Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2557
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
097/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดซื้อ ประจำปีการศึกษา 2557      206 งานจัดซื้อ
096/2557       แต่งตั้งครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2557      206 งานจัดซื้อ
095/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานอภิบาล ประจำปีการศึกษา 2557      206 งานจัดซื้อ
094/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557      104 งานบุคลากร
093/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2557      102 งานวิจัยและพัฒนา
092/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2557      101 งานนโยบายและแผน
091/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2557      100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
090/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจจัดกิจกรรมคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย      606 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
009/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด      304 งานห้องสมุด
089/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทะเบียนสถิติระดับการศึกษาปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย      600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
088/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพฤหัสหรรษาเด็กปฐมวัย งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557      606 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
087/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสานสายสัมพันธ์ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557      410 งานสัมพันธ์ชุมชน
086/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557      606 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
082/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557      603 งานนิเทศการสอน
081/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเด็กปฐมวัย งานหลักสูตรการสอน ประจำปีการศึกษา 2557      601 งานหลักสูตรและการสอน
080/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแบบฝึกเตรียมความพร้อมรักการอ่าน งานหลักสูตรการสอน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557      601 งานหลักสูตรและการสอน
008/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล      303 งานวัดและประเมินผล
079/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตครู งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557      600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
078/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย งานหลักสูตรการสอน ประจำปีการศึกษา 2557      601 งานหลักสูตรและการสอน
077/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแฟ้มสะสมงาน Portfolio เด็กปฐมวัย งานวัดและประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2557      602 งานวัดและประเมินผล
076/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557      608 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
075/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ งานหลักสูตรการสอนฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557      601 งานหลักสูตรและการสอน
073/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557      600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
072/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557      604 งานสื่อการเรียนรู้
071/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557      309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
070/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะเด็กปฐมวัย งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน      606 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
007/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรและการสอน      606 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
069/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมอบรมสัมมนาครู งานบริหารฝ่ายปฐมวัย      600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
068/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสมุดบัญชีเรียกชื่อ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย      602 งานวัดและประเมินผล
067/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2557      207 งานพัสดุ - ครุภัณฑ์
066/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557      208 ธนาคารโรงเรียน
065/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานทะเบียนสถิติ ประจำปีการศึกษา 2557      202 งานทะเบียนสถิติ
064/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสารบรรณ ประจำปีการศึกษา 2557      201 งานสารบรรณ
063/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน ประจำปีการศึกษา 2557      200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
062/2557       แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม)      104 งานบุคลากร
061/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศอาคารสิรินธร      512 โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศอาคารสิรินธร
060/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู โครงการวันสำคัญ ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2557      609 โครงการวันสำคัญ
006/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ      609 โครงการวันสำคัญ
059/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงโครงการระเบียบวินัย สวัสดิภาพและความปลอดภัย ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557      607 โครงการระเบีบยวินัย สวัสดิภาพและความปลอดภัย
058/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงจัดประสบการณ์ประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม งานหลักสูตรการสอน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557      601 งานหลักสูตรและการสอน
057/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557      606 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
056/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2557      602 งานวัดและประเมินผล
055/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานรถรับ-ส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557      507 งานรถรับ-ส่งนักเรียน
054/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานเบเกอรี่ ประจำปีการศึกษา 2557      506 งานเบเกอรี่
053/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานมุมสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2557      505 งานมุมสวัสดิการ
052/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสุขอนามัย ประจำปีการศึกษา 2557      504 งานสุขอนามัย
051/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2557      503 งานโภชนาการ
050/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสาธารณูปโภค ประจำปีการศึกษา 2557      502 งานสาธารณูปโภค
005/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Assumption English School - Saint Louis School Chachoengsao Cultural Exchange Programme 2014      310 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
049/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2557      501 งานอาคารสถานที่
048/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557      500 งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
047/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทสการสอน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557      603 งานนิเทศการสอน
046/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรการสอน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557      601 งานหลักสูตรและการสอน
045/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557      600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
044/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย      605 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
043/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2557      304 งานห้องสมุด
042/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557      304 งานห้องสมุด
041/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557      300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ
040/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุง)      200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
004/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น      200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
038/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานหลักสูตรการสอน      601 งานหลักสูตรและการสอน
037/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลือกตั้งกรรมการนักเรียน      408 งานสภานักเรียน
036/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557      418 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
035/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557      418 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
034/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการบริจาคโลหิต      418 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
033/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการผลิตข่าวภาคภาษาอังกฤษ ร่วมกับ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด      203 งานประชาสัมพันธ์
032/2557       แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม)      104 งานบุคลากร
031/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557      411 งานกีฬา
030/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557      410 งานสัมพันธ์ชุมชน
003/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      410 งานสัมพันธ์ชุมชน
029/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2557      409 งานดนตรีและการแสดง
028/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557      408 งานสภานักเรียน
027/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมภายใน-นอก ประจำปีการศึกษา 2557      407 งานกิจกรรมภายใน - นอก
026/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารแผนกกิจกรรม      406 งานบริหารแผนกกิจกรรม
025/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2557      203 งานประชาสัมพันธ์
024/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนักศึกษาวิชาทหาร      309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
023/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานลูกเสือ ประจำปี 2557      309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
022/2557       คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2557      309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
021/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสอนเสริมประจำปีการศึกษา 2557      307 งานสอนเสริม
020/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศการสอน ประจำปีการศึกษา 2557      305 งานนิเทศการสอน
002/2557       แต่งตั้งครูรับผิดชอบดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยในโรงเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557      305 งานนิเทศการสอน
199/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      323 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
198/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      323 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
197/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      323 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
196/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      323 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
195/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      323 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
194/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สินของโรงเรียน      200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
193/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557      104 งานบุคลากร
192/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกรีฑาสี ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557      605 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
191/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557      419 โครงการทัศนศึกษา ป.1 - ม.6
190/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5      323 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
189/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557      323 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
188/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557      419 โครงการทัศนศึกษา ป.1 - ม.6
187/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุึคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ "ธรรมะในการดำเนินงานที่ยั่งยืน"      401 งานบริหารแผนกปกครอง
186/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3      303 งานวัดและประเมินผล
185/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพสู่สากล      421 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพสู่สากล
184/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา      200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
183/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเรียนเสริม Day Care ฝ่ายปฐมวัย งานหลักสูตรการสอน      601 งานหลักสูตรและการสอน
182/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนภาคปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5      303 งานวัดและประเมินผล
181/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      323 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
180/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "SLC OPEN HOUSE 2014"      300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ
018/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557      300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ
179/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งเทศไทย ครั้งที่ 14      426 โครงการการแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ
178/2557       แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2557 (ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม)      426 โครงการการแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ
177/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ "ค่าย Go to Ratchaburi" จ.ราชบุรี      324 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ
176/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมเครือข่ายระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2557      410 งานสัมพันธ์ชุมชน
175/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2557      410 งานสัมพันธ์ชุมชน
174/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเซนต์หลุยส์โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 10      424 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาสู่อาเซียน
173/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      303 งานวัดและประเมินผล
172/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ      407 งานกิจกรรมภายใน - นอก
171/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      303 งานวัดและประเมินผล
170/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ      415 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
169/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย      424 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาสู่อาเซียน
168/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์      105 งานอภิบาล
167/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาปฐมวัย      200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
166/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรำลึก 24 ปี สืบ นาคะเสถียร      317 โครงการSpecial Day
165/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557      317 โครงการSpecial Day
164/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โครงการค่ายวิชาการ      611 โครงการค่ายวิชาการ
163/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โครงการค่ายวิชาการ      611 โครงการค่ายวิชาการ
162/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โครงการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557      611 โครงการค่ายวิชาการ
160/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ "ค่ายชมรมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์" จังหวัดจันทบุรี      324 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ
016/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้งานการอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557      325 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการวิชาการงานอาชีพ
159/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกครูแม่สี ประธานสี ประธานเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2557      427 โครงการการแข่งขันกรีฑาสี ปี2557
158/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC FAMILY TOUR 2014      410 งานสัมพันธ์ชุมชน
157/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ      418 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
156/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัย โครงการวันสำคัญ      609 โครงการวันสำคัญ
155/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557      419 โครงการทัศนศึกษา ป.1 - ม.6
154/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3      303 งานวัดและประเมินผล
153/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิชาการ (Academic Day)      312 โครงการ Academic Day
152/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทย      301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
151/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557      600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
150/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายธรรมะ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม      608 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
149/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบศูนย์ Cambridge Examination Center      301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
148/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้ันประถมศึกษาปีที่ 2      301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
147/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่าย SLC LOVE สืบ นาคะเสถียร จ.อุทัยธานี      301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
146/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเครื่อง Server สำหรับระบบ SWIS      204 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
145/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคลากรใหม่      104 งานบุคลากร
144/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย      600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
143/2557       แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการร่วม 4 ฝ่าย      200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
142/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6      303 งานวัดและประเมินผล
141/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ      309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
140/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาชีพ ฝ่ายปฐมวัย งานหลักสูตรการสอน      601 งานหลักสูตรและการสอน
139/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานศูนย์ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2557      311 งานศูนย์ภาษาจีน
138/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา "SLC Games" ประจำปีการศึกษา 2557      425 โครงการการแข่งขันกีฬา SLC GAMES
137/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2557      425 โครงการการแข่งขันกีฬา SLC GAMES
135/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต      418 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
134/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557      418 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
133/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557      408 งานสภานักเรียน
132/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557      408 งานสภานักเรียน
131/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2557      204 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
130/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมห้องคุณธรรมจริยธรรม สมาธิสวดมนต์ ฝ่ายปฐมวัย      600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
129/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว โครงการค่ายวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย      600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
127/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการหุ่นดี หุ่นสวย ประจำปีการศึกษา 2557      322 โครงการหุ่นดีหุ่นสวย
126/2557       แต่งตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน งานหลักสูตรการสอน      601 งานหลักสูตรและการสอน
125/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมลูก-เนตรนารี กองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557      309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
124/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสร้างศิลป์สู่ปฐมวัย งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน      606 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
123/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย      604 งานสื่อการเรียนรู้
122/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย      600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
121/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมซ่อมบำรุงจัดซื้อ และผลิตสื่อเด็กปฐมวัย      604 งานสื่อการเรียนรู้
120/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยนักออม ฝ่ายปฐมวัย      608 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
119/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมซื้อเครื่องเขียน วัสดุ อุปกรณ์เด็กปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย      604 งานสื่อการเรียนรู้
118/2557       แต่งตั้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      604 งานสื่อการเรียนรู้
118/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557      419 โครงการทัศนศึกษา ป.1 - ม.6
116/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ และกิจกรรม ปีการศึกษา 2556      303 งานวัดและประเมินผล
115/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557      303 งานวัดและประเมินผล
114/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      308 งานแนะแนว
113/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสระว่ายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2557      301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
112/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานหล่อเทียนจำนำพรรษา      320 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
111/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557      320 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
110/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (สมุดพก) งานวัดและประเมินผล      602 งานวัดและประเมินผล
109/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล ของ สมศ. งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย      602 งานวัดและประเมินผล
108/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาการเด็กรายบุคคล พัฒนาการ 4 ด้าน งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย      602 งานวัดและประเมินผล
107/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัดผล งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย      602 งานวัดและประเมินผล
106/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนแบบโครงการ Project Approach เด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2557      601 งานหลักสูตรและการสอน
105/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2557      308 งานแนะแนว
104/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      407 งานกิจกรรมภายใน - นอก
010/2557       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสื่อการสอนประจำปี 2557      306 งานสื่อการสอน
001/2557       แต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากรประจำปีการศึกษา 2557      306 งานสื่อการสอน