Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2556
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
275/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์      425 โครงการหรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์
274/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย และการปรับปรุงห้อง Server      212 โครงการพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟท์แวร์และระบบเครือข่าย
273/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬาพนักงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก      508 โครงการกีฬาพนักงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก
267/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556      410 งานสัมพันธ์ชุมชน
270/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานสื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2556      306 งานสื่อการสอน
269/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานศูนย์ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2556      310 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
272/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5      303 งานวัดและประเมินผล
271/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2553-2558 ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2557      101 งานนโยบายและแผน
266/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท      428 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท
268/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ปีการศึกษา 2556      104 งานบุคลากร
262/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบงานการเงินภายในโรงเรียน      205 งานการเงินและบัญชี
263/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมและเลี้ยงอำลาสถาบันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
258/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานยินดีกับบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556      602 งานวัดและประเมินผล
260/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปิดกองลูกเสือโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา      309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
259/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556      303 งานวัดและประเมินผล
257/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2556      303 งานวัดและประเมินผล
255/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันตรุษจีน      300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ
254/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG)      300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ
256/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายดูดาว ฝ่ายปฐมวัย โครงการค่ายวิชาการ      611 โครงการค่ายวิชาการ
253/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว ฝ่ายปฐมวัย โครงการค่ายวิชาการ      611 โครงการค่ายวิชาการ
250/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาเอกชน ฝ่ายปฐมวัย งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย      611 โครงการค่ายวิชาการ
245/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ”      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
244/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “65 ปี ราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์”      427 โครงการ 65 ปี ราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์
243/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2557      410 งานสัมพันธ์ชุมชน
248/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556      303 งานวัดและประเมินผล
247/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิ (FSGST) คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556      303 งานวัดและประเมินผล
246/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557      200 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
242/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิชาการ 2556      300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ
241/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6      300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ
240/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายหนังสือเรียนปีการศึกษา 2557      206 งานจัดซื้อ
238/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรครูเซนต์หลุยส์      104 งานบุคลากร
239/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวพนักงานเซนต์หลุยส์      104 งานบุคลากร
237/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอัมพวานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม      104 งานบุคลากร
235/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 “คณะที่ใช่ มหาลัยที่ชอบ” ประจำปีการศึกษา 2556      308 งานแนะแนว
234/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัย โครงการวันสำคัญ      609 โครงการวันสำคัญ
236/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2013”      422 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
233/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมหาธีรราชเจ้า      422 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
231/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556      304 งานห้องสมุด
230/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าทัศนศึกษา เยี่ยมชมและแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ      304 งานห้องสมุด
232/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ      422 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
229/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “SLC HOMECOMING DAY 2013”      432 โครงการ SLC HOME COMING DAY
228/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงห้องเรียน อาคารสิรินธร      432 โครงการ SLC HOME COMING DAY
227/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556      303 งานวัดและประเมินผล
226/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      324 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
222/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกรีฑาสี ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556      605 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
225/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี “เซนต์หลุยส์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2556      433 โครงการแข่งขันกรีฑาสี ปี2555
223/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      324 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
221/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ ชายตารีสอร์ท จ.ระยอง      324 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
220/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      324 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
219/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556      324 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
218/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการวันวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556      610 โครงการวันวิชาการปฐมวัย
217/2556       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ปีการศึกษา 2556      418 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
216/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรูปเล่มงานวิจัยของบุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2556      102 งานวิจัยและพัฒนา
215/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2556      306 งานสื่อการสอน
213/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5      324 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
210/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      324 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
207/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ Intensive course      314 โครงการ Intensive Course
212/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเรียนเสริม Day Care ฝ่ายปฐมวัย งานหลักสูตรการสอน      601 งานหลักสูตรการสอน
209/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556      601 งานหลักสูตรการสอน
208/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ในเครือฯ      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
211/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา      200 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
197/2556       โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ      414 โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
206/2556       การแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนบุคลากรบางตำแหน่ง      104 งานบุคลากร
205/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินโรงเรียน      200 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
203/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานนมัสการหลวงพ่อพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
202/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      324 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
201/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      324 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
200/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      324 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
199/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 “จบ ม.3 แล้วเรียนต่อสายไหนดี” ประจำปีการศึกษา 2556      308 งานแนะแนว
198/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 กลุ่มวิชาการที่ 13      319 โครงการเพชร SLC
204/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาครู ประจำปีการศึกษา 2556      104 งานบุคลากร
189/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายสมรรถภาพ วิถีชีวิต และสุนทรียภาพ      104 งานบุคลากร
186/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖      309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
195/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3      309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
194/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2556      305 งานนิเทศการสอน
192/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ “SLC Singapore Survival 2013” ณ ประเทศสิงคโปร์      301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
193/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ (แก้ไขเพิ่มเติม)      103 งานประกันคุณภาพการศึกษา
190/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน Teachers’ Party Day      104 งานบุคลากร
196/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 ระดับการศึกษาปฐมวัย      200 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
191/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556      104 งานบุคลากร
188/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2557      200 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
17/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2556      100 งานบริหารสำนักฯ
179/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ      431 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
185/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย      601 งานหลักสูตรการสอน
184/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โครงการค่ายวิชาการ      611 โครงการค่ายวิชาการ
183/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โครงการค่ายวิชาการ      611 โครงการค่ายวิชาการ
182/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โครงการค่ายวิชาการ      611 โครงการค่ายวิชาการ
181/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพชร SL      319 โครงการเพชร SLC
180/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดโครงงาน      313 โครงการAcademic Day
178/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ You Are The One (กิจกรรมรำลึก 23 ปี สืบ นาคะเสถียร )      311 โครงการ You are the one
177/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2556      309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
176/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2556      309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
175/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556      324 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
174/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556      311 โครงการ You are the one
173/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6      303 งานวัดและประเมินผล
172/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันผู้ปกครองพบครู ปีการศึกษา 2556      303 งานวัดและประเมินผล
171/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงาน “มหิดลวิชาการ’56” ประจำปีการศึกษา 2556      308 งานแนะแนว
170/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทย      308 งานแนะแนว
169/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2556      303 งานวัดและประเมินผล
163/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3      303 งานวัดและประเมินผล
166/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัย โครงการวันสำคัญ      609 โครงการวันสำคัญ
164/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันอาชีพ ฝ่ายปฐมวัย งานหลักสูตรการสอน      601 งานหลักสูตรการสอน
156/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ประจำปีการศึกษา 2556      423 โครงการทัศนศึกษาระดับชั้น ป.1 - ม.6
157/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556      408 งานสภานักเรียน
155/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556      423 โครงการทัศนศึกษาระดับชั้น ป.1 - ม.6
151/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา “SLC Games” ประจำปีการศึกษา 2556      434 โครงการแข่งขันกีฬา SLC GAMES
165/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ      422 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
167/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเซนต์หลุยส์โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 9      410 งานสัมพันธ์ชุมชน
168/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคีมหากุศล“พัฒนาการศึกษาด้านภาษาอังกฤษสู่สากล”      410 งานสัมพันธ์ชุมชน
162/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบาสเกตบอลช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2556      438 โครงการนักกีฬาบาสเกตบอลช้างเผือก
20/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2556      103 งานประกันคุณภาพการศึกษา
22/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานอภิบาล ประจำปีการศึกษา 2556      105 งานอภิบาล
161/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2556      105 งานอภิบาล
151/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา “SLC Games” ประจำปีการศึกษา 2556      434 โครงการแข่งขันกีฬา SLC GAMES
155/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
156/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
157/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556      408 งานสภานักเรียน
153/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดอาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร      200 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
152/2556       แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)      200 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
159/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6      303 งานวัดและประเมินผล
154/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Pre-Admission “เลือกอย่างไรที่ใช่เรา”      331 โครงการก้าวทัน Admission’55 แรงบันดาลใจสู่มหาวิทยาลัย
149/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ      331 โครงการก้าวทัน Admission’55 แรงบันดาลใจสู่มหาวิทยาลัย
148/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานเอกสาร ปพ.1 งานวัดและประเมินผล      331 โครงการก้าวทัน Admission’55 แรงบันดาลใจสู่มหาวิทยาลัย
133/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานหล่อเทียนจำนำพรรษา      301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
146/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (สมุดพก) งานวัดและประเมินผล      602 งานวัดและประเมินผล
145/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัดผล งานวัดและประเมินผล      602 งานวัดและประเมินผล
147/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2556 ประจำโรงเรียน      602 งานวัดและประเมินผล
144/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556      602 งานวัดและประเมินผล
143/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2556      308 งานแนะแนว
139/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะเด็กปฐมวัย งานวัดและประเมินผล      602 งานวัดและประเมินผล
138/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสมุดบัญชีเรียกชื่อ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย      602 งานวัดและประเมินผล
137/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาครู งานบริหารฝ่ายปฐมวัย      600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
136/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมห้องคุณธรรม จริยธรรม      608 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
134/2556       แต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน งานหลักสูตรการสอน ฝ่ายปฐมวัย      601 งานหลักสูตรการสอน
142/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบจำหน่ายสินค้างานโภชนาการของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556      204 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
141/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายถ่ายภาพของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556      204 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
140/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2556      204 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
096/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานรถรับ-ส่ง นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556      507 งานรถรับ - ส่ง
095/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานเบเกอรี่ ประจำปีการศึกษา 2556      506 งานเบเกอรี่
094/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานมุมสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2556      505 งานมุมสวัสดิการ
093/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสุขอนามัย ประจำปีการศึกษา 2556      504 งานสุขอนามัย
092/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2556      503 งานโภชนาการ
091/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสาธารณูปโภค ประจำปีการศึกษา 2556      502 งานสาธารณูปโภค
090/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2556      501 งานอาคารสถานที่
089/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2556      500 งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
131/2556       แต่งตั้งครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2556      500 งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
130/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด      304 งานห้องสมุด
129/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน      304 งานห้องสมุด
128/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการงานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556      304 งานห้องสมุด
127/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556      304 งานห้องสมุด
126/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556      301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
125/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2556      301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
124/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556      301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
123/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556      301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
122/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556      301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
120/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2556      303 งานวัดและประเมินผล
119/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2556      302 งานหลักสูตรการสอน
115/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556      301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
121/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556      301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
118/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
114/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลือกตั้งกรรมการนักเรียน      408 งานสภานักเรียน
113/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกครูแม่สี ประธานสี ประธานเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2556      433 โครงการแข่งขันกรีฑาสี ปี2555
112/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
111/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
110/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประเมินคุณภาพชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2556      413 โครงการประเมินคุณภาพชั้นเรียน
109/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง      413 โครงการประเมินคุณภาพชั้นเรียน
100/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
97/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
98/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
73/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
108/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
61/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
62/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
108/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ประจําปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
99/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
104/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ สมศ. ฝ่ายปฐมวัย      602 งานวัดและประเมินผล
103/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล พัฒนาการ 4 ด้าน ฝ่ายปฐมวัย งานวัดและประเมินผล      602 งานวัดและประเมินผล
102/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์แบบโครงการ Project Approach      601 งานหลักสูตรการสอน
101/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมกองร้อยพิเศษ      309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
106/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556      419 โครงการ 5 รั้วล้อมป้องกันยาเสพติด
107/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556      419 โครงการ 5 รั้วล้อมป้องกันยาเสพติด
19/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2556      102 งานวิจัยและพัฒนา
21/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556      102 งานวิจัยและพัฒนา
79/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต      410 งานสัมพันธ์ชุมชน
74/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ประจําปีการศึกษา 2556      423 โครงการทัศนศึกษาระดับชั้น ป.1 - ม.6
080/2556       ปรับเปลี่ยนบุคลากรฝ่ายบริหารและผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประำจำปีการศึกษา 2556      200 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
046/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน ประจำปีการศึกษา 2556      200 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
87/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย      200 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
86/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย งานสื่อการเรียนรู้      604 งานสื่อการเรียนรู้
85/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดซื้อเครื่องเขียน วัสดุ อุปกรณ์เด็กปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย      604 งานสื่อการเรียนรู้
84/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมซ่อมบำรุงจัดซื้อ และผลิตสื่อเด็กปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย      604 งานสื่อการเรียนรู้
83/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสร้างศิลป์สู่ปฐมวัย งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน      606 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
82/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยนักออม ฝ่ายปฐมวัย      608 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
81/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย      604 งานสื่อการเรียนรู้
78/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย      605 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
77/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ฝ่ายปฐมวัย โครงการวันสำคัญ      609 โครงการวันสำคัญ
76/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการระเบียบวินัย สวัสดิภาพและความปลอดภัย ฝ่ายปฐมวัย      607 โครงการระเบีบยวินัย สวัสดิภาพและความปลอดภัย
75/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานวัดผลและประเมินผล      602 งานวัดและประเมินผล
23/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556      412 โครงการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
65/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีการศึกษา 2556      419 โครงการ 5 รั้วล้อมป้องกันยาเสพติด
72/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู      422 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
63/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2556      423 โครงการทัศนศึกษาระดับชั้น ป.1 - ม.6
60/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกีฬา ประจำปีการศึกษา 2556      411 งานกีฬา
59/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2556      410 งานสัมพันธ์ชุมชน
58/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2556      409 งานดนตรีและการแสดง
57/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556      408 งานสภานักเรียน
56/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมภายใน - ภายนอก ประจำปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
55/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารแผนกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556      406 งานบริหารแผนกกิจกรรม
71/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยทำได้ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน      606 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
70/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพฤหัสหรรษาเด็กปฐมวัย งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน      606 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
69/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย      601 งานหลักสูตรการสอน
68/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน      606 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
67/2556       แต่งตั้งคณะกรรมทะเบียนสถิติระดับการศึกษาปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย      600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
66/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย      606 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
64/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2555      303 งานวัดและประเมินผล
054/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556      208 งานธนาคารโรงเรียน
053/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2556      207 งานพัสดุครุภัณฑ์
052/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดซื้อ ประจำปีการศึกษา 2556      206 งานจัดซื้อ
051/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานการเงินและบัญชี ประจำปีการศึกษา 2556      205 งานการเงินและบัญชี
050/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2556      204 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
049/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556      203 งานประชาสัมพันธ์
048/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานทะเบียนสถิติ ประจำปีการศึกษา 2556      202 งานทะเบียนสถิติ
047/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสารบรรณ ประจำปีการศึกษา 2556      201 งานสารบรรณ
45/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการแฟ้มสะสมงาน Portfolio เด็กปฐมวัย งานวัดและประเมินผล      602 งานวัดและประเมินผล
44/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายธรรมะ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม      608 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
43/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเด็กปฐมวัย งานหลักสูตรการสอน      601 งานหลักสูตรการสอน
42/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประสบการณ์ประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย      601 งานหลักสูตรการสอน
41/2556       แต่งตั้งคณะกรรมจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานหลักสูตรการสอน      601 งานหลักสูตรการสอน
40/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการแบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย งานหลักสูตรการสอน      601 งานหลักสูตรการสอน
39/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย      606 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
38/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตครู งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556      600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
37/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ งานหลักสูตรการสอน ฝ่ายปฐมวัย      601 งานหลักสูตรการสอน
36/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556      608 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
35/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556      608 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
34/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556      603 งานนิเทศการสอน
33/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556      603 งานนิเทศการสอน
32/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรการสอน ประจำปีการศึกษา 2556      601 งานหลักสูตรการสอน
31/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายปฐมวัย      601 งานหลักสูตรการสอน
11/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศสิงคโปร์ (Assumption English School-Saint Louis Chachoengsao School Exchange Programme 2013)      301 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
15/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน      309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12/2556       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมนายหมู่ลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556      309 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานค่ายพัฒนาตนเองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
13/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น      410 งานสัมพันธ์ชุมชน
16/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 65 ปี      422 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
14/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
011/2556       ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโีรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
010/2556       ปรับเปลี่ยนบุคลากรฝ่ายบริหารและผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประำจำปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
009/2556       แต่งตั้งบุคลากรครูประจำห้องทำงาน ปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
007/2556       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประำำจำปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
006/2556       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประำำจำปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
005/2556       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
004/2556       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
003/2556       แต่งตั้งบุคลากรครูทำหน้าที่สนับสนุนการสอน ประจำปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
002/2556       แต่งตั้งบุคลากรฝ่ายบริหารและผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
001/2556       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2556      407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก