อัลบัมภาพที่ 16260    คณะครูและพนักงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ซ้อมรับรางวัลครูนานปี ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
อัลบัมภาพที่ 16259    คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการเขียนหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559
<< Back Next >>