อัลบัมภาพที่ 16960    ยกย่อง ส่งเสริม นักเรียนทำความดี ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
อัลบัมภาพที่ 16959    นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปและการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
<< Back Next >>