Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสี่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ในวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562
 

มิสวรรณา กรัสพรหม และมิสวิมล สมศรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสี่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10084 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วรรณา    กรัสพรหม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10395 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วิมล    สมศรี

 
 • ปฏิทินกิจกรรม
 •     - คณะครูเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสี่ (วันแรก) (30 ก.ค. 2562)
      - คณะครูเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสี่ (วันที่สอง) (31 ก.ค. 2562)
      - คณะครูเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสี่ (วันที่สาม) (1 ส.ค. 2562)
      - คณะครูเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสี่ (วันสุดท้าย) (2 ส.ค. 2562)  มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์ ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 77 ครั้ง จาก งานประกันคุณภาพการศึกษา

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน