อัลบัมภาพที่ 18792    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
อัลบัมภาพที่ 18789    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กุ้ง ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
<< Back Next >>