[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10023
ชื่อ: มิส  พวงทอง    วงศ์พลับ
ฉายา: -
อายุงาน: 32 ปี 9 เดือน 15 วัน
อีเมล: t10023@hotmail.com
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2550  การจัดการคุณภาพ  ประกาศนียบัตร/ภาพถ่าย/สำนักราชเลขาธิการ
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดัดดรุณี 2523   ประกาศนียบัตรเอกคหกรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร
3    วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2523  ครุศาสตร์บัณฑิต เอกคหกรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร
4  ประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมใต้ 2518  -  -

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2558 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2558 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2557 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2557 กรรมการ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2556 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2556 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2554 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2553 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2552 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2552 กรรมการและเลขานุการ งานสภานักเรียน
2552 กรรมการ งานสุขอนามัย
2552 หัวหน้ามาตรฐานที่ 7 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2552 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2552 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2551 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2551 กรรมการ งานสุขอนามัย
2551 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2550 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2550 กรรมการ งานสภานักเรียน
2550 กรรมการ งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2549 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2547 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2547 รองประธาน งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
2546 กรรมการ งานบริหารแผนกบริการ
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/2
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/5
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/5
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2526 ครูประจำชั้น อนุบาล 1 0 ภาพถ่าย
2527 ครูประจำชั้น อนุบาล 1 0 ภาพถ่าย
2528 ครูประจำชั้น อนุบาล 1 0 ภาพถ่าย
2529 ครุประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย
2530 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย
2531 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย
2532 ครูประจำชั้น อนุบาล 3 0 ภาพถ่าย
2533 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย
2534 หัวหน้าแผนกปกครองอนุบาล อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2535 หัวหน้าแผนกปกครองอนุบาล อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2536 ผู้ช่วยแผนกอนุบาล อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2537 ผู้ช่วยแผนกอนุบาล อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2538 หัวหน้าระดับ อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2539 หัวหน้างานโสต ฯ อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2540 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2541 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ภาพถ่าย/คำสั่ง
2542 ครูประจำชั้น อนุบาล 2 0 ตารางสอน/ คำสั่ง/ภาพถ่าย
2543 ครูประจำชั้น อนุบาล 1 0 ตารางสอน/ คำสั่ง/ภาพถ่าย
2544 ผู้ช่วยงานโภชนาการ 0 คำสั่ง/ภาพถ่าย
2545 ผู้ช่วยงานโภชนาการ 0 คำสั่ง/ภาพถ่าย
2546 ผู้ช่วยแผนกกิจกรรม 0 คำสั่ง/ภาพถ่าย
2547 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่ง/ภาพถ่าย
2548 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 0 ตารางสอน
2549 ครูพิเศษ ประถมศึกษาปีที่ 1-2 0 ตารางสอน
2550 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 0 ตารางสอน
2551 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 0 ตารางสอน
2552 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 0 ตารางสอน
2553 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 ตารางสอน
2554 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 ตารางสอน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
อบรมวิชาอนุบาลศึกษาระยะสั้น ร.ร. ประภัสสรณ์ จ. ชลบุรี 543 - 543 80
สัมมนาครูก่อนเปิดเรียน โดยดร. อาจิน มารีประสิทธ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนอนุบาล โดยครูอุ้ย บ้านลูกรัก ร.ร. มารดานฤมล บางบัว 543 - 543 8
อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) ค่ายลูกเสือพุทธโสธร เขาหินซ้อน 543 - 543 24
อบรม PRH การมองตนเอง วัดมหาไถ่ จ.ชลบุรี 543 - 543 56
สัมมนาผู้บริหารภราดา ครูของคณะกรรมการการศึกษาของมูลนิธิเรื่องศาสตร์และศิลป์ ฯลฯ โรงเรียนเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี 543 - 543 32
อบรมเรื่อง โลกดนตรีของเจ้าตัวเล็ก โรงเรียนเกษมวิทยา กรุงเทพฯ 543 - 543 8
อบรมเรื่อง ขบวนการการเรียนการสอนแบบโครงการ โดยอาจารย์วัฒนา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
อบรมทักษะ ฟังใจ อาจารย์วัชรี ห้องประชุมครุสภา จ.ฉะเชิงเทรา 543 - 543 24
สัมมนาครูก่อนเปิดเรียน เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
อบรมโภชนาการอาหารหลักของเด็กปฐมวัย สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( ATC) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จ.ระยอง 543 - 543 56
อบรม E- leaning โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ การเขียนข่าวในอั้ลบั้มภาพ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
การฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำกระถางสวยด้วยเหล็กดัด ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง 543 - 543 8
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) รุ่น 1 ค่ายลูกเสือมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ต.หัวไทร 543 - 543 24
สัมมนาจัดทำแผนคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 543 - 543 16
สัมมนาผู้ร่วมบริหารในหัวข้อการพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯเส้นทางสู่โรงเรียนคุณภาพระดับ สากล โรงแรมรอแยลริเวอร์กรุงเทพ ฯ 543 - 543 24
อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 35
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียบนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
สัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ประจำปีการศึกษา 2552 “ ก้าวสู่ปีการศึกษา 2552 : บริหารการศึกษาตามค่านิยมหลักนักบุญมงฟอร์ตอย่างมีประสิทธภาพ” อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ 543 - 543 24
อบรมการกรีฑาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนยเซนต์หลุยส์ 543 - 543 8
 สัมมนาเรื่อง สะท้อนผลการตรวจติดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 และพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 543 - 543 16
โครงการสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ 543 - 543 24
อบรมการจัดกิจกรรมและนันทนากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 543 - 543 16
การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การอบรม (A.L.T.C) 3 ท่อน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน (ริมกก) อ.เมือง จ.เชียงราย 543 - 543 56
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 2/2553 ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ สระแก้ว 543 - 543 56
ครูดีศรีเซนต์หลุยส์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 3
ส จากครู สู่ ส นักเรียน ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 543 - 543 4
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(สมองกับการเรียนรู้) ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 543 - 543 12
การใช้งานกระดาน Active Board ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศุนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่ 543 - 543 6
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 543 - 543 8
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สาม ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 543 - 543 8
การนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและอาเซียนของกลุ่มโรงเรียนเอกชน ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 543 - 543 8
จัดทำหลักสุตรฉบับครูผู้สอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 543 - 543 16
หลักสูตรฉบับครูผู้สอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 543 - 543 8
ปฏิบัติธรรม วัดหงษ์ทอง 543 - 543 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การเรียนการสอน / หลักสูตร โรงเรียนมารดานฤมลบางวัว - 543
การเรียนการสอน /สื่อ/หน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนดรุณาราชบุรีราชบุรี - 543
การเรียนการสอน /สื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง - 543
การเรียนการสอน /สื่อ โรงเรียนเวนโยเซฟ - 543
เข้าร่วมเรียนรู้ในงานรวมพลังเพื่อปฏิรูปการศึกษาไทย ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยบูรพา จ ชลบุรี - 543
ร่วมงานเปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง พล 11 - 543
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลย์ - 543
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี - 543
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/หลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 14 พ.ค. 2558-15 พ.ค. 2558 18 ชั่วโมง 0 นาที
2 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี 12 ก.ย. 2558 8 ชั่วโมง 30 นาที
3 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6 ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย จังหวัดฉะเชิงเทรา 29 พ.ค. 2558-31 พ.ค. 2558 30 ชั่วโมง 0 นาที
4 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รุ่นที่ 2 ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 29 มี.ค. 2558-31 มี.ค. 2558 30 ชั่วโมง 0 นาที
5 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6 ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย จังหวัดฉะเชิงเทรา 12 มิ.ย. 2558-14 มิ.ย. 2558 30 ชั่วโมง 0 นาที
6 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี 18 ก.ค. 2558 8 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 3085  รางวัลการตกแต่งเทียนจำนำพรรษาของพุทธสมาคม ปีการศึกษา 2542  โล่ /ภาพถ่าย
2  2009 ส.ค. 547  แหวนทองคำครูอายุงาน ครบ 25  แหวนทองคำ/ภาพถ่าย
3  2010 ม.ค. 559  ครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ใบเกียรติบัตร/ภาพถ่าย
4  2011 มี.ค. 559  เหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ 3  เครื่องราช/ภาพถ่าย
5  0 2533  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  ใบปริญญาบัตร/ภาพถ่าย
6  0 3080  รางวัลรองชนะเลิศการผลิตสื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล 3  ใบประกาศ
7  0 3085  แหวนทองคำครูอายุงานนานปี ปี2542  แหวนทองคำ
8  0 3087  รางวัลครูดีเด่น ด้านการเรียนการสอนในโครงการครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2544  เกียรติบัตร/ภาพถ่าย
9  0 3091  รางวัลครูที่ตกแต่งห้องได้เหมาะสมและสวยงาม ปี 2548  ภาพถ่าย
10  0 3092  รางวัลการประกวดชุดการแสดงงานเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ ปี 2549  เงิน / ภาพถ่าย
11  0 3092  ได้รับรางวัลการจัดห้องเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชั้นเรียน ปีการศึกษา 2549  ใบเกียรติบัตร/ภาพถ่าย
12  2010 มี.ค. 546  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (ประเภทครูผู้สอน)  ใบเกียรติบัตร/ภาพถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
4  มงกฎไทย ชั้นที่ 5 15 8 25 4 เครื่องราช ฯ ใบประกาศนียบัตร
5  ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อ จตตุถดิเรกคุณาภรณ์ 125 28 48 7 เครื่องราช ฯ ใบประกาศนียบัตร/ภาพภ่าย

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสอนเสริม,   งานนิเทศการสอน,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานวัดและประเมินผล,   งานหลักสูตรการสอน,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานประกันคุณภาพการศึกษา,   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (8)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดและประเมินผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประกันคุณภาพการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (67)
   
   
   
   พิธีเปิดกองลูกเสือและอบรมนายหมู่ลูกเสือ
   ผู้บริหารอบรมนักเรียนหน้าแถว
   กองร้อยอาสา
   จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
   วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
   ชมรม
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร) 1.2 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งาน ลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร) 1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
   ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า
   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียน Gifted
   นักเรียน ป.1-ม.3 ร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือ และอบรมนายหมู่ลูกเสือ
   นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 (วันแรก)
   นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 (วันที่สอง)
   นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 (วันสุดท้าย)
   มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (วันแรก)
   มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (วันที่สอง)
   มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (วันสุดท้าย)
   กองร้อยพิเศษปฏิบัติจกรรมอาสาจราจรของภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา2558
   คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 (วันแรก)
   คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 (วันที่สอง)
   ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า
   คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย)
   พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
   นักเรียน ม.1-3 เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี เรื่องระเบียบแถวภาคสนาม
   นักเรียน ม.1-3 เรียนชมรม
   ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า
   คุณครูกรอกวุฒิลูกเสือและความต้องการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2558 ทางเว็บไซด์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
   มิสพรเพ็ญ ศาลาน้อย อบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า
   ผู้อำนวยการกรพบนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.5 (วันแรก)
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.5 (วันที่สอง)
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.5 (วันสุดท้าย)
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( วันแรก)
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่สอง)
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันสุดท้าย)
   ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.3 (วันแรก)
   ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.3 (วันที่สอง)
   ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม. (วันสุดท้าย)
   กำหนดการ กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.2 (วันแรก)
   กำหนดการ กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.2 (วันที่สอง)
   กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม. 1 (วันแรก)
   ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.2 (วันสุดท้าย)
   กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.1 (วันที่สอง)
   กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.1 (วันสุดท้าย)
   กิจกรรมชมรม ม.1 - ม.3
   พิธีเปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม.2
   กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.1
   กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.2
   กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.3
   กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.4 (วันแรก)
   กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.4 (วันสุดท้าย)
   มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก (วันแรก)
    กำหนดการ มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก (วันที่สอง)
    กำหนดการ มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก (วันสุดท้าย)
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร) 1.2 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งาน ลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร) 1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
   สิ้นสุด
   สิ้นสุด
   สิ้นสุด พิธีเปิดกองลูกเสือและอบรมนายหมู่ลูกเสือ
   ผู้บริหารอบรมนักเรียนหน้าแถว
   สิ้นสุด กองร้อยอาสา
   สิ้นสุด อบรม/วิทยากร
   สิ้นสุด กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3
   สิ้นสุด จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
   สิ้นสุด วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
   สิ้นสุด ชมรม
• ได้อยู่ในข่าว : (23)
 คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 เข้าร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 26 พ.ค. 2558
 นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 ในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2558 4 มิ.ย. 2558
 มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 10 มิ.ย. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 17 มิ.ย. 2558
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 14 พ.ค. 2558
 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 23 มิ.ย. 2558
 คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2558 23 มิ.ย. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 24 มิ.ย. 2558
 คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 2 ก.ค. 2558
 ขอความร่วมมือคุณครูกรอกวุฒิลูกเสือและความต้องการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2558 ทางเว็บไซด์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 14 ก.ค. 2558
 คณะครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร และด้านการเรียนการสอน EP ณ ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 14 ก.ค. 2558
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2558 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 15 ก.ค. 2558
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2558 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 5 ส.ค. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันวันวิชาการเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 13 ส.ค. 2558
 คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 15 ก.ย. 2558
 คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 15 ก.ย. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 เข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ในวันที่ 29 กันยายน 2558 15 ก.ย. 2558
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 เข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2558 21 ก.ย. 2558
  5 ต.ค. 2558
 ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคมเข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 28 ต.ค. 2558
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2558 4 พ.ย. 2558
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 19-22 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 11 ธ.ค. 2558
 กำหนดการ มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 13 ม.ค. 2559
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (26)
 การเลือกชมรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 20 พ.ค. 2558
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 28 พ.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 30 พ.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 30 พ.ค. 2558
 การเลือกชมรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 30 พ.ค. 2558
 การเลือกชมรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 30 พ.ค. 2558
 การเรียนชมรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 30 พ.ค. 2558
 พิธีเปิดกองลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 4 มิ.ย. 2558
 ค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 ในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2558 11 มิ.ย. 2558
 มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 16 มิ.ย. 2558
 การปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยพิเศษอาสาจราจรภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2558 18 มิ.ย. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 19 มิ.ย. 2558
  ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 6 ก.ค. 2558
 การเรียนชมรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 9 ก.ค. 2558
 นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี เรื่องระเบียบแถวภาคสนาม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 9 ก.ค. 2558
  คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2558 13 ก.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2558 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 13 ส.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 31 ส.ค. 2558
 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2558 3 พ.ย. 2558
 ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2558 23 พ.ย. 2558
 พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 30 พ.ย. 2558
 พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 30 พ.ย. 2558
 ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 3 ธ.ค. 2558
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 15 ธ.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2558 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 17 ธ.ค. 2558
 ภราดา และคณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 19-22 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 22 ม.ค. 2559
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(4)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 6 ก.ค. 2558
การปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยพิเศษอาสาจราจรภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2558 18 มิ.ย. 2558
มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 255816 มิ.ย. 2558
ค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 ในวันที่ 5-7 มิถุนายน 255811 มิ.ย. 2558

• แฟ้มผลงาน (1)  
   1. PORT