Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 มกราคม 2562
 


                             นักกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 โดยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันพุธที่  9 มกราคม  2562  เวลา  09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  โดยมีมาสเตอร์อนันต์  จิตต์อารีย์เทพ  และมิสอมรรักษ์  เจริญศรี  เป็นผู้ดูแลและประสานงาน  สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมีรายชื่อดังนี้

                               เด็กหญิงอรณัฐชา    ขมเล็ก    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 

                               เด็กหญิงรุจณิชา       สีทำมา    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

                           *ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ 

                                เด็กหญิงพิชญาภัค     สรรพานิช     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

                                เด็กชายศริสิทธิ์           ศรีเพ็ญจันทร์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

                                เด็กหญิงพีรญาพัณ     คำศรีสุข        นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

                               เด็กหญิงภิชญาภา      พิธิยานุวัฒน์   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

                            *ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ ประเภททีม 

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10214 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อมรรักษ์    เจริญศรี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10035 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
ประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array
มาสเตอร์  อนันต์    จิตต์อารีย์เทพ

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21940
 รุจณิชา    สีทำมา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23720
 อรณัฐชา    ขมเล็ก
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22522
 พิชญาภัค    สรรพานิช
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22504
 ศิรสิทธิ์    ศรีเพ็ญจันทร์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22630
 พีรญาพัณ    คำศรีสุข
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23593
 ภิชญาภา    พิธิยานุวัฒน์
 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - เยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ (9 ม.ค. 2562)    มิส  รจนา    ดิศสังวร ผู้แจ้งข่าว
    มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
    จำนวนผู้อ่าน 484 ครั้ง จาก งานกีฬา

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน