Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการแข่งขันการจัดบอร์ดเนื่องในวันภาษาไทย

                   ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติที่ผ่านมาทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดการแข่งขันการจัดบอร์ดขึ้นมา    ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  โดยมีผลการแข่งขันการจัดบอร์ดของแต่ละระดับชั้นดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ป.4/3
                                         
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  ป.4/2
                                         
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  ป.4/1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- รางวัลชนะเลิศ        ได้แก่    เด็กหญิง  อริสา  บัวเรือง  ป.5/5
                                                    เด็กหญิง  วรัญญา  ทองเสริม  ป.5/5
                                                    เด็กหญิง  สุพรรษา  เลาหลิดานนท์  ป.5/5
                                                    เด็กหญิง  ฐิติวรดา  บูรณกุลวงศ์  ป.5/5
- รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  เด็กหญิง  ภัชรีย์  วัฒนภิญโญ  ป.5/4       
                                                    เด็กหญิง  ศิริรักษ์  วงษ์ศรียา  ป.5/4
                                                    เด็กหญิง  กชกร    นาแหยม  ป.5/4
                                                    เด็กหญิง  ขวัญภิรมย์  จันทรสสุก  ป.5/4                                                                         
                                                    เด็กชาย  ราเมศ  สุวรรณทัต  ป.5/4
- รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  เด็กหญิง  เสาวลักษณ์  ศิริโสภาพงษ์  ป.5/6
                                                      เด็กหญิง  กนกวรรณ  เขื่อนคำ  ป.5/6
                                                      เด็กหญิง  ณัฐนรี  สุริยจันทร์  ป.5/6
                                                      เด็กหญิง  นาฎฤดี  สิทะเลิศ  ป.5/6
                                                      เด็กหญิง  เจนจิรา  มะเหศวร  ป.5/6
                                                      เด็กหญิง  ลลิตา  ธนวิบูลย์เกียรติ  ป.5/6
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- รางวัลชนะเลิศ          ได้แก่  เด็กหญิง  กรองพรรณ  บรรจงราชเสนา ณ อยุยา  ป.6/3
                                                      เด็กชาย  ภาณุวิชญ์  สืบถิ่น  ป.6/3
                                                      เด็กชาย  พงศธร  สุขดานนท์  ป.6/3
                                                      เด็กหญิง  ธนาภรณ์  ผาสุข  ป.6/3
                                                      เด็กหญิง  ชไมภรณ์  ตระกุลศุภชัย  ป.6/3
                                                      เด็กหญิง  ธนัชพร  ทองใบ  ป.6/3
                                                      เด็กหญิง  นฤษา  เจริญสุข  ป.6/3
                                                      เด็กหญิง  เหมือนใจ  ตันเจริญ  ป.6/3
- รองชนะเลิศอันดับ 1    ได้แก่  เด็กหญิง  ชิดชนก  ศรีสุข  ป.6/7
                                                      เด็กหญิง  ภัทรวดี  แสงดีจริง  ป.6/7
                                                      เด็กหญิง  ปณิตา  ชัยศิริ  ป.6/7
- รองชนะเลิศอันดับ 2    ได้แก่  เด็กหญิง  ปารยา  พาณิชย์วัฒนานุกุล  ป.6/6
                                                        เด็กหญิง  พัชรณัฎฐ์  เกียรติธนาวรดา  ป.6/6
                                                        เด็กหญิง  สุภาวรรณ  นาคตระกุล  ป.6/6
                                                        เด็กหญิง  รัตตา  เทพวัลย์  ป.6/6
                                                        เด็กหญิง  นภัสกร  พัฒนาพร  ป.6/6
            พิธีเปิด งานวันสำคัญสัมพันธ์ภาษาไทย (วันสุนทรภู่ , วันภาษาไทยแห่งชาติ )    ( อัลบั้ม 1685 วันที่ 22 มิ.ย. 2547)

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1. มิส  พรเพ็ญ    ศาลาน้อย

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      
32.      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ผลการแข่งขันการจัดบอร์ดเนื่องในวันภาษาไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 514 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
งานวันสำคัญสัมพันธ์ภาษาไทย (วันสุนทรภู่ , วันภาษา
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน