ศูนย์ภาษาต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ Cambridge English for Young Learners ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561      
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติว O-NET และ GAT-PAT ในวันที่ 1 - 6 ตุลาคม 2561      
คณะครูเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2561      
คณะภราดาและคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนา "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2561      
ขอเชิญชวนนักเรียนชายระดับชั้น ป.4 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณร 70 ปี เซนต์หลุยส์ ณ วัดใหม่บางคล้า ในวันที่ 30 กันยายน - 7 ตุลาคม 2561      
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch      
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป      
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงานยานพาหนะของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา      
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559      
คณะครูศึกษาดูงานเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล และการจัดทำเอกสารการจบการศึกษาของนักเรียน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561