คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการ "ทำน้ำผลไม้" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562      
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ผักกาดขาวทรงเครื่อง" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562      
คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "นมเย็น" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562      
คณะภราดา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562      
คณะภราดา คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถาบันการศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562      
แจ้งปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2562      
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562      
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กุ้ง ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562      
ขอเชิญคุณครูและนักเรียนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ในหัวข้อ"มอง SLC ผ่านมุมกล้อง" เพื่อชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร      
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch