Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนายปฏิพัทธ์ สนรักษา ที่ได้รับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
 

ขอแสดงความยินดีกับนายปฏิพัทธ์  สนรักษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  เบอร์ 1  SLC Go together 

ที่ได้รับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10081 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ปราณี    มูลแจ้

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20248
 ปฏิพัทธ์    สนรักษามิส  รจนา    ดิศสังวร ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 107 ครั้ง จาก งานสภานักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน