Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 

            นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้

                1.  นางสาวจิดาภร     บัวน้อย         ม.5/6   (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

                2.  เด็กชายนฤนาท    เจริญบูลย์วิวัฒน์   ม.2/6   (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

       3.นายณภัทร        เจริญบูลย์วิวัฒน์   ม.5/6     (สาขาวิชาเคมี)

                4.  นายวฤนท์        วิไลประภากร     ม.5/6   (สาขาวิชาชีววิทยา)

                5.  นายณัฐภัทร      ตั้งเสถียรกิจ      ม.5/6    (สาขาวิชาฟิสิกส์)

                6.  นายธนกฤต       เชาว์เจริญ       ม.5/1    (สาขาวิชาฟิสิกส์)

                7.  นายวรินทร       นิลดำ           ม.5/7    (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์)

             ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10716 
กรรมการ   Array
ภราดา  อาวุธ    ศิลาเกษ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10107 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สุเมธ    พุทธเมฆ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20018
นาย  อาจอง    ขาวเธียร

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18714
 จิดาภร    บัวน้อย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19697
 นฤนาท    เจริญบูลย์วิวัฒน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18091
 ณภัทร    เจริญบูลย์วิวัฒน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19733
 วฤนท์    วิไลประภากร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18083
 ณัฐภัทร    ตั้งเสถียรกิจ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24762
 ธนกฤต    เชาวน์เจริญ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18192
 วรินทร    นิลดำมิส  ณปภัช    กีรติรณกรกุล ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 343 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน