Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 

                                 ตามที่  คุณครูได้ยื่นเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีนำใบเสร็จมาเบิกงวดประจำเดือนพฤษภาคม 2562 งานทรัพยากรมนุษย์ ได้ยื่นส่งเอกสารไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการเบิกเงินและโอนเงินเข้าบัญชีให้กับคุณครูที่ยื่นเรื่องขอเบิกเงินแล้ว  ขอให้คุณครูนำสมุดไปปรับยอดเงินกับธนาคารด้วยค่ะ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10013 
กรรมการ   Array
มิส  สุมานิต    เรืองกระจ่าง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10023 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พวงทอง    วงศ์พลับ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10080 
กรรมการ   Array
มิส  กัณจนันท์    แก้วคง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10062 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ฐิติพร    พรหมศิริ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10343 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ชัยวัฒน์    สุทธาพัฒน์ธานนท์
มิส  สาวิตรี    คงวิมล ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 117 ครั้ง จาก งานทรัพยากรมนุษย์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน