[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
       หน้าคำสังโรงเรียน ปีการศึกษา 2557
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน/โครงการ
267/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558   
265/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์   418 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
263/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน" ประจำปี 2557   104 งานบุคลากร
261/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมุทิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ   104 งานบุคลากร
260/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานักเรียนเพื่อสมัครรับทุนทองประทาน ประจำปีการศึกษา 2557   308 งานแนะแนว
259/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนจัดทำข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2558   303 งานวัดและประเมินผล
257/2557       แต่งตั้งคณะกรามการดำเนินงานสรรหาบริษัทและว่าจ้างให้รักษาความปลอดภัย   401 งานบริหารแผนกปกครอง
256/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2557   306 งานสื่อการสอน
255/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 5   303 งานวัดและประเมินผล
254/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท   416 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท
253/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   303 งานวัดและประเมินผล
251/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมและเลี้ยงอำลาสถาบันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   407 งานกิจกรรมภายใน - นอก
250/2557       แต่งตั้งคณะักรรมการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคีมหากุศล "พัฒนาการศึกษาด้านภาษาอังกฤษสู่สากล"   410 งานสัมพันธ์ชุมชน
249/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันตรุษจีน   311 งานศูนย์ภาษาจีน
248/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์   423 โครงการราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์
247/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557   303 งานวัดและประเมินผล
246/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการขอทุนสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ประจำปีการศึกษา 2557   410 งานสัมพันธ์ชุมชน
245/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานยินดีกับบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557   600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
243/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557   303 งานวัดและประเมินผล
242/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 (FSG, FSGST)   303 งานวัดและประเมินผล
241/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ "ค่ายจันท์เรียนรู้ คู่วิถีการงานฯ" จ.จันทบุรี   324 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ
239/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "SLC HOMECOMING DAY"   422 โครงการ SLC HOME COMING DAY
238/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น   418 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
237/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   303 งานวัดและประเมินผล
236/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ SWIS และระบบสารสนเทศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา   204 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
235/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อ ณ Fudan University ประจำปีการศึกษา 2557   311 งานศูนย์ภาษาจีน
234/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ Intensive course   313 โครงการ Intensive Course
233/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอกชาสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน   428 โครงการการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเอกชน
231/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเสวนาอาเซียน Education in the ASEAN for the new generation   330 โครงการ ASEAN Learning Center
230/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน English Day   317 โครงการSpecial Day
229/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดโครงงาน   301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
228/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพชร SL   319 โครงการเพชร SLC
227/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2014"   418 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
226/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานคุณภาพมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG)   103 งานประกันคุณภาพการศึกษา
225/2557       แต่งตั้งคณะกรรมจัดงานวันมหาธีรราชเจ้า   309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
224/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันพ่อ ฝ่ายปฐมวัย โครงการวันสำคัญ   611 โครงการวันสำคัญ
223/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2558   302 งานหลักสูตรและการสอน
222/2557       แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการกิจกรรม Pre-Admission "เลือกอย่างไรที่ใช่เรา"   308 งานแนะแนว
221/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงาน OPEN HOUSE ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต   308 งานแนะแนว
220/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ English Camp ณ อมรภัณฑ์ วิลล่า รีสอร์ท จ.ระยอง   301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
219/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวพนักงานเซนต์หลุยส์   104 งานบุคลากร
218/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครู   104 งานบุคลากร
217/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรูปเล่มงานวิจัยของบุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2557   102 งานวิจัยและพัฒนา
216/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   
215/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558   200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
214/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557   104 งานบุคลากร
209/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่าย Walk Rally@ไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์   324 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ
208/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   303 งานวัดและประเมินผล
207/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง   418 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
206/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2557   418 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
205/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2557   427 โครงการการแข่งขันกรีฑาสี ปี2557
204/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557   323 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
203/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2557   323 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
199/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   323 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
198/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   323 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
197/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   323 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
196/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   323 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
195/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   323 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
194/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สินของโรงเรียน   200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
193/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557   104 งานบุคลากร
192/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกรีฑาสี ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557   605 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
191/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557   419 โครงการทัศนศึกษา ป.1 - ม.6
190/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   323 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
189/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557   323 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
188/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557   419 โครงการทัศนศึกษา ป.1 - ม.6
187/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุึคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ "ธรรมะในการดำเนินงานที่ยั่งยืน"   401 งานบริหารแผนกปกครอง
186/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3   303 งานวัดและประเมินผล
185/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพสู่สากล   421 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพสู่สากล
184/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา   200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
183/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเรียนเสริม Day Care ฝ่ายปฐมวัย งานหลักสูตรการสอน   601 งานหลักสูตรและการสอน
182/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนภาคปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5   303 งานวัดและประเมินผล
181/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   323 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
180/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "SLC OPEN HOUSE 2014"   300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ
179/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งเทศไทย ครั้งที่ 14   426 โครงการการแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ
178/2557       แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2557 (ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม)   
177/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ "ค่าย Go to Ratchaburi" จ.ราชบุรี   324 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ
176/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมเครือข่ายระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2557   410 งานสัมพันธ์ชุมชน
175/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2557   410 งานสัมพันธ์ชุมชน
174/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเซนต์หลุยส์โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 10   424 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาสู่อาเซียน
173/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   303 งานวัดและประเมินผล
172/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ   407 งานกิจกรรมภายใน - นอก
171/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   303 งานวัดและประเมินผล
170/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ   415 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
169/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   424 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาสู่อาเซียน
168/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์   105 งานอภิบาล
167/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาปฐมวัย   200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
166/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรำลึก 24 ปี สืบ นาคะเสถียร   317 โครงการSpecial Day
165/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557   317 โครงการSpecial Day
164/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โครงการค่ายวิชาการ   608 โครงการค่ายวิชาการ
163/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โครงการค่ายวิชาการ   608 โครงการค่ายวิชาการ
162/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โครงการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557   608 โครงการค่ายวิชาการ
160/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ "ค่ายชมรมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์" จังหวัดจันทบุรี   324 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ
159/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกครูแม่สี ประธานสี ประธานเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2557   427 โครงการการแข่งขันกรีฑาสี ปี2557
158/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC FAMILY TOUR 2014   410 งานสัมพันธ์ชุมชน
157/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   418 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
156/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัย โครงการวันสำคัญ   611 โครงการวันสำคัญ
155/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557   419 โครงการทัศนศึกษา ป.1 - ม.6
154/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3   303 งานวัดและประเมินผล
153/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิชาการ (Academic Day)   312 โครงการ Academic Day
152/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทย   301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
151/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557   600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
150/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายธรรมะ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   610 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
149/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบศูนย์ Cambridge Examination Center   301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
148/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้ันประถมศึกษาปีที่ 2   
147/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่าย SLC LOVE สืบ นาคะเสถียร จ.อุทัยธานี   301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
146/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเครื่อง Server สำหรับระบบ SWIS   204 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
145/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคลากรใหม่   104 งานบุคลากร
144/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย   600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
143/2557       แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการร่วม 4 ฝ่าย   200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
142/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6   303 งานวัดและประเมินผล
141/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
140/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาชีพ ฝ่ายปฐมวัย งานหลักสูตรการสอน   601 งานหลักสูตรและการสอน
139/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานศูนย์ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2557   311 งานศูนย์ภาษาจีน
138/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา "SLC Games" ประจำปีการศึกษา 2557   425 โครงการการแข่งขันกีฬา SLC GAMES
137/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2557   
135/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต   418 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
134/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557   
133/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557   408 งานสภานักเรียน
132/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557   408 งานสภานักเรียน
131/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2557   204 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
130/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมห้องคุณธรรมจริยธรรม สมาธิสวดมนต์ ฝ่ายปฐมวัย   600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
129/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว โครงการค่ายวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย   600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
127/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการหุ่นดี หุ่นสวย ประจำปีการศึกษา 2557   322 โครงการหุ่นดีหุ่นสวย
126/2557       แต่งตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน งานหลักสูตรการสอน   601 งานหลักสูตรและการสอน
125/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมลูก-เนตรนารี กองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557   309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
124/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสร้างศิลป์สู่ปฐมวัย งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน   606 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
123/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย   604 งานสื่อการเรียนรู้
122/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
121/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมซ่อมบำรุงจัดซื้อ และผลิตสื่อเด็กปฐมวัย   604 งานสื่อการเรียนรู้
120/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยนักออม ฝ่ายปฐมวัย   610 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
119/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมซื้อเครื่องเขียน วัสดุ อุปกรณ์เด็กปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย   604 งานสื่อการเรียนรู้
118/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557   419 โครงการทัศนศึกษา ป.1 - ม.6
118/2557       แต่งตั้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
116/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ และกิจกรรม ปีการศึกษา 2556   303 งานวัดและประเมินผล
115/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557   
114/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   308 งานแนะแนว
113/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสระว่ายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2557   301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
112/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานหล่อเทียนจำนำพรรษา   320 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
111/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557   
110/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (สมุดพก) งานวัดและประเมินผล   602 งานวัดและประเมินผล
109/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล ของ สมศ. งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย   602 งานวัดและประเมินผล
108/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาการเด็กรายบุคคล พัฒนาการ 4 ด้าน งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย   602 งานวัดและประเมินผล
107/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัดผล งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย   602 งานวัดและประเมินผล
106/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนแบบโครงการ Project Approach เด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2557   601 งานหลักสูตรและการสอน
105/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2557   308 งานแนะแนว
104/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   407 งานกิจกรรมภายใน - นอก
97/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดซื้อ ประจำปีการศึกษา 2557   206 งานจัดซื้อ
96/2557       แต่งตั้งครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2557   
95/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานอภิบาล ประจำปีการศึกษา 2557   
94/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557   104 งานบุคลากร
93/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2557   102 งานวิจัยและพัฒนา
92/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2557   101 งานนโยบายและแผน
91/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2557   100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
90/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจจัดกิจกรรมคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย   606 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
89/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทะเบียนสถิติระดับการศึกษาปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
88/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพฤหัสหรรษาเด็กปฐมวัย งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557   606 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
87/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสานสายสัมพันธ์ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557   410 งานสัมพันธ์ชุมชน
86/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557   606 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
82/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557   603 งานนิเทศการสอน
81/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเด็กปฐมวัย งานหลักสูตรการสอน ประจำปีการศึกษา 2557   601 งานหลักสูตรและการสอน
80/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแบบฝึกเตรียมความพร้อมรักการอ่าน งานหลักสูตรการสอน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557   601 งานหลักสูตรและการสอน
79/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตครู งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557   600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
78/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย งานหลักสูตรการสอน ประจำปีการศึกษา 2557   601 งานหลักสูตรและการสอน
77/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแฟ้มสะสมงาน Portfolio เด็กปฐมวัย งานวัดและประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2557   602 งานวัดและประเมินผล
76/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557   610 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
75/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ งานหลักสูตรการสอนฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557   601 งานหลักสูตรและการสอน
73/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557   600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
72/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557   604 งานสื่อการเรียนรู้
71/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557   309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
70/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะเด็กปฐมวัย งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน   606 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
69/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมอบรมสัมมนาครู งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
68/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสมุดบัญชีเรียกชื่อ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย   602 งานวัดและประเมินผล
67/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2557   207 งานพัสดุ - ครุภัณฑ์
66/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557   208 ธนาคารโรงเรียน
65/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานทะเบียนสถิติ ประจำปีการศึกษา 2557   202 งานทะเบียนสถิติ
64/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสารบรรณ ประจำปีการศึกษา 2557   201 งานสารบรรณ
63/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน ประจำปีการศึกษา 2557   200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
62/2557       แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม)   104 งานบุคลากร
61/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศอาคารสิรินธร   512 โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศอาคารสิรินธร
60/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู โครงการวันสำคัญ ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2557   611 โครงการวันสำคัญ
59/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงโครงการระเบียบวินัย สวัสดิภาพและความปลอดภัย ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557   609 โครงการระเบีบยวินัย สวัสดิภาพและความปลอดภัย
58/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงจัดประสบการณ์ประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม งานหลักสูตรการสอน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557   601 งานหลักสูตรและการสอน
57/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557   606 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
56/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2557   602 งานวัดและประเมินผล
55/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานรถรับ-ส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557   507 งานรถรับ-ส่งนักเรียน
54/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานเบเกอรี่ ประจำปีการศึกษา 2557   506 งานเบเกอรี่
53/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานมุมสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2557   505 งานมุมสวัสดิการ
52/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสุขอนามัย ประจำปีการศึกษา 2557   504 งานสุขอนามัย
51/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2557   503 งานโภชนาการ
50/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสาธารณูปโภค ประจำปีการศึกษา 2557   502 งานสาธารณูปโภค
49/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2557   501 งานอาคารสถานที่
48/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557   500 งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
47/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทสการสอน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557   603 งานนิเทศการสอน
46/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรการสอน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557   601 งานหลักสูตรและการสอน
45/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557   600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
44/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย   605 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
43/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2557   304 งานห้องสมุด
42/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557   304 งานห้องสมุด
41/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557   300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ
40/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุง)   200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
38/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานหลักสูตรการสอน   601 งานหลักสูตรและการสอน
37/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลือกตั้งกรรมการนักเรียน   408 งานสภานักเรียน
36/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557   418 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
35/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557   
34/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการบริจาคโลหิต   
33/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการผลิตข่าวภาคภาษาอังกฤษ ร่วมกับ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด   203 งานประชาสัมพันธ์
32/2557       แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม)   104 งานบุคลากร
31/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557   411 งานกีฬา
30/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557   410 งานสัมพันธ์ชุมชน
29/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2557   409 งานดนตรีและการแสดง
28/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557   408 งานสภานักเรียน
27/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมภายใน-นอก ประจำปีการศึกษา 2557   407 งานกิจกรรมภายใน - นอก
26/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารแผนกกิจกรรม   406 งานบริหารแผนกกิจกรรม
25/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2557   203 งานประชาสัมพันธ์
24/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนักศึกษาวิชาทหาร   309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานลูกเสือ ประจำปี 2557   
22/2557       คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2557   309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสอนเสริมประจำปีการศึกษา 2557   307 งานสอนเสริม
20/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศการสอน ประจำปีการศึกษา 2557   305 งานนิเทศการสอน
18/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557   
16/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้งานการอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557   325 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการวิชาการงานอาชีพ
10/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสื่อการสอนประจำปี 2557   306 งานสื่อการสอน
9/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด   304 งานห้องสมุด
8/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล   303 งานวัดและประเมินผล
7/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรและการสอน   
6/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ   
5/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Assumption English School - Saint Louis School Chachoengsao Cultural Exchange Programme 2014   310 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
4/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น   
3/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
2/2557       แต่งตั้งครูรับผิดชอบดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยในโรงเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557   
1/2557       แต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากรประจำปีการศึกษา 2557