Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ข่าวประชาสัมพันธ์

• ศูนย์ภาษาต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ Cambridge English for Young Learners ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (โพสต์ 10 ต.ค. 2561)
• นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติว O-NET และ GAT-PAT ในวันที่ 1 - 6 ตุลาคม 2561 (โพสต์ 28 ก.ย. 2561)
• คณะครูเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2561 (โพสต์ 18 ก.ย. 2561)
• คณะภราดาและคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนา "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2561 (โพสต์ 14 ก.ย. 2561)
• ขอเชิญชวนนักเรียนชายระดับชั้น ป.4 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณร 70 ปี เซนต์หลุยส์ ณ วัดใหม่บางคล้า ในวันที่ 30 กันยายน - 7 ตุลาคม 2561 (โพสต์ 3 ก.ย. 2561)
• ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch (โพสต์ 30 ส.ค. 2561)
• โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (โพสต์ 21 ส.ค. 2561)
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงานยานพาหนะของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (โพสต์ 18 ก.ค. 2561)
• อัตลักษณ์ เอกลักษณ์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559 (โพสต์ 29 เม.ย. 2559)
• คณะครูศึกษาดูงานเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล และการจัดทำเอกสารการจบการศึกษาของนักเรียน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 (โพสต์ 3 ต.ค. 2561)
• นักเรียนวงโยธวาฑิตเข้าค่ายฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือฯ ในวันที่ 13 -17 ตุลาคม 2561 (โพสต์ 26 ก.ย. 2561)
• นักเรียนวงโยธวาฑิตเข้าค่ายฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ในวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 (โพสต์ 26 ก.ย. 2561)
• หัวหน้างานแนะแนวเข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 12 ในวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (โพสต์ 25 ก.ย. 2561)
• คณะครูร่วมงานฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนของภราดามาระโก เศกสรร สกนธวัฒน์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 (โพสต์ 24 ก.ย. 2561)
• งานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมความรู้สู่ชุมชน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 (โพสต์ 24 ก.ย. 2561)
• แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คุณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 24 - 28 กันยายน 2561 (โพสต์ 24 ก.ย. 2561)
• แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกันยายน 2561 (โพสต์ 24 ก.ย. 2561)
ชมรมกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการเปิดเป็น "เครือข่ายศูนย์เรียนรู้และพัฒนากีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา" (โพสต์ 20 ก.ย. 2561)
• แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนกันยายนและตุลาคม 2561 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 (โพสต์ 20 ก.ย. 2561)
• นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ในวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2561 (โพสต์ 19 ก.ย. 2561)
• นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2561 (โพสต์ 18 ก.ย. 2561)
• ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร พร้อมคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 (โพสต์ 18 ก.ย. 2561)
• คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์อวกาศ และพิพิธภัณฑ์ริบลีส์ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 (โพสต์ 18 ก.ย. 2561)
• นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 (โพสต์ 18 ก.ย. 2561)
• นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 12- 14 พฤศจิกายน 2561 (โพสต์ 18 ก.ย. 2561)
• คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารดาน.ส.แพรววนิต นวนเท่า พนักงานงานอาคารสถานที่ (โพสต์ 14 ก.ย. 2561)
• คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดาน.ส.เปิ้ล บริบูรณางกูร พนักงานงานอาคารสถานที่ (โพสต์ 14 ก.ย. 2561)
• นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม Open Day ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (โพสต์ 14 ก.ย. 2561)
• นักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 (โพสต์ 14 ก.ย. 2561)
• นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบ Pre - Admission ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 (โพสต์ 14 ก.ย. 2561)
• นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (โพสต์ 14 ก.ย. 2561)
• นักเรียนระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 (โพสต์ 14 ก.ย. 2561)
• คณะภราดาและคณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศภูฏาน ในวันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2561 (โพสต์ 3 ก.ย. 2561)
• คณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 11 - 16 ตุลาคม 2561 (โพสต์ 3 ก.ย. 2561)
• แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คุณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2561 (โพสต์ 27 ส.ค. 2561)
• ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาเซนต์หลุยส์ คัพ ครั้งที่ 2 ฉลอง 70 ปี ในวันที่ 18 สิงหาคม - 29 กันยายน 2561 (โพสต์ 24 ส.ค. 2561)
• ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงและทดสอบระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 (โพสต์ 23 ส.ค. 2561)
• ขอเชิญทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 70 ปี เซนต์หลุยส์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 (โพสต์ 23 ส.ค. 2561)
• แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนสิงหาคม 2561 (โพสต์ 22 ส.ค. 2561)
• คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา มิสวิมล สมศรี (โพสต์ 22 ส.ค. 2561)
• นักเรียนระดับชั้น ม.5 ห้องเรียน APP และนักเรียนชั้น ม.6 ห้องเรียน Gifted เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงกลั่นไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันที่ 18 กันยายน 2561 (โพสต์ 21 ส.ค. 2561)
• คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา มิสพจนารถ กลิ่นเชิดชู (โพสต์ 20 ส.ค. 2561)
• ขอเชิญครูผู้สอนที่รับผิดชอบสอนในตำรากลางภาษาอังกฤษ สอบชิงทุนศึกษาด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ณ ประเทศอินเดียในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน (โพสต์ 9 ส.ค. 2561)
• คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา มาสเตอร์เชษฐา รักษาศรี (โพสต์ 9 ส.ค. 2561)
• คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดา มิสอุษา จันทร (โพสต์ 9 ส.ค. 2561)
• แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (โพสต์ 31 ก.ค. 2561)
• แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2561 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และในวันที่ 3 กันยายน 2561 (โพสต์ 26 ก.ค. 2561)
• คุณครูเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 (โพสต์ 25 ก.ค. 2561)
• สรุปผลการแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตร 70 ปีเซนต์หลุยส์ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 (โพสต์ 17 ก.ค. 2561)
• การคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (โพสต์ 10 ก.ค. 2561)
 1 2 3 4  >>   >|