อัลบัมภาพที่ 14602    การนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557
อัลบัมภาพที่ 14590    คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เข้ารับการอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และโครงงาน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
<< Back Next >>