Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 

คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2560 (ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 134 ตอนที่ 48ข วันที่ 28 กรกฎาคม 2560)

                        เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์

                               1. นางฐิติมา    ลายประดิษฐ์     

                               2. นางวิมล      สมศรี

                               3. นางสุพัตรา   ทับพ่วง

                         เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อจตุตถดิเรกคุณาภรณ์

                               1. นางสาวจิตรา     จันทร์หอม

                               2. นางเจนจิรา       เชื้อแก้ว

                               3. นางดาริกา      กลิ่นอบเชย

                               4. นางสาวทิพาภรณ์   แก้วบรรจง

                               5. นางสาวพจนารถ  กลิ่นเชิดชู 

                               6. นางสาวพาวณี  เพ็ชรแก้วนุ้ย

                               7. นางพิมพ์พิศา  จุลศักดิ์

                               8. นางยุวดี  ทองคำ

                               9. นางสาคร บำรุงบุตร

                               10. นางสาวสุภี วงศ์พลับ

                               11. นางสุอัชลี  ทองสิทธิ์

                               12. นางสาวสุภาพร   เกตุสุวรรณ

                ทั้งนี้  ทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2560  ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม  2561  เวลา  16.00  น.  ณ หอประชุมยอห์น แมรี่  ชั้น  4  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

 

หมายเหตุ :  -  ให้คุณครูที่มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์  แต่งกายชุดสูท

                      และเข้าร่วมฝึกซ้อม  ในวันศุกร์ที่  23  พฤศจิกายน  2561  เวลา  16.00  น.  ณ หอประชุมยอห์น แมรี่  ชั้น  4  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

 
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10132 
กรรมการ   Array
มิส  จิตรา    จันทร์หอม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10093 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เจนจิรา    เชื้อแก้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10190 
กรรมการ   Array
มิส  ดาริกา    กลิ่นอบเชย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10198 
กรรมการ   Array
มิส  ทิพาภรณ์    แก้วบรรจง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10207 
กรรมการ   Array
มิส  พจนารถ    กลิ่นเชิดชู
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10196 
กรรมการ   Array
มิส  พาวณี    เพ็ชรแก้วนุ้ย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10195 
กรรมการ   Array
มิส  พิมพ์พิศา    จุลศักดิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10203 
กรรมการ   Array
มิส  ยุวดี    ทองคำ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10194 
กรรมการ   Array
มิส  สาคร    บำรุงบุตร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10078 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุภาพร    เกตุสุวรรณ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10197 
กรรมการ   Array
มิส  สุภี    วงศ์พลับ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10079 
กรรมการ   Array
มิส  สุอัชลี    ทองสิทธิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10109 
กรรมการ   Array
มิส  ฐิติมา    ลายประดิษฐ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10395 
กรรมการ   ฝ่ายปฐมวัย 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วิมล    สมศรี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10394 
กรรมการ   Array
มิส  สุพัตรา    ทับพ่วง
มิส  สุนิภา    สวัสดิวงษ์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 208 ครั้ง จาก งานบุคลากร

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน