Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญคุณครูและนักเรียนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ในหัวข้อ"มอง SLC ผ่านมุมกล้อง" เพื่อชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร
 

ขอเชิญคุณครูและนักเรียนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ในหัวข้อ"มอง SLC ผ่านมุมกล้อง" เพื่อชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร  โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อในการจัดประกวด  หัวข้อ  “มอง SLC ผ่านมุมกล้อง”

               -  นําเสนอภาพถ่ายที่แสดงออกถึงมุมต่างๆ ของโรงเรียน ที่แสดงถึงความรัก ความประทับใจ  หรืออาจเป็นการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก  สื่อความหมายในภาพลักษณ์ที่ดีที่มีต่อสถาบัน  มีการจัดองค์ประกอบของภาพ สีแสง เงา ได้อย่างสวยงาม

หลักเกณฑ์และเหตุผล

             ในการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายโดยผ่านช่องทางสื่อต่างๆ นั้น  “ภาพถ่าย” มีความสําคัญอย่างมาก เพราะภาพถ่ายจะช่วยสื่อความหมาย ช่วยดึงดูดความสนใจ และสร้างความเข้าใจในข่าวสารได้มากยิ่งขึ้น  งานประชาสัมพันธ์  เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันสู่สังคมและสาธารณะชนทั่วไป ซึ่งในการเผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวนั้น จะต้องมีภาพเพื่อใช้ประกอบข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ด้วย ที่จะสามารถช่วยสื่อสารสร้างความเข้าใจ มีความสวยงามดึงดูดความสนใจทําให้ข่าวชวนติดตามเรื่องราวมากยิ่งขึ้น  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานภาพที่จะนํามาใช้ประกอบข่าวสาร  และนําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ, โปสเตอร์, เอกสารเผยแพร่, จดหมายข่าว, แผ่นปลิว, การจัดทํา ส.ค.ส., การจัดทําปฏิทิน, เอกสารแนะนําโรงเรียนและอื่นๆ ต่อไป

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด

              -   บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ประเภทประกวด 

             1. ประเภทบุคลากร 

             2. ประเภทนักเรียน 

รางวัล

        ประเภทบุคลากร

        1. รางวัลชนะเลิศ                        จำนวน  1 รางวัล       จะได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

        2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1    จำนวน 1 รางวัล        จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

        3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2    จำนวน 1 รางวัล        จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

        4. รางวัลชมเชย                         จำนวน 5 รางวัล         จะได้รับเกียรติบัตร

       ประเภทนักเรียน 

        1. รางวัลชนะเลิศ                        จำนวน  1 รางวัล       จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

        2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1    จำนวน  1 รางวัล       จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

        3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2    จำนวน 1 รางวัล        จะได้รับเงินรางวัล  500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

        4. รางวัลชมเชย                         จำนวน 5 รางวัล         จะได้รับเกียรติบัตร

กติกาการประกวดภาพถ่าย

       1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

       2. ภาพที่ส่งประกวดต้องถ่ายด้วยระบบดิจิตอลที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล และต้องถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น

       3. การส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน 

       4. ทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพและอัดภาพสี ขนาด 8x12 นิ้ว

       5. ผู้ส่งต้องพิมพ์รายละเอียด ในโปรแกรม Word ชื่อภาพ สถานที่ที่ถ่าย แนวคิดและความหมายของภาพโดยสรุปและระบุรายละเอียด การถ่ายภาพ ยี่ห้อกล้อง ขนาดหน้ากล้อง ความเร็วชัตเตอร์อย่างชัดเจนทุกภาพบันทึกเป็นไฟล์ Word แยกของแต่ละภาพ และส่งมาพร้อมกับไฟล์ภาพ (ลงในแผ่นCD)

       6. ภาพที่ส่งทุกภาพจะต้องมีสิ่งแสดงให้เห็นถึงสถาบัน ปรากฏอยู่ในภาพ

       7. ภาพที่ส่งจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน

       8. สามารถใช้กรรมวิธีพิเศษในการถ่ายภาพ หรือตกแต่งแก้ไขภาพได้แต่ต้อง   ไม่เกินความจริงตามธรรมชาติ

       9. ภาพและไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

      10. ผู้จัดพยายามรักษาภาพที่เข้าประกวดให้ดีที่สุด กรณีภาพเกิดความเสียหาย สูญหายเจ้าของภาพไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

      11. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

      12. คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพมีสิทธิ์กําหนดวิธีการตัดสินและความคิดเห็นของกรรมการให้ถือเป็นที่สุด โดยไม่รับการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

      13. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ที่ไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณา ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา ผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสินได้ทันที

      14. ผู้จัดประกวดมีสิทธิ์คัดเลือกภาพ เพื่อนําออกแสดงในสถานที่ต่างๆ จัดพิมพ์เผยแพร่หรือนําภาพไปใช้ประกอบข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ เอกสารแนะนําโรงเรียนฯ อื่นๆ ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ  แก่เจ้าของภาพ

      15. ผู้จัดถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบกติกา และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ

เกณฑ์การตัดสิน

      1. การจัดองค์ประกอบและความสวยงาม

      2. ความถูกต้องตามกติกา

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวด

 1. คุณวันชัย  สืบสมาน           ประธานการตัดสิน  ช่างภาพกิตติมศักดิ์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา  และเป็นผู้มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ในการเป็นวิทยากร เป็นอาจารย์สอนถ่ายภาพ   เป็นกรรมการตัดสินภาพถ่าย เป็นผู้จัดประกวดภาพถ่ายในหลายๆ องค์กร

      2. คุณวิทวัส  เวทย์ศุรกฤต      กรรมการตัดสิน      ช่างภาพงานอีเว้นท์ งานสตรีท งานประกวดทั่วไปจบหลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้นและหลักสูตรแอดวานซ์

 3. ม.อรุณชัย  ทรัพย์เฟื่องฟู   กรรมการตัดสิน      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 4. ม.สกล  สายสุดสวาท          กรรมการตัดสิน      ช่างถ่ายภาพของโรงเรียน มีประสบการณ์การถ่ายภาพมากกว่า 10 ปี

             5. ม.ณัทกฤช  ศรีสุวรรณ        กรรมการตัดสิน      ช่างถ่ายภาพของโรงเรียน มีประสบการณ์การถ่ายภาพมากว่า 5 ปี

กําหนดการตัดสินและประกาศผล

         -  เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชาสัมพันธ์  อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร

          -   ตัดสินผลงาน  วันที่ 14 สิงหาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

          -  ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10243 
กรรมการ   ฝ่ายธุรการ - การเงิน 
กรรมการ   Array
มิส  อำนวยพร    ตอรบรัมย์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10714 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ศิรินันท์    บรรจงศิริ
มิส  อำนวยพร    ตอรบรัมย์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 580 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน