นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 18 และวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562      
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป      
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch      
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป      
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงานยานพาหนะของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา      
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559      
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร ตรวจหลักฐาน คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบสุดท้าย) ในวันที่ 5 มีนาคม 2562      
แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คุณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562      
ขอเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562      
แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และมีนาคม 2562 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ