[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
       หน้าคำสังโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน/โครงการ
234/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและรับรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   
233/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาSLCสามัคคีมหากุศล   
232/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานยินดีกับบัณฑิตน้อย ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2560   
231/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมและเลี้ยงอำลาสถาบันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
230/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560   
229/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560   
228/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 5   
227/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561   
226/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยนักดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560   
225/2560       แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2561   
224/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอัสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2560   
223/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปิดกองลูกเสือโรงเรียน   
222/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์   
221/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2560   
219/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับห้องน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารสิรินธร   
218/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น   
217/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2017"   
216/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ Pre-Admission นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
215/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6   
214/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน SLC HOMECOMING DAY 2017   
212/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมหาธีรราชเจ้า   
211/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560   
209/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560   
208/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ความพอเพียง ร้อยเรียงภูมิปัญญาท้องถิ่น (โปรแกรม IMSP 1) ประจำปีการศึกษา 2560   
207/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา “SLC Christmas Party 2018”   
206/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560   
205/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560   
204/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560   
203/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560   
202/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560   
199/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560   
199/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท   
196/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560   
196/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ในเครือฯ   
195/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต S.M.C ประจำปีการศึกษา 2560   
194/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่่ 3   
192/2560       แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2560 (ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม)   
190/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560   
188/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560   
186/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ   
185/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงาน Open House ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธาณี ปรพจำปีการศึกษา 2560   
183/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเอกสารประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
182/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม 1 กันยายน วันสืบ นาคะเสถึยร   
181/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันวิชาการปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560   
180/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
179/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 28-31 สิงหาคม 2560   
178/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560   
177/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดโครงงาน   
176/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วิชาการ SLC 4.0"   
175/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการรักษ์ต้นไม้ลดโลกร้อน (RECUCE GLOBAL WARMING PROJECT:โปรแกรม IMSP 1)ประจำปีการศึกษา 2560   
174/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาชีพ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560   
173/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบปรับปรับปรุงห้องน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ-อาคารสิรินธร ประจำปีการศึกษา2560   
172/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ STEM Education ฝ่ายปฐมวัย   
171/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   
170/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาปฐมวัย   
169/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560   
168/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย   
167/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560   
166/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560   
165/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560   
164/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 70 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา   
163/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการ "จัดทำหนังสืออนุสรณ์ 70 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา"   
162/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตรสายสัมพันธ์ระดับชั้น SLC 2017   
161/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560   
160/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัย   
159/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ ปรับปรุงและพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด   
158/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน   
157/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
156/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   
155/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   
154/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560   
153/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560   
152/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566   
151/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560   
150/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประกวดครูการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560   
149/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560   
148/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560   
147/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560   
146/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดซื้อเครื่องเขียน วัสดุ อุปกรณ์เด็กปฐมวัย   
145/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดซื้อ ผลิดสื่อ ฝ่ายปฐมวัย   
142/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา "SLC GAMES" ประจำปีการศึกษา 2560   
141/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์   
140/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี   
139/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต   
138/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสอนเสริม ฝ่ายปฐมวัย   
137/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัย ฝ่ายปฐมวัย   
136/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา ฝ่ายปฐมวัย   
135/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   
133/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ฝ่ายปฐมวัย   
132/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย   
131/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสมุดบัญชีเรียกชื่อ ฝ่ายปฐมวัย   
130/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวันภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560   
129/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-ออกแบบ-คำนวน เข้าร่วมกิจกรรม Open Day ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2560   
128/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพชร SLC งานบริหารฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560   
127/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560   
123/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560   
122/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2560   
121/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560   
120/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560   
119/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมภายใน-ภายนอก ประจำปีการศึกษา 2560   
118/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารแผนกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560   
117/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560   
116/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560   
115/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2560   
114/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและติดตามห้อง Digital Classroom ประจำปีการศึกษา 2560   
113/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560   
112/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560   
111/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิจัย ฝ่ายปฐมวัย   
110/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์จากโรงเรียนสู่บ้าน ฝ่ายปฐมวัย   
109/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย ฝ่ายปฐมวัย   
108/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพฤหัสหรรษา ฝ่ายปฐมวัย   
107/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์ทักษะภาษาอังกฤษ ฝ่ายปฐมวัย   
106/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560   
105/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ SWIS และระบบสารสนเทศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2560   
104/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสแต็ก ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560   
103/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแบบฝึกทักษะปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560   
102/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560   
101/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560   
100/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเรียนดนตรี ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560   
99/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาชีพ ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2560   
98/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยนักออม ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560   
97/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 9   
96/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
95/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ และเครือข่ายนิเทศการสอน ประจำปีการศึกษา 2560   
93/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560   
92/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษพิ้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560   
91/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach เด็กปฐมวัย   
90/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560   
89/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานศูนย์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2560   
88/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560   
87/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560   
86/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานอภิบาล ประจำปีการศึกษา 2560   
85/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   
84/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560   
83/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2560   
82/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2560   
81/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกครูแม่สี ประธานสี ประธานเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560   
80/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560   
79/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนและจัดทำข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2560   
78/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารแผนกปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560   
77/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสวัสดิภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560   
76/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560   
75/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา 2560   
74/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2560   
73/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560   
72/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560   
71/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสื่อการสอน   
70/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560   
69/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดและประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2560   
68/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560   
67/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   
66/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2560   
65/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
64/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
63/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560   
62/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560   
61/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ และกิจกรรม ปีการศึกษา 2559   
60/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ "ค่ายถ่ายภาพ รักษ์ป่า ดาราศาสตร์" จังหวัดระยอง   
59/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560   
58/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560   
57/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560   
56/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560   
55/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรายงานผลการประเมินพัฒนาเด็ก งานวัดและประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2560   
54/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล พัฒนาการ 4 ด้าน ฝ่ายปฐมวัย งานวัดและประเมินผล   
53/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแฟ้มสะสมงาน งานวัดและประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2560   
52/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560   
51/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยนักเขียน งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560   
50/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยนักคิด งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560   
48/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสภานักเรียนปฐมวัย งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย   
47/2560       แต่งตั้งคณะกรรมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย   
46/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560   
45/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560   
44/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560   
43/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมนายหมุ่ลูกเสือ-เนตรนารี   
42/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560   
41/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานเบเกอรี่ ประจำปีการศึกษา 2560   
40/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2560   
39/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสุขอนามัย ประจำปีการศึกษา 2560   
38/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2560   
37/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสาธารณูปโภค ประจำปีการศึกษา 2560   
36/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2560   
35/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560   
34/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560   
33/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานตรวจสอบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2560   
32/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560   
31/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560   
30/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดซื้อ ประจำปีการศึกษา 2560   
29/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานการเงินและบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560   
28/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560   
27/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานเสอนเสริม ประจำปีการศึกษา 2560   
26/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560   
25/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนและฉลองรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาปฐมวัย   
24/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเสียงตามสาย ประจำปีการศึกษา 2560   
23/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา   
22/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560   
21/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560   
20/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานทะเบียนสถิติ ประจำปีการศึกษา 2560   
19/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสารบรรณ ประจำปีการศึกษา 2560   
18/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน ประจำปีการศึกษา 2560   
17/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560   
16/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ประจำการศึกษา 2560   
15/2560       แต่งตั้งคณะกรรรมการงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560   
14/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560   
13/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560   
12/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560   
11/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560   
10/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560   
9/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560   
8/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560   
7/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโรงเรียน ศีล 5 (ค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ม.3)   
5/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาตนเองและพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
4/2560       แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2560 (ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)   
3/2560       แต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากรปีการศึกษา 2560   
2/2560       แต่งตั้งพนักงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2560   
1/2560       แต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากรประจำปีการศึกษา 2560   
0/2560         
0/2560