Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch
 

                          ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา "ThaiEdResearch" เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยแบ่งประเภทงานวิจัยเป็น 12 หมวดหมู่ เช่น นโยบายการศึกษา หลักสูตรและการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นแก่องค์กร / หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นักวิจัยทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org ด้วย

                          ในการนี้ สำนักงาน ฯ ขอเชิญใช้บริการฐานข้อมูล ThaiEdResearch และขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้จาก เอกสารที่แนบมานี้ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10218 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการที่ปรึกษา   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุนิภา    สวัสดิวงษ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10121 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สาวิตรี    แขกเทศ
มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 299 ครั้ง จาก งานวิจัยและพัฒนา

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน