อัลบัมภาพที่ 16029    นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารธุรกิจโรงเรียน ในวันที่ 20 เมษายน 2559
อัลบัมภาพที่ 16027    โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทำการติดตั้งห้องเรียน Smart Classroom ในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 18-20 เมษายน 2559
<< Back Next >>