Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โปรแกรม Gifted ปีการศึกษา 2562
 

                 ตามที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ได้เปิดประเมินความพร้อมนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โปรแกรม Gifted ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา 

                 ทางโรงเรียนขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โปรแกรม Gifted ประจำปีการศึกษา 2562 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้จากเอกสารที่แนบมา

                 สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาลงทะเบียนมอบตัวเพื่อศึกษาต่อ ในวันที่ 25 มกราคม 2562  และวันที่ 28 – 29 มกราคม 2562  เวลา  08.30 – 11.00  น.  ณ  ห้องธุรการ - การเงิน  อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร   โดยชำระค่าธรรมเนียมการเรียนต่าง ๆ  ของภาคเรียนที่  1/2561  พร้อมเงินที่ผู้ปกครองสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน  โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารที่แนบมา

                  ***  กรณีที่ท่านไม่มาลงทะเบียนมอบตัวตามวัน  เวลาที่กำหนดไว้  จะถือว่าสละสิทธิ์ *** 

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10716 
กรรมการ   Array
ภราดา  อาวุธ    ศิลาเกษ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) 
  • ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โปรแกรม Gifted ปีการศึกษา 2562
  •  
  • ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง การมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ระบบสอบโควตาภายนอก)

  • มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้แจ้งข่าว
    มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
    จำนวนผู้อ่าน 217 ครั้ง จาก งานทะเบียนสถิติ

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน