Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คณะภราดา คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถาบันการศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
 

ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา , ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

พร้อมด้วยมิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ , มิสสุดา ดงหลง รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน และมิสนพรัตน์ รัตนบวร รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถาบันการศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562"

ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพ ฯ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10782
ภราดา  เกรียงศักดิ์    มายอด
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10753
ภราดา  วิจารณ์    แสงหาญ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10218 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุนิภา    สวัสดิวงษ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10033 
กรรมการ   ฝ่ายธุรการ - การเงิน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุดา    ดงหลง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10076 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
ประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นพรัตน์    รัตนบวร

 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - คณะภราดา คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถาบันการศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562" (26 ก.ค. 2562)    มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์ ผู้แจ้งข่าว
    มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
    จำนวนผู้อ่าน 133 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน