[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
       หน้าคำสังโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน/โครงการ
272/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์   
271/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2559   
268/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการครูดูแลหนังสือเรียนแลหนังสือตำรากลาง ประจำปีการศึกษา 2560   
267/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมและพิธีกราบบูรพาจารย์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
266/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4   
265/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา SLC สามัคคีมหากุศล   
264/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมุทิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ   
263/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   
262/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานยินดีกับบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   
260/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อโปรแกรมบริหารงานวิชาการ   
258/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปิดกองลูกเสือโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา   
257/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2559   
256/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพิ้นฐาน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2559   
255/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดการเรียนการสอน ระดับการศึกษาปฐมวัย   
254/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยนักดาราศาสตร์ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
253/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2559   
252/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ   
251/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559   
249/2559       แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)   
248/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท   
246/2559       แต่งตั้งคณะการดำเนินการประเมินการสอบวัดคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3   
245/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG,FSGST)ประจำปี 2559   
244/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559   
243/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจััดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2560   
243/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดการเรียนการสอน ประจำปี 2559   
242/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม English Camp ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จ.ระยอง   
241/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560   
240/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   
239/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2560   
238/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2016"   
237/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560   
236/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Enjoy Multi Writing Skill   
235/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการ ASEAN Learning Centre   
234/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์   
233/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมหาธีรราชเจ้า   
231/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา   
228/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559   608 โครงส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ
227/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2559 ฝ่ายปฐมวัย   608 โครงส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ
226/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   
225/2559       แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)   
223/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3   
221/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบการอ่าน เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559   
220/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายกลุ่มสาระฯ (HONGKONG EXCLUSIVE TRIPS)   
219/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ๋ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559   
218/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสอนเสริม ประจำปีการศึกษา 2559   
217/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลุกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
216/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3   
215/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของครูอัตราจ้างในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา   
213/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559   
211/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
207/2559       แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)   
206/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559   
205/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินภายในสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559   609 โครงการโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
204/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ SWIS และระบบสารสนเทศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2559   
203/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการความรู้สู่ชุมชน   416 โครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน
202/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศ และเครือข่ายนิเทศ   
201/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ฝ่ายปฐมวัย   
200/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัดผล(สอบ)ฝ่ายปฐมวัย   
196/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของครูอัตราจ้างในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา   
194/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ"ค่ายการงานฯ เรียนรู้ ปลูกรักปลูกคน.   
192/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน SLC Family Tour 2016   
191/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15   
190/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ   บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
189/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2559   
188/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกการสอบโครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
187/2559       แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)   
186/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Open House   
185/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสมุดบัญชีเรียกชื่อ ฝ่ายปฐมวัย   
184/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบริหารความเสียง ฝ่ายปฐมวัย   
183/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบSTEM EDUCATION ฝ่ายปฐมวัย   608 โครงส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ
182/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   
181/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา   
180/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับการศึกษาปฐมวัย   
179/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์และพิจารณารับคนพิการเข้าทำงาน   
178/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559   
177/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559   
176/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559   
174/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน SLC Family Tour 2016   
173/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของครูอัตราจ้างในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ   
171/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของครูอัตราจ้างในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ   
170/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของครูอัตราจ้างในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ   
169/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของครูอัตราจ้างในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ   
168/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วิชาการเซนต์หลุยส์ น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม"   
167/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาแบบ STEM EDUCATION   
166/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   
165/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2559   
164/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   
163/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)   
162/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559   609 โครงการโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
161/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา ฝ่ายปฐมวัย   
160/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2559   
159/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายธรรมะ ประจำปีการศึกษา 2559   
158/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559   
157/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 5   
156/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการเปิดประตูสู่อาเซียน   
155/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของครูอัตราจ้างในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา   
154/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการโรงเรียนแสนดี   
153/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต   
152/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559   
150/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
149/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา "SLC Games " ประจำปีการศึกษา 2559   
148/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day   
146/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559   
145/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานหล่อเทียนจำนำพรรษา   
144/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาชีพ ฝ่ายปฐมวัย   
143/2559       แต่งตั้งครูแม่สี ผู้ช่วยครูแม่สี ประธานสี รองประธานสี ประธานเชียร์ รองประธานเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559   
142/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2559   
141/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   
140/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   
139/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล พัฒนาการ 4 ด้าน ฝ่ายปฐมวัย   
138/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแฟ้มสะสมงาน Portfolio เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   
137/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
136/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย   
135/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   
134/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach เด็กปฐมวัย   608 โครงส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ
133/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลุกเสือแห่งชาติ   
132/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมคุณภาพชั้นเรียนฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   
131/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   
130/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมระเบียบการแต่งกายของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   
129/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559   
128/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559   
127/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตรสายสัมพันธืระดับชั้น SLC 2016   
126/2559       แต่งตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   
125/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของครูอัตราจ้างในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา   
124/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกครูแม่สี ประธานสี ประธานเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559   
123/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
122/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยนักออม ประจำปีการศึกษา 2559   
121/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศิลปะเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   
120/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ ระดับการศึกษาปฐมวัย   
119/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดซื้อเครื่องเขียน วัสดุ อุปกรณ์เด็กปฐมวัย   
118/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดซื้อ ผลิตสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย   
117/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ฝ่ายปฐมวัย   
116/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสแต็ก ฝ่ายปฐมวัย   608 โครงส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ
115/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะปฐมวัย   608 โครงส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ
114/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาชีพ ฝ่ายปฐมวัย   
113/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฐมวัย   
112/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม เพชร SLC   
111/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559   
110/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย   
109/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิจัย ฝ่ายปฐมวัย   
108/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพฤหัสหรรษาเด็กปฐมวัย   
107/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย   
106/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย   
105/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย   
104/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยนักคิด ฝ่ายปฐมวัย   608 โครงส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ
103/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยนักเขียน ฝ่ายปฐมวัย   608 โครงส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ
102/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์ประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย   
101/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมกองร้อยพิเศษอาสาจราจร   
100/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559   
99/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของครูอัตราจ้างในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา   
97/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ และกิจกรรม ปีการศึกษา 2558   
96/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559   
95/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559   
94/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนและจัดทำข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2559   
93/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559   
92/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559   
91/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2559   
90/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559   
89/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559   
88/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเสียงตามสาย ประจำปีการศึกษา 2559   
87/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา   
86/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานศูนย์ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2559   
85/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559   
84/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559   
83/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2559   
82/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสอนเสริม ประจำปีการศึกษา 2559   
81/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2559   
80/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศการสอน ประจำปีการศึกษา 2559   
79/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559   
78/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดและประเมินผลประจำปีการศึกษา 2559   
77/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2559   
76/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำการศึกษา 2559   
75/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำการศึกษา 2559   
74/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559   
73/2559       คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
72/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559   
71/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559   
70/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559   
69/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559   
68/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559   
67/2559       แต่งตั้งคณะกรรมกางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559   
66/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานอภิบาล ประจำปีการศึกษา 2559   
65/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559   
64/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   
63/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559   
62/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2559   
61/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2559   
60/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559   
59/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559   
58/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559   
57/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559   
56/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   
55/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559   
53/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   608 โครงส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ
52/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   
51/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   
50/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   
49/2559       แต่งตั้งคณะกรรรมการงานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   
48/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   
47/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   
46/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรการสอน ฝ่ายปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2559   
45/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   
41/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานตรวจสอบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2559   
40/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559   
39/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2559   
38/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดซื้อ ประจำปีการศึกษา 2559   
37/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานการเงินและบัญชี ประจำปีการศึกษา 2559   
36/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559   
35/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานทะเบียนสถิติ ประจำปีการศึกษา 2559   
34/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสารบรรณ ประจำปีการศึกษา 2559   
33/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน ประจำปีการศึกษา 2559   
32/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559   
31/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา   
30/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559   
29/2559       แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม)   
28/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี   
27/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559   
26/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559   
25/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2559   
24/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559   
23/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมภายใน-ภายนอก ประจำปีการศึกษา 2559   
22/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสวัสดิภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559   
21/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559   
20/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา 2559   
19/2559       แต่งตั้งคณกรรมการงานระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2559   
18/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารแผนกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559   
17/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารแผนกปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559   
16/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559   
15/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559   
14/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานเบเกอรี่ ประจำปีการศึกษา 2559   
13/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานมุมสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2559   
12/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสุขอนามัย ประจำปีการศึกษา 2559   
11/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2559   
10/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสาธารณูปโภค ประจำปีการศึกษา 2559   
9/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2559   
8/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559   
7/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559   
6/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2559   
5/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต   
4/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559   
3/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาตนเองและพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559   
2/2559       แต่งตั้งพนักงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2559   
1/2559       แต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากรปีการศึกษา 2559