Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมิถุนายน 2562
 

                         ตามที่  คุณครูได้ยื่นเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีนำใบเสร็จมาเบิกงวดประจำเดือนมิถุนายน 2562 งานทรัพยากรมนุษย์ ได้ยื่นส่งเอกสารไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการเบิกเงินและโอนเงินเข้าบัญชีให้กับคุณครูที่ยื่นเรื่องขอเบิกเงินแล้ว  ขอให้คุณครูนำสมุดไปปรับยอดเงินกับธนาคารด้วยค่ะ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10528 
กรรมการ  
มาสเตอร์  จิราธิวัฒน์    กุลัดนาม (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10129 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พนิตตา    จิตต์อารีย์เทพ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10029 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ประสบสุข    ปราชญากุล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10177 
กรรมการ   Array
มิส  ปุญชญา    สง่าเอี่ยม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10070 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ภรณุต    ศรีสุวรรณ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10106 
กรรมการ   ฝ่ายปฐมวัย 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เพ็ญฤดี    เพ็ชรประไพ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10276 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10314 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เบญจวรรณ    วิทยะโอชะ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10296 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  เอ    ดีหลี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10055 
กรรมการ   ฝ่ายปฐมวัย 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วลีลักษณ์    สืบต้อย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10058 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ขนิษฐา    รัตตะมณี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10148 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นันทิยา    คำมี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10689 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สิริพจณ์    อ้นประเสริฐ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10360 
กรรมการและเลขานุการ   ฝ่ายธุรการ - การเงิน 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10696 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  กัญพัชร์    ทรัพย์เจริญ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10044 
กรรมการ   Array
มิส  ดวงใจ    นาคปุนบุตร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10065 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10536 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ณัฐภา    ธนภูมิ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10560 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ประกายแก้ว    เปลื้องนุช
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10120 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  นที    ศรีสมัย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10094 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สมพบ    คำมี
มิส  สาวิตรี    คงวิมล ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 104 ครั้ง จาก งานทรัพยากรมนุษย์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน