[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
       หน้าคำสังโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน/โครงการ
153/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิณผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3   
150/2562       แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562   
149/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
147/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
145/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนประถมศึกษาหวูถง เขตเหอซี เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน   
142/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา "SLC Games" ประจำปีการศีกษา 2562   
141/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานหล่อเทียนพรรษา   
140/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2562   
138/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2562   
137/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตร เซนต์หลุยส์   
136/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดและประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2562   
135/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
133/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
132/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต   
131/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคลากรต่างชาติ   
130/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6   
129/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด   
128/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา   
126/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ และกิจกรรม ปีการศึกษา 2562   
124/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเขียนรายงานประเมินตนเองประจำปี SAR ปีการศึกษา 2562 และรายงานผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562   
122/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรีูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562   
121/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562   
120/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรและการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562   
119/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสมุดบัญชีเรียกชื่อ ประจำปีการศึกษา 2562   
117/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์แบบ Project Approach ประจำปีการศึกษา 2562   
116/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพภายใน ฝ่ายปฐมวัย   
115/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562   
114/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562   
113/2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562   
112/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562   
111/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562   
110/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
109/2562       การแต่งตั้งครูแม่สี ประธานสี ประธานเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562   
108/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสอนเสริม ฝ่ายปฐมวัย   
108/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสอนเสริม ประจำปีการศึกษา 2562   
107/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย   
106/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแฟ้มสะสมงาน ฝ่ายปฐมวัย   
105/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมแข่งขันทักษะปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย   
104/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจัดซื้อเครื่องเขียน วัสดุ อุปกรณ์ ฝ่ายปฐมวัย   
103/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจัดซื้อ ผลิตสื่อ ฝ่ายปฐมวัย   
102/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสมุดรายงานผลการประเมินพัฒนาการ   
101/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562   
100/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
99/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเจียระไนเพชร   
98/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย   
97/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย   
96/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรี ฝ่ายปฐมวัย   
95/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน เด็กรายบุคคล ฝ่ายปฐมวัย   
94/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
93/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน   
92/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
91/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรพิเศษ ปีการศึกษา 2562   
90/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MSP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   
89/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการโปรแกรม IMSP ประจำปีการศึกษา 2562   
88/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมกองร้อยพิเศษ อาสาจราจร รุ่นที่ 11   
85/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย ฝ่ายปฐมวัย   
84/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิจัย ฝ่ายปฐมวัย   
83/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา ฝ่ายปฐมวัย   
82/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์ประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย   
81/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย   
80/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
79/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ   
78/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
77/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแผนพัฒนา ฝ่ายปฐมวัย   
76/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายปฐมวัย   
73/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย   
72/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรต่างชาติ   
71/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสภานักเรียนปฐมวัย งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย   
70/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย   
69/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย   
68/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562   
67/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2562   
66/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสาธารณูปโภค ประจำปีการศึกษา 2562   
65/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2562   
64/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานเบเกอรี่ ประจำปีการศึกษา 2562   
63/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2562   
62/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสุขอนามัย ประจำปีการศึกษา 2562   
61/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานยานพาหนะ ประจำปีการศึกษา 2562   
60/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย   
59/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562   
58/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษโปรแกรม Pre - IMSP   
57/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
55/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2562   
54/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
53/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานศูนย์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2562   
52/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562   
51/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2562   
50/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562   
49/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 71 ปี และวันภราดา   
48/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน ประจำปีการศึกษา 2562   
47/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสารบรรณ ประจำปีการศึกษา 2562   
46/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562   
45/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานทะเบียนสถิติ ประจำปีการศึกษา 2562   
44/2562       แต่งตั้งคระกรรมการงานตรวจสอบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2562   
43/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานการเงินและบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562   
42/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ SWIS และระบบสารสนเทศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2562   
41/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2562   
40/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2562   
39/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562   
38/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
37/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
36/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562   
35/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562   
34/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการครูคำสอนงานอภิบาล ประจำปีการศึกษา 2562   
33/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานอภิบาล ประจำปีการศึกษา 2562   
32/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานรถรับ - ส่งนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2562   
31/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเสียงตามสาย ปีการศึกษา 2562   
30/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา   
28/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562   
27/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562   
27/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2562   
26/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน   
25/2562       แต่งตั้งคะกรรมการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 2562   
24/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
23/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสวัสดิภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562   
22/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562   
21/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา 2562   
20/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562   
19/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562   
19/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562   
18/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562   
17/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562   
16/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562   
10/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมภายใน - ภายนอก   
9/2562       แต่งตั้้งคณะกรรมการงานบริหารแผนกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562   
8/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี   
7/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562   
6/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา   
5/2562       แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2562 (ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม)   
3/2562       แต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562   
2/2562       แต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากร (หัวหน้างาน) ประจำปีการศึกษา 2562 (คำสั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อำนวยการ)   
1/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ