Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    เด็กหญิงพิมพ์อร บุญศรีพิทักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ "พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย" ระดับชั้น ป.4-ป.6 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
 

เด็กหญิงพิมพ์อร บุญศรีพิทักษ์  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ "พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย" ระดับชั้น ป.4-ป.6 

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยเข้ารับประทานถ้วยรางวัลพระราชทาน

จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  โดยมีมาสเตอร์เจด็จ ชนะประสพ เป็นผู้ฝึกสอน

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10155 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  เจด็จ    ชนะประสพ

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21706
 พิมพ์อร    บุญศรีพิทักษ์มิส  ศิรินันท์    บรรจงศิริ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 384 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน