Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 6/2562 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลียร์เงินทดรองจ่ายและการสรุปค่าใช้จ่ายของกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ
 

ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 6/2562 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลียร์เงินทดรองจ่ายและการสรุปค่าใช้จ่ายของกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ

เพื่อให้การเคลียร์เงินทดรองจ่าย และการสรุปค่าใช้จ่ายของกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีความถูกต้อง เรียบร้อย และเหมาะสม 

ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลียร์เงินทดรองจ่าย และการสรุปค่าใช้จ่ายของกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10782
ภราดา  เกรียงศักดิ์    มายอด 
  • ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 6/2562 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลียร์เงินทดรองจ่ายและการสรุปค่าใช้จ่ายของกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ

  • มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์ ผู้แจ้งข่าว
    มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
    จำนวนผู้อ่าน 69 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน