Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอให้คุณครูดำเนินการสำรวจทรัพย์สินของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2562 และให้ส่งใบบันทึกฯ คืนห้องพัสดุครุภัณฑ์ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 

                  เพื่อให้การสำรวจทรัพย์สินของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2562  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  จึงขอให้คุณครูดำเนินการสำรวจทรัพย์สินของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2562  และให้ส่งใบบันทึกฯ คืนห้องพัสดุครุภัณฑ์ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562    โดยมีรายละเอียดตามประกาศโรงเรียนที่แนบมาพร้อมข่าวนี้

 

                 หมายเหตุ : ให้คุณครูรับแบบฟอร์มใบบันทึกประวัติพัสดุ-ครุภัณฑ์ได้ที่ ม.ธัชพงศ์  แย้มเกษร

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10782
ภราดา  เกรียงศักดิ์    มายอด
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10566 
กรรมการ   ฝ่ายธุรการ - การเงิน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ธัชพงศ์    แย้มเกษร

 
 • ปฏิทินกิจกรรม
 •     - กำหนดส่งใบบันทึกประวัติพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (28 มิ.ย. 2562)


   
 • ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจทรัพย์สินโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

 • มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 101 ครั้ง จาก งานพัสดุครุภัณฑ์

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน