Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญคุณครู และนักเรียน ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2562
 

ขอเชิญคุณครู และนักเรียน ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ปีการศึกษา 2562  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.   คุณสมบัติของผู้ส่งบทความต้องเป็นบุคลากรของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เท่านั้น (นักเรียน–ครู)

2.   กำหนดการส่งบทความ  1 คนส่งได้ไม่เกิน 1 เรื่อง   ครั้งละไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4  และใช้ตัวอักษรขนาด 14

3.   ส่วนประกอบของบทความทางวิชาการ  ประกอบด้วย  3 ส่วนคือ ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา และส่วนอ้างอิง  (รายละเอียดของบทความชนิดต่างๆ สามารถดูได้ตามไฟล์ที่แนบมา)

4.   บทความที่ได้รับการคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวารสารของโรงเรียน  ผู้เขียนบทความจะได้รับค่าตอบแทนบทความ  หน้าละ  500  บาท

5.  การตีพิมพ์บทความลงวารสารของโรงเรียน คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกบทความ  จำนวน 2 เรื่อง  เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารต่อ 1 ฉบับเท่านั้น

6.  ส่งบทความที่ห้องประชาสัมพันธ์  ชั้นล่างอาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร

 

กำหนดการส่งบทความ  

ครั้งที่

ภาคเรียน

ส่งข้อมูล

1

ภาคเรียนที่ 1

ภายในวันที่  15 ส.ค. 62

2

ภาคเรียนที่ 2

ภายในวันที่  15 ธ.ค. 62

 


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10243 
กรรมการ   ฝ่ายธุรการ - การเงิน 
กรรมการ   Array
มิส  อำนวยพร    ตอรบรัมย์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10714 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ศิรินันท์    บรรจงศิริ
มิส  อำนวยพร    ตอรบรัมย์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 154 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน