนาครูก่อนเปิดเรียน โดยดร. อาจิน มารีประสิทธ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนอนุบาล โดยครูอุ้ย บ้านลูกรัก ร.ร. มารดานฤมล บางบัว 543 - 543 8
อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) ค่ายลูกเสือพุทธโสธร เขาหินซ้อน 543 - 543 24
อบรม PRH การมองตนเอง วัดมหาไถ่ จ.ชลบุรี 543 - 543 56
สัมมนาผู้บริหารภราดา ครูของคณะกรรมการการศึกษาของมูลนิธิเรื่องศาสตร์และศิลป์ ฯลฯ โรงเรียนเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี 543 - 543 32
อบรมเรื่อง โลกดนตรีของเจ้าตัวเล็ก โรงเรียนเกษมวิทยา กรุงเทพฯ 543 - 543 8
อบรมเรื่อง ขบวนการการเรียนการสอนแบบโครงการ โดยอาจารย์วัฒนา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
อบรมทักษะ ฟังใจ อาจารย์วัชรี ห้องประชุมครุสภา จ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
สัมมนาครูก่อนเปิดเรียน เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
อบรมโภชนาการอาหารหลักของเด็กปฐมวัย สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( ATC) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จ.ระยอง 543 - 543 56
อบรม E- leaning โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ การเขียนข่าวในอั้ลบั้มภาพ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำกระถางสวยด้วยเหล็กดัด ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง 543 - 543 8
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) รุ่น 1 ค่ายลูกเสือมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ต.หัวไทร 543 - 543 24
สัมมนาจัดทำแผนคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
สัมมนาผู้ร่วมบริหารในหัวข้อการพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯเส้นทางสู่โรงเรียนคุณภาพระดับ สากล โรงแรมรอแยลริเวอร์กรุงเทพ ฯ 543 - 543 24
อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 35
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียบนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ประจำปีการศึกษา 2552 “ ก้าวสู่ปีการศึกษา 2552 : บริหารการศึกษาตามค่านิยมหลักนักบุญมงฟอร์ตอย่างมีประสิทธภาพ” อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ 543 - 543 24
อบรมการกรีฑาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนยเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
 สัมมนาเรื่อง สะท้อนผลการตรวจติดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 และพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 543 - 543 16
โครงการสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ 543 - 543 24
อบรมการจัดกิจกรรมและนันทนากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 543 - 543 16
การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การอบรม (A.L.T.C) 3 ท่อน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน (ริมกก) อ.เมือง จ.เชียงราย 543 - 543 56
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 2/2553 ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ สระแก้ว 543 - 543 56
ครูดีศรีเซนต์หลุยส์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 3
ส จากครู สู่ ส นักเรียน ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 543 - 543 4
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(สมองกับการเรียนรู้) ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 543 - 543 12
การใช้งานกระดาน Active Board ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศุนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่ 543 - 543 6
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 543 - 543 8
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สาม ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 543 - 543 8
การนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและอาเซียนของกลุ่มโรงเรียนเอกชน ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 543 - 543 8
จัดทำหลักสุตรฉบับครูผู้สอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
หลักสูตรฉบับครูผู้สอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ปฏิบัติธรรม วัดหงษ์ทอง 543 - 543 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การเรียนการสอน / หลักสูตร โรงเรียนมารดานฤมลบางวัว - 543
การเรียนการสอน /สื่อ/หน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนดรุณาราชบุรีราชบุรี - 543
การเรียนการสอน /สื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง - 543
การเรียนการสอน /สื่อ โรงเรียนเวนโยเซฟ - 543
เข้าร่วมเรียนรู้ในงานรวมพลังเพื่อปฏิรูปการศึกษาไทย ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยบูรพา จ ชลบุรี - 543
ร่วมงานเปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง พล 11 - 543
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลย์ - 543
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี - 543
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/หลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 หอประชุมชั้น 4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 11 พ.ค. 2560 8 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 3085  รางวัลการตกแต่งเทียนจำนำพรรษาของพุทธสมาคม ปีการศึกษา 2542  โล่ /ภาพถ่าย
2  2009 ส.ค. 547  แหวนทองคำครูอายุงาน ครบ 25  แหวนทองคำ/ภาพถ่าย
3  2010 ม.ค. 559  ครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ใบเกียรติบัตร/ภาพถ่าย
4  2011 มี.ค. 559  เหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ 3  เครื่องราช/ภาพถ่าย
5  0 2533  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  ใบปริญญาบัตร/ภาพถ่าย
6  0 3080  รางวัลรองชนะเลิศการผลิตสื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล 3  ใบประกาศ
7  0 3085  แหวนทองคำครูอายุงานนานปี ปี2542  แหวนทองคำ
8  0 3087  รางวัลครูดีเด่น ด้านการเรียนการสอนในโครงการครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2544  เกียรติบัตร/ภาพถ่าย
9  0 3091  รางวัลครูที่ตกแต่งห้องได้เหมาะสมและสวยงาม ปี 2548  ภาพถ่าย
10  0 3092  รางวัลการประกวดชุดการแสดงงานเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ ปี 2549  เงิน / ภาพถ่าย
11  0 3092  ได้รับรางวัลการจัดห้องเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชั้นเรียน ปีการศึกษา 2549  ใบเกียรติบัตร/ภาพถ่าย
12  2010 มี.ค. 546  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (ประเภทครูผู้สอน)  ใบเกียรติบัตร/ภาพถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
4  มงกฎไทย ชั้นที่ 5 15 8 25 4 เครื่องราช ฯ ใบประกาศนียบัตร
5  ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อ จตตุถดิเรกคุณาภรณ์ 125 28 48 7 เครื่องราช ฯ ใบประกาศนียบัตร/ภาพภ่าย

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสัมพันธ์ชุมชน,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานวัดและประเมินผล,   งานวัดและประเมินผล,   งานหลักสูตรการสอน,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานประกันคุณภาพการศึกษา,   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,   งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก,   งานบริหารแผนกกิจกรรม,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานสัมพันธ์ชุมชน,   งานสวัสดิภาพ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (12)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสัมพันธ์ชุมชน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดและประเมินผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดและประเมินผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการตรวจติดตามภายใน   สังกัด งานประกันคุณภาพการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารแผนกกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสัมพันธ์ชุมชน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (76)
   แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร)
   ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร)
   จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
   ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใน วงเงินงบประมาณที่กำหนด
   จัดระบบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้มี ประสิทธิภาพ
   ดำเนินการให้ผู้กำกับลูกเสือมีโอกาสพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ
   มีแหล่งเรียนรู้ทางลูกเสือ
   จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและบำเพ็ญประโยชน์
   6. กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ
   วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
   ให้ผู้เรียนมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม
   มีกระบวนการพัฒนาผุ้เรียนทักษะทางสมองซีกขวา ในการพัฒนาจิตนาการ อารมณ์ และมิติมนการ สร้างสรรค์ของตนต่อชีวิต
   พัฒนาทักษะเชิงวิเคราะหืของผู้เรียนต่อ สื่อสารมวลชน เครือข่ายทางสังคมทางเทคโนโลยี
   ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล
   ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
   ประเมินผลการดำเนินงาน
   กิจกรรมเลือกชมรมระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560
   กิจกรรมเลือกชมรมระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560
   ประชุมเตรียมการเพื่อรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2,3 ประจำปีการศึกษา 2560
   เปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
   กิจกรรมอบรมนายหมู่ ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
   นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
   งานตลาดนัดนักเรียน
   อบรมลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร
   กิจกรรมกองร้อยพิเศษอาสาจราจร ประจำเดือนมิถุนายน 2560
   พิธีซ้อมเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
   พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
   คณะครู นำลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนาม
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันแรก)
   คณะครู นักเรียนกองร้อยพิเศษ และนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับถุงพระราชทานงานจิตอาสาเฉพาะกิจ
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันสุดท้าย)
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันแรก)
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่สอง)
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันสุดท้าย)
   คณะครู นักเรียนกองร้อยพิเศษ และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสาเฉพาะกิจ
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันแรก)
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่สอง)
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันสุดท้าย)
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (วันแรก)
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (วันที่สอง)
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (วันแรก)
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (วันสุดท้าย)
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (วันที่สอง)
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (วันสุดท้าย)
    คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ม.3 ร่วมพิธีวันมหาธีรราชเจ้า
   นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เดินทางไปฝึกภาคสนาม (วันแรก)
   นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เดินทางไปฝึกภาคสนาม (วันที่สอง)
   นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เดินทางไปฝึกภาคสนาม (วันที่สาม)
   นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เดินทางไปฝึกภาคสนาม (วันที่สี่)
   นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เดินทางไปฝึกภาคสนาม (วันสุดท้าย)
   นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 2-3 เดินทางไปฝึกภาคสนาม (วันแรก)
    นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 2-3 เดินทางไปฝึกภาคสนาม (วันที่สอง)
   นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 2-3 เดินทางไปฝึกภาคสนาม (วันสุดท้าย)
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร)
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร)
   สิ้นสุด จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
   สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใน วงเงินงบประมาณที่กำหนด
   จัดระบบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้มี ประสิทธิภาพ
   สิ้นสุด ดำเนินการให้ผู้กำกับลูกเสือมีโอกาสพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ
   สิ้นสุด มีแหล่งเรียนรู้ทางลูกเสือ
   สิ้นสุด จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและบำเพ็ญประโยชน์
   สิ้นสุด 6. กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ
   สิ้นสุด วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
   สิ้นสุด ให้ผู้เรียนมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม
   สิ้นสุด มีกระบวนการพัฒนาผุ้เรียนทักษะทางสมองซีกขวา ในการพัฒนาจิตนาการ อารมณ์ และมิติมนการ สร้างสรรค์ของตนต่อชีวิต
   สิ้นสุด พัฒนาทักษะเชิงวิเคราะหืของผู้เรียนต่อ สื่อสารมวลชน เครือข่ายทางสังคมทางเทคโนโลยี
   ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล
   สิ้นสุด ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน
   สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   สิ้นสุด ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
   สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน
• ได้อยู่ในข่าว : (29)
 กิจกรรมเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 23 พ.ค. 2560
 กิจกรรมอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 23 พ.ค. 2560
 กิจกรรมประชุมเตรียมการเพื่อรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2,3 ประจำปีการศึกษา 2560 23 พ.ค. 2560
 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 และรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2และ3 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 30 พ.ค. 2560
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 5 มิ.ย. 2560
  ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดนักเรียน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 8 มิ.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 19 มิ.ย. 2560
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 29 มิ.ย. 2560
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 11 พ.ค. 2560
 คณะครู นำลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 25 ก.ค. 2560
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 8 กันยายน 2560 7 ก.ย. 2560
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนเดือนตุลาคม เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 29 กันยายน 2560 20 ก.ย. 2560
 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประชุมหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าระดับและหัวหน้างาน ในวันที่ 29 กันยายน 2560 25 ก.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 9 ต.ค. 2560
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 11-13 ตุลาคม 2560 9 ต.ค. 2560
 คณะครู นักเรียนกองร้อยพิเศษ และนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับถุงพระราชทานงานจิตอาสาเฉพาะกิจ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 26 ต.ค. 2560
 คณะครู นักเรียนกองร้อยพิเศษ และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสาเฉพาะกิจ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 26 ต.ค. 2560
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 1 พ.ย. 2560
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 6 พ.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 6 พ.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 6 พ.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 13 พ.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2560 13 พ.ย. 2560
 คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ม.3 ร่วมพิธีวันมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 27 พ.ย. 2560
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 1 ธ.ค. 2560
 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เดินทางไปฝึกภาคสนาม ในวันที่ 12-16 มกราคม 2561 15 ม.ค. 2561
 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 2-3 เดินทางไปฝึกภาคสนาม ในวันที่ 28-30 มกราคม 2561 24 ม.ค. 2561
 ขอเชิญคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 8 ก.พ. 2561
 คณะภราดา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เพื่อนมงฟอร์ตแบ่งปันรอยยิ้ม” ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 12 ก.พ. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (29)
 การประชุมเตรียมการเพื่อรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2,3 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 25 พ.ค. 2560
 พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 25 พ.ค. 2560
 อบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 25 พ.ค. 2560
 กิจกรรมเลือกชมรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 25 พ.ค. 2560
 กิจกรรมเลือกชมรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 25 พ.ค. 2560
 กองพันทหารราบที่ 12 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 และรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2และ3 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 30 พ.ค. 2560
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 13 มิ.ย. 2560
 พิธีซ้อมเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 3 ก.ค. 2560
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 4 ก.ค. 2560
 การปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยอาสาจราจร ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 11 ก.ค. 2560
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 14 ก.ค. 2560
 ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 31 ก.ค. 2560
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 3 ส.ค. 2560
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 10 ส.ค. 2560
 การนิเทศการสอนมิสอมรรักษ์ เจริญศรี วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องชีวิตและครอบครัว ชั้น ป.1/1 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 11 ส.ค. 2560
 คณะครู นักเรียนกองร้อยพิเศษ และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสาเฉพาะกิจ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 26 ต.ค. 2560
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 11-13 ตุลาคม 2560 8 พ.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 8 พ.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 8 พ.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 8 พ.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 8 พ.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 14 พ.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 16 พ.ย. 2560
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2560 21 พ.ย. 2560
 คณะภราดา คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ม.3 ร่วมพิธีวันมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 29 พ.ย. 2560
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 15 ธ.ค. 2560
 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เดินทางไปฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2561 15 ม.ค. 2561
 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 2-3 เดินทางไปฝึกภาคสนาม ในวันที่ 28-30 มกราคม 2561 30 ม.ค. 2561
 กิจกรรมปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 6 ก.พ. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(10)
นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 2-3 เดินทางไปฝึกภาคสนาม ในวันที่ 28-30 มกราคม 2561 30 ม.ค. 2561
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 21 พ.ย. 2560
คณะครู นักเรียนกองร้อยพิเศษ และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสาเฉพาะกิจ ในวันที่ 26 ตุลาคม 256026 ต.ค. 2560
การนิเทศการสอนมิสอมรรักษ์ เจริญศรี วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องชีวิตและครอบครัว ชั้น ป.1/1 ในวันที่ 3 สิงหาคม 256011 ส.ค. 2560
ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 31 ก.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมภายใน-ภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อมงานวันสถาปนานักบุญหลุยส์ ฯ ในวันที่19 กรกฎาคม 256021 ก.ค. 2560
การปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยอาสาจราจร ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 256011 ก.ค. 2560
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 13 มิ.ย. 2560
กองพันทหารราบที่ 12 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 และรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2และ3 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 30 พ.ค. 2560
การประชุมเตรียมการเพื่อรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2,3 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 25 พ.ค. 2560

• แฟ้มผลงาน (0)