[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
       หน้าคำสังโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน/โครงการ
29/2559       แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม)   
27/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559   
26/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559   
25/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2559   
24/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559   
23/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมภายใน-ภายนอก ประจำปีการศึกษา 2559   
22/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสวัสดิภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559   
19/2559       แต่งตั้งคณกรรมการงานระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2559   
18/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารแผนกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559   
17/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารแผนกปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559   
16/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559   
15/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559   
14/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานเบเกอรี่ ประจำปีการศึกษา 2559   
13/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานมุมสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2559   
12/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสุขอนามัย ประจำปีการศึกษา 2559   
11/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2559   
10/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสาธารณูปโภค ประจำปีการศึกษา 2559   
9/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2559   
8/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559   
7/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559   
6/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2559   
5/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต   
4/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559   
3/2559       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาตนเองและพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559   
2/2559       แต่งตั้งพนักงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2559   
1/2559       แต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากรปีการศึกษา 2559