อัลบัมภาพที่ 18630    ภราดาและคณะครูเข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 (งานสุขอนามัย)
<< Back Next >>