อัลบัมภาพที่ 14590    คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เข้ารับการอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และโครงงาน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
อัลบัมภาพที่ 14588    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เกี๊ยวห่อหน่อไม้หมูสับ" ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
<< Back Next >>