Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น วันการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2561
 

คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น วันการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2561

โดยจะมีพิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น วันการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ โรงเรียนมารดานฤมล

 

                 หมายเหตุ : รถออกจากโรงเรียน เวลา 16.00 น.

                                    การแต่งกาย ชุดสูทโรงเรียน

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10753 
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์   Array
ภราดา  วิจารณ์    แสงหาญ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10754
ภราดา  ประจักษ์    นันศรีทอง (ออกเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10035 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
ประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array
มาสเตอร์  อนันต์    จิตต์อารีย์เทพ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10197 
กรรมการ   Array
มิส  สุภี    วงศ์พลับ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10189 
กรรมการ   Array
มิส  สนิทรัตน์    แสงทอง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10637 
กรรมการ   Array
มิส  นงค์นุช    ใจยะสัน
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10325 
กรรมการ   Array
มิส  นพภัสสร    นรินทรกุล ณ อยุธยา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10050 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เสาวคนธ์    อู่วิเชียร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10087 
กรรมการ   Array
มิส  ทิพวรรณ    สืบสมบัติ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10070 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ภรณุต    ศรีสุวรรณ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10137 
กรรมการ   Array
มิส  ปูรดา    จี๊ดนาเกลือ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10099 
กรรมการ   Array
มิส  สุนันทา    ขจรฤทธิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10624 
กรรมการ   Array
มิส  เจรดา    รัฐประเสริฐ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10607 
กรรมการ   Array
มิส  รัชนีวรรณ    เต่าสุวรรณ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10024 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  จิรวัฒน์    ศรีสวัสดิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10739 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  รชต    ศิลาวัชรานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10045 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สมมาตร    ศรีวิศาลศักดิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10029 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ประสบสุข    ปราชญากุล

 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - คณะครูรับรางวัลครูดีเด่น วันการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (15 ก.พ. 2562)    มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์ ผู้แจ้งข่าว
    มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
    จำนวนผู้อ่าน 511 ครั้ง จาก งานบุคลากร

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน