Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมกราคม 2562
 

                           ตามที่  คุณครูได้ยื่นเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีนำใบเสร็จมาเบิกงวดประจำเดือนมกราคม 2562 งานทะเบียนสถิติ ได้ยื่นส่งเอกสารไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการเบิกเงินและโอนเงินเข้าบัญชีให้กับคุณครูที่ยื่นเรื่องขอเบิกเงินแล้ว  ขอให้คุณครูนำสมุดไปปรับยอดเงินกับธนาคารด้วยค่ะ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10120 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
ประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  นที    ศรีสมัย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10070 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ภรณุต    ศรีสุวรรณ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10506 
กรรมการ   Array
มิส  สุพัตรา    แสงสว่าง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10471 
กรรมการ   Array
มิส  หทัยชนก    ศรีชนะวัฒน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10560 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ประกายแก้ว    เปลื้องนุช
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10596 
กรรมการ   Array
มิส  สุพัตรา    คงคาสวัสดิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10050 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เสาวคนธ์    อู่วิเชียร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10696 
กรรมการ   ฝ่ายธุรการ - การเงิน 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  กัญพัชร์    ทรัพย์เจริญ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10201 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ณฐาพัชร์    อัฐพรวรรักษ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10132 
กรรมการ   Array
มิส  จิตรา    จันทร์หอม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10325 
กรรมการ   Array
มิส  นพภัสสร    นรินทรกุล ณ อยุธยา
มิส  สาวิตรี    คงวิมล ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 116 ครั้ง จาก งานทะเบียนสถิติ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน