[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
       หน้าคำสังโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน/โครงการ
79/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย   602 งานจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
78/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558   605 งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
77/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์ประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย   602 งานจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
76/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย   603 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
75/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย   607 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
74/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558   
73/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558   
72/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2558   
71/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2558   
70/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการระเบียบวินัย สวัสดิภาพและความปลอดภัย ฝ่ายปฐมวัย   601 งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
69/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายธรรมะ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   609 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย
68/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแฟ้มสะสมงาน Portfolio เด็กปฐมวัย   603 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
67/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย   601 งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
66/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมนโยบายและแผนพัฒนาฝ่ายปฐมวัย   600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
65/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเด็กปฐมวัย   601 งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
64/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558   600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
63/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558   604 งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย
62/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรการสอน ประจำปีการศึกษา 2558   
61/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558   600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
60/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสวัสดิภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558   
59/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558   
58/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา 2558   
57/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2558   
56/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารแผนกปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558   
55/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558   
53/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน Gifted   
52/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย   607 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
50/2558       แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ดูแลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2558   
49/2558       แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ดูแลนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558   
48/2558       แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ดูแลนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558   
47/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558   
46/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558   
45/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมสุขภาพและพลามัย ฝ่ายปฐมวัย   606 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
34/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558   
32/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558   
31/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหุ่นดี หุ่นสวย ประจำปีการศึกษา 2558   
30/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสระว่ายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2558   
29/2558       แต่งตั้งคณะกรรมงานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558   
28/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2558   600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
27/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2558 (ฉบับปรับปรุง)   
26/2558       แต่งตั้งพนักงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558   
25/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานศูนย์ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2558   
24/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558   
23/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนักศึกษาวิชาทหาร ประปีการศึกษา 2558   
22/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2558   
21/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2558   
20/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558   
19/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558   
18/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2558   
17/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558   
16/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558   
15/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558   
14/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558   
13/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558   
12/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดและประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2558   
11/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสอนเสริม ประจำปีการศึกษา 2558   
10/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศการสอน ประจำปีการศึกษา 2558   
9/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2558   
8/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2558   
7/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558   
6/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558   
5/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558   
4/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาตนเองและพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558   
3/2558       แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2558 (ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)   
1/2558       คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากรประจำปีการศึกษา 2558