Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการแข่งขันการจัดบอร์ดเนื่องในวันภาษาไทย
                   ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติที่ผ่านมาทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดการแข่งขันการจัดบอร์ดขึ้นมา    ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  โดยมีผลการแข่งขันการจัดบอร์ดของแต่ละระดับชั้นดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ป.4/3
                                         
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  ป.4/2
                                         
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  ป.4/1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- รางวัลชนะเลิศ        ได้แก่    เด็กหญิง  อริสา  บัวเรือง  ป.5/5
                                                    เด็กหญิง  วรัญญา  ทองเสริม  ป.5/5
                                                    เด็กหญิง  สุพรรษา  เลาหลิดานนท์  ป.5/5
                                                    เด็กหญิง  ฐิติวรดา  บูรณกุลวงศ์  ป.5/5
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  เด็กหญิง  ภัชรีย์  วัฒนภิญโญ  ป.5/4       
                                                    เด็กหญิง  ศิริรักษ์  วงษ์ศรียา  ป.5/4
                                                    เด็กหญิง  กชกร    นาแหยม  ป.5/4
                                                    เด็กหญิง  ขวัญภิรมย์  จันทรสสุก  ป.5/4                                                                         
                                                    เด็กชาย  ราเมศ  สุวรรณทัต  ป.5/4
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  เด็กหญิง  เสาวลักษณ์  ศิริโสภาพงษ์  ป.5/6
                                                      เด็กหญิง  กนกวรรณ  เขื่อนคำ  ป.5/6
                                                      เด็กหญิง  ณัฐนรี  สุริยจันทร์  ป.5/6
                                                      เด็กหญิง  นาฎฤดี  สิทะเลิศ  ป.5/6
                                                      เด็กหญิง  เจนจิรา  มะเหศวร  ป.5/6
                                                      เด็กหญิง  ลลิตา  ธนวิบูลย์เกียรติ  ป.5/6
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- รางวัลชนะเลิศ          ได้แก่  เด็กหญิง  กรองพรรณ  บรรจงราชเสนา ณ อยุยา  ป.6/3
                                                      เด็กชาย  ภาณุวิชญ์  สืบถิ่น  ป.6/3
                                                      เด็กชาย  พงศธร  สุขดานนท์  ป.6/3
                                                      เด็กหญิง  ธนาภรณ์  ผาสุข  ป.6/3
                                                      เด็กหญิง  ชไมภรณ์  ตระกุลศุภชัย  ป.6/3
                                                      เด็กหญิง  ธนัชพร  ทองใบ  ป.6/3
                                                      เด็กหญิง  นฤษา  เจริญสุข  ป.6/3
                                                      เด็กหญิง  เหมือนใจ  ตันเจริญ  ป.6/3
- รองชนะเลิศอันดับ 1    ได้แก่  เด็กหญิง  ชิดชนก  ศรีสุข  ป.6/7
                                                      เด็กหญิง  ภัทรวดี  แสงดีจริง  ป.6/7
                                                      เด็กหญิง  ปณิตา  ชัยศิริ  ป.6/7
- รองชนะเลิศอันดับ 2    ได้แก่  เด็กหญิง  ปารยา  พาณิชย์วัฒนานุกุล  ป.6/6
                                                        เด็กหญิง  พัชรณัฎฐ์  เกียรติธนาวรดา  ป.6/6
                                                        เด็กหญิง  สุภาวรรณ  นาคตระกุล  ป.6/6
                                                        เด็กหญิง  รัตตา  เทพวัลย์  ป.6/6
                                                        เด็กหญิง  นภัสกร  พัฒนาพร  ป.6/6• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  พรเพ็ญ    ศาลาน้อย

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                 พิธีเปิด งานวันสำคัญสัมพันธ์ภาษาไทย (วันสุนทรภู่ , วันภาษาไทยแห่งชาติ )    ( อัลบั้ม 1685 วันที่ 22 มิ.ย. 2547)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ผลการแข่งขันการจัดบอร์ดเนื่องในวันภาษาไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1035 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
งานวันสำคัญสัมพันธ์ภาษาไทย (วันสุนทรภู่ , วันภาษา
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน