[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
       หน้าคำสังโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน/โครงการ
274/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของครูอัตราจ้างในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา   
273/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558   
272/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานตรุษจีน   
271/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาข้อสอบ งานวัดผลประเมินผลของฝ่ายวิชาการ   
270/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของครูอัตราจ้างในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา   
269/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของครูอัตราจ้างในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา   
268/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมและเลี้ยงอำลาสถาบันนักเรียนระดับชั้น ม.6   
267/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานยินดีกับบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558   
266/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสู่ท้องฟ้าดาราศาสตร์ 2558   
265/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม English Day   
264/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาเครื่อง Print และเครื่องถ่ายเอกสารของฝ่ายวิชาการ   
263/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น   
262/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายดูดาว ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2558   
261/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิ (FSG, FSGST) คณะเซนคาเบรียลแห่งประทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558   
260/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558   
259/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์"   
258/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "SLC HOMECOMING DAY 2015"   
254/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวพนักงานเซนต์หลุยส์   
253/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรครูเซนต์หลุยส์ “Winter Wonderland SLC Fancy Christmas Party 2015”   
251/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของครูอัตราจ้างในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา   
250/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2015"   
248/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   
246/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัย   
245/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559   
244/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558   
243/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง   
242/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกรีฑาสี ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558   
241/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2558   
240/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
239/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558   
238/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
237/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันประกาศผลสอบ และวันครูพบผู้ปกครอง   
233/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558 (ฉบับปรับปรุง)   
232/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงาน Workshop และกิจกรรม Open house ประจำปีการศึกษา 2558   
231/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่าย Walk Rally @ ไกลกังวล 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
230/2558       แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2558 (ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)   
229/2558       แต่งตั้งคณะกรรดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6   
228/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายพักแรมลุกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2558   
226/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ในเครือฯ   
225/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารีสามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558   
224/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ English Camp ณ สวนนงนุช จังหวัด ชลบุรี   
223/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการ Morning Program   
222/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงาน Open House ณ มหาลัยแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2558   
221/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งผลงานนวัตกรรม (ฺBest - Practice) การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
220/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
218/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่อยพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558   
217/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท   
216/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558   
215/2558       แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558 (ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม)   
214/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2558   
213/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558   
212/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558   
211/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการโรงเรียนแสนดี   
210/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3   
209/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2   
208/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1   
207/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG)   
206/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเพชร SLC ประจำปีการศึกษา 2558   
205/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส   
204/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ "เรียนรู้อนุรักษ์วิถีไทย สไตล์วิทยาศาสตร์"   
203/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของครูอัตราจ้างในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา   
202/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือครูและรูปแบบอัตโนมัติการจัดทำเอกสารของโรงเรียน   
201/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา   
200/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระดับการศึกษาปฐมวัย   
199/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงงาน   
198/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมน้ำดื่มปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2558   
197/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน ประจำปีการศึกษา 2558   
196/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสุดยอดส้วม   
195/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร   
194/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมระดมสมองกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯและตัวแทนระดับชั้น   
193/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   
192/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5   
191/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการสอนของครูอัตราจ้างในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา   
190/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   
189/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   
188/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกรุงไทยยุววาณิช   
187/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ Intensive course   
186/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัย   
185/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารส่งครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมฯ ประจำปีการศึกษา 2558   
184/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC วิชาการ"   
183/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์   
182/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564   
181/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย   
180/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day   
179/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาสภานักเรียน   
178/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือครู ประจำปีการศึกษา 2558   
177/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ ค่าย "รวมพลฅนพละศิลปะ"   
176/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558   
175/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย   
174/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส   
173/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ฝ่ายปฐมวัย   
172/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประกวดมารยาท   
171/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย   
170/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงาน OPEN HOUSE ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2558   
169/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเซนต์หลุยส์โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 11   
168/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558   
167/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการรับการประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล   
166/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558   
165/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   
164/2558       แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการร่วม 4 ฝ่าย   
163/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558   
162/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558   
161/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558   
160/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันอาชีพ ฝ่ายปฐมวัย   
159/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ   
158/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ฝ่ายปฐมวัย   
157/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยนักออม   
156/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสร้างศิลป์สู่ปฐมวัย   
155/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดซื้อเครื่องเขียน วัสดุ อุปกรณ์เด็กปฐมวัย   
154/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมซ่อมบำรุงจัดซื้อและผลิตสื่อเด็กปฐมวัย   
153/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมคุณภาพชั้นเรียน   
152/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้   
151/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตครู   
150/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ   
149/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   
148/2558       แต่งตั้งครูแม่สี ผู้ช่วยครูแม่สี ประธานสี รองประธานสี ประธานเชียร์ รองประธานเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2558   
147/2558       แต่งตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย   
146/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานหล่อเทียนจำนำพรรษา   
145/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
144/2558       แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
143/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต   
142/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558   
141/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2559   งานประชาสัมพันธ์
140/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสมุดบัญชีรายชื่อ   
139/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาครู   
138/2558       แต่งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะเด็กปฐมวัย   
137/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558   
136/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2558   
135/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558   
134/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกครูแม่สี ประธานสี ประธานเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2558   
133/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558   
132/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558   
130/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของครูอัตราจ้างในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูของคุรุสภา   
129/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC FAMILY TOUR 2015   
128/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการการเรียนแบบโครงการ Project Approach เด็กปฐมวัย   งานจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
127/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
126/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558   
125/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว ฝ่ายปฐมวัย   โครงการส่งเสริมวิชาการ
124/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558   
123/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2558   
122/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558   
121/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมภายใน-นอก ประจำปีการศึกษา 2558   
120/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารแผนกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558   
119/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเครือข่ายระดับชั้น   
118/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา   งานประชาสัมพันธ์
117/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ และกิจกรรม ปีการศึกษา 2557   
115/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมกองร้อยพิเศษอาสาจราจร ปีการศึกษา 2558   
114/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ฝ่ายปฐมวัย   โคงการวันสำคัญ
113/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ฝ่ายปฐมวัย   
111/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา "SLC Games" ประจำปีการศึกษา 2558   
110/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558   
109/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน   
108/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558   
106/2558       แต่งตั้งครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2558   
105/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพฤหัสหรรษาเด็กปฐมวัย   งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
104/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมห้องสมุดเด็กปฐมวัย   งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
103/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยประชาสัมพันธ์ แผ่นพับสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน วันเกิดนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย   งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
102/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกิจกรรมจัดประสบการณ์เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย   งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
101/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558   
100/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอุปกรณ์กีฬา   งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
99/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมห้องพยาบาล -สุขนิสัยเด็ก   งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
98/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมห้องคุณธรรม - จริยธรรม สมาธิ - สวดมนต์   โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย
97/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน   งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
96/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมติดตามภาวะการณ์เจริญเติบโต   งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
95/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฐมวัย   งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
94/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล ของ สมศ. ฝ่ายปฐมวัย   งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
93/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย(สมุดพก)   งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
92/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัดผล งานวัดและประเมินผล   งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
91/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล พัฒนาการ 4 ด้าน ฝ่ายปฐมวัย   งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
90/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานรถรับ-ส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558   
89/2558       แต้งตั้งคณะกรรมการงานเบเกอรี่ ประจำปีการศึกษา 2558   
88/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานมุมสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2558   
87/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสุขอนามัย ประจำปีการศึกษา 2558   
86/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2558   
83/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558   
82/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้นักเรียนซ้ำชั้น   
81/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา   
79/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย   งานจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
78/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558    งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
77/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์ประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย   งานจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
76/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย   งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
75/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย   งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
74/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558   
73/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558   
72/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2558   
71/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2558   
70/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการระเบียบวินัย สวัสดิภาพและความปลอดภัย ฝ่ายปฐมวัย   งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
69/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายธรรมะ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย
68/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแฟ้มสะสมงาน Portfolio เด็กปฐมวัย   งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
67/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย   งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
66/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมนโยบายและแผนพัฒนาฝ่ายปฐมวัย   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
65/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเด็กปฐมวัย   งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย
64/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
63/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558    งานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย
62/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรการสอน ประจำปีการศึกษา 2558   
61/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
60/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสวัสดิภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558   
59/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558   
58/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา 2558   
57/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2558   
56/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารแผนกปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558   
55/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558   
54/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ SWIS และระบบสารสนเทศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา   
53/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน Gifted   
52/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย   งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
51/2558       แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2558 (ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม)   
50/2558       แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ดูแลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2558   
49/2558       แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ดูแลนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558   
48/2558       แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ดูแลนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558   
47/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558   
46/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558   
45/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมสุขภาพและพลามัย ฝ่ายปฐมวัย   งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย
44/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดทำวารสาร ประจำปีการศึกษา 2558   
43/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานตรวจสอบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2558   
42/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558   
41/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2558   
40/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดซื้อ ประจำปีการศึกษา 2558   
39/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานการเงินและบัญชี ประจำปีการศึกษา 2558   
38/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558   
37/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสารบรรณ ประจำปีการศึกษา 2558   
36/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานทะเบียนสถิติ ประจำปีการศึกษา 2558   
34/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558   
33/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานอภิบาล ประจำปีการศึกษา 2558   
32/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558   
31/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหุ่นดี หุ่นสวย ประจำปีการศึกษา 2558   
30/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสระว่ายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2558   
29/2558       แต่งตั้งคณะกรรมงานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558   
28/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2558   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
27/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2558 (ฉบับปรับปรุง)   
26/2558       แต่งตั้งพนักงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558   
25/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานศูนย์ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2558   
24/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558   
23/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนักศึกษาวิชาทหาร ประปีการศึกษา 2558   
22/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2558   
21/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2558   
20/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558   
19/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558   
18/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2558   
17/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558   
16/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558   
15/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558   
14/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558   
13/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558   
12/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดและประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2558   
11/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสอนเสริม ประจำปีการศึกษา 2558   
10/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศการสอน ประจำปีการศึกษา 2558   
9/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2558   
8/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2558   
7/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558   
6/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558   
5/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558   
4/2558       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาตนเองและพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558   
3/2558       แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2558 (ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)   
1/2558       ประกาศระเบียบการแต่งกายของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558   
1/2558       คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากรประจำปีการศึกษา 2558