อัลบัมภาพที่ 16537    คณะครูเข้าร่วมการปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2559
อัลบัมภาพที่ 16536    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมการอบรมและสัมมนาทางวิชาการ Total Academic Solutions การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559
<< Back Next >>