Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนธันวาคม 2561
 

                     ตามที่  คุณครูได้ยื่นเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีนำใบเสร็จมาเบิกงวดประจำเดือนธันวาคม 2561 งานทะเบียนสถิติ ได้ยื่นส่งเอกสารไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการเบิกเงินและโอนเงินเข้าบัญชีให้กับคุณครูที่ยื่นเรื่องขอเบิกเงินแล้ว  ขอให้คุณครูนำสมุดไปปรับยอดเงินกับธนาคารด้วยค่ะ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10596 
กรรมการ   Array
มิส  สุพัตรา    คงคาสวัสดิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10050 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เสาวคนธ์    อู่วิเชียร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10136 
กรรมการ   Array
มิส  รุ่งฤดี    อังศิริ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10032 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จรรยา    สินถาวร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10137 
กรรมการ   Array
มิส  ปูรดา    จี๊ดนาเกลือ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10696 
กรรมการ   ฝ่ายธุรการ - การเงิน 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  กัญพัชร์    ทรัพย์เจริญ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10029 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ประสบสุข    ปราชญากุล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10495 
กรรมการ   Array
มิส  สมฤทธิ์    รัฐชาติวรศักดิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10229 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  นพดล    ปัญญาดี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10343 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ชัยวัฒน์    สุทธาพัฒน์ธานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10566 
กรรมการ   ฝ่ายธุรการ - การเงิน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ธัชพงศ์    แย้มเกษร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10177 
กรรมการ   Array
มิส  ปุญชญา    สง่าเอี่ยม
มิส  สาวิตรี    คงวิมล ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 104 ครั้ง จาก งานทะเบียนสถิติ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน