Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตพงศ์ วรศิลป์ชัย และเด็กหญิงพัชมณ สุขดานนท์ ได้สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK1
 

เด็กหญิงพัชมณ สุขดานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK1 ได้คะแนน 191 คะแนน

เด็กชายกันตพงศ์ วรศิลป์ชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 1 ได้คะแนน 176 คะแนน

ขอแสงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10150 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วีณา    นิ่มเรือง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10150 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วีณา    นิ่มเรือง

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24056
 กันตพงศ์    วรศิลป์ชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22192
 พัชมณ    สุขดานนท์มิส  ศิรินันท์    บรรจงศิริ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 173 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน