Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2562 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
 

รื่อง    ขอเชิญประชุม


เรียน    คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2562

           
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2562 ในวันศุกร์ที่ 2  สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตามวาระการประชุมที่ส่งมาด้วยแล้ว โดยขอให้แต่ละฝ่ายเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการนำเสนอและรายงานตามวาระที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของ Microsoft  Word  หรือ Power Point ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมให้กับประธานมูลนิธิฯ ทันตามกำหนดเวลา

         จึงเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน  และเวลาดังกล่าว  และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

 

(ภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10782
ภราดา  เกรียงศักดิ์    มายอด
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10753
ภราดา  วิจารณ์    แสงหาญ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10783
ภราดา  ณัฐธร    สุพล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10033 
กรรมการ   ฝ่ายธุรการ - การเงิน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุดา    ดงหลง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10065 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10076 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
ประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นพรัตน์    รัตนบวร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10107 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สุเมธ    พุทธเมฆ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10218 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุนิภา    สวัสดิวงษ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10395 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วิมล    สมศรี

 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2562 (2 ส.ค. 2562)    มิส  สาวิตรี    คงวิมล ผู้แจ้งข่าว
    มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
    จำนวนผู้อ่าน 83 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน