[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
       หน้าคำสังโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน/โครงการ
16/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561   
15/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561   
14/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมกองร้อยพิเศษ อาสาจราจร รุ่นที่ 10   
13/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเสียงตามสาย ประจำปีการศึกษา 2561   
12/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2561   
11/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561   
9/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561   
8/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561   
7/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561   
6/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน   
5/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561   
3/2561       แต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561   
2/2561       แต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากร (หัวหน้างาน) ประจำปีการศึกษา 2561   
1/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2561