[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว:
ชื่อ:       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ฉายา: -
อายุงาน: 2020 ปี 7 เดือน 6 วัน
อีเมล:
Social Network:
-

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2562 ประธานที่ปรึกษา
2561 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2561 ประธานที่ปรึกษา งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานระเบียบวินัย
2561 ประธานที่ปรึกษา แผนกอาคารสถานที่/ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2560 ประธานที่ปรึกษา งานระเบียบวินัย
2560 ประธานที่ปรึกษา แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 ประธานที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพ
2559 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 ประธานที่ปรึกษา งานหลักสูตรการสอน
2559 ประธานที่ปรึกษา งานการเงินและบัญชี
2559 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2559 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2559 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2558 ประธานที่ปรึกษา งานนิเทศการสอน
2556 ประธานที่ปรึกษา งานวัดและประเมินผล
2554 กรรมการ งานบริหารแผนกอาคารสถานที่
2554 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2553 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารแผนกอาคารสถานที่
2553 ประธานที่ปรึกษา งานสาธารณูปโภค
2552 ประธานที่ปรึกษา งานสุขอนามัย
2551 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)