Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนได้รับถ้วยรางวัล และได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง, 7 เหรียญเงิน, 17 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันสแต็ค WSSA SINGAPORE OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIP 2018
 

                       ตามที่  นักกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  เข้าร่วมการแข่งขันสแต็ค WSSA SINGAPORE OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIP 2018  เมื่อวันที่  25 - 28  พฤษภาคม  2561  ที่ผ่านมา  ณ  Clarke Quay Central  ประเทศสิงคโปร์  โดยมีสรุปผลการแข่งขันดังนี้

 

รุ่น 7-8 ปี (ชาย)

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  3 – 6 - 3             ด.ช.รพีคยศ     ไวกันสุรส        ป.2/5

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  Cycle                 ด.ช.รพีคยศ     ไวกันสุรส        ป.2/5

 

รุ่น 7-8 ปี (หญิง)

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  Cycle                 ด.ญ.โสพิศณิชา  พิธิยานุวัฒน์ ป.2/1     ลำดับที่ 5

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  3 – 3 - 3             ด.ญ.ภิชญาภา  พิธิยานุวัฒน์   ป.3/4

เหรียญเงิน                   ประเภท Individual  3 – 6 - 3             ด.ญ.ภิชญาภา  พิธิยานุวัฒน์    ป.3/4

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  Cycle                 ด.ญ.ภิชญาภา  พิธิยานุวัฒน์    ป.3/4  ลำดับที่ 4

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  3 – 3 - 3             ด.ญ.ณัฐณิชา   พันทะลี           ป.3/4  ลำดับที่ 4

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  3 – 6 - 3             ด.ญ.ณัฐณิชา   พันทะลี           ป.3/4  ลำดับที่ 4

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  Cycle                 ด.ญ.ณัฐณิชา   พันทะลี           ป.3/4

เหรียญเงิน                   ประเภท Individual  3 – 3 - 3             ด.ญ.พีรญาพัณ   คำศรีสุข        ป.3/5

เหรียญทอง                  ประเภท Individual  3 – 6 - 3             ด.ญ.พีรญาพัณ   คำศรีสุข        ป.3/5

เหรียญทอง                  ประเภท Individual  Cycle                 ด.ญ.พีรญาพัณ   คำศรีสุข        ป.3/5

 

รุ่น 9 – 10  ปี (ชาย)

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  3 – 3 -3              ด.ช.ณัฐกร       สีเขียว              ป.5/3

เหรียญเงิน                   ประเภท Individual  3 -6-3                 ด.ช.ณัฐกร       สีเขียว              ป.5/3

 

รุ่น 9 – 10  ปี (หญิง)

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  3 – 3 -3  ด.ญ.ภัทรปภา              เสามั้น              ป.4/6  ลำดับที่ 5

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  3 -6-3     ด.ญ.ภัทรปภา              เสามั้น              ป.4/6 ลำดับที่ 4

เหรียญเงิน                   ประเภท Individual  Cycle     ด.ญ.ภัทรปภา              เสามั้น              ป.4/6

เหรียญเงิน                   ประเภท Individual  3 – 3 -3  ด.ญ. กัญญ์ณัฐ             ช้างแย้ม           ป.4/6

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  3 -6-3     ด.ญ. กัญญ์ณัฐ             ช้างแย้ม           ป.4/6  ลำดับที่ 5               

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  3 – 3 -3  ด.ญ.ยุศินานันท์           คำศรีสุข          ป.5/6

เหรียญเงิน                   ประเภท Individual  3 -6-3     ด.ญ.ยุศินานันท์           คำศรีสุข          ป.5/6  

เหรียญทอง                  ประเภท Individual  Cycle     ด.ญ.ยุศินานันท์           คำศรีสุข          ป.5/6

 

รุ่น 8  ปี (ชาย)

เหรียญทองแดง ประเภท Double  Cycle         ด.ช.รพีคยศ                 ไวกันสุรส        ป.2/5

 

รุ่น 8  ปี (หญิง)

เหรียญทอง ประเภท Double  Cycle              ด.ญ.พีรญาพัณ             คำศรีสุข          ป.3/5  

เหรียญทองแดง ประเภท Double  Cycle         ด.ญ.โสพิศณิชา           พิธิยานุวัฒน์    ป.2/1  ลำดับที่4

                                                                       

รุ่น 10  ปี

เหรียญเงิน         ประเภท Double  Cycle         ด.ญ.ยุศินานันท์       คำศรีสุข          ป.5/6

                                                                            ด.ช.ณัฐกร               สีเขียว              ป.5/3

เหรียญทองแดง  ประเภท Double  Cycle        ด.ญ.ภัทรปภา              เสามั้น              ป.4/6

     ด.ญ. กัญญ์ณัฐ             ช้างแย้ม           ป.4/6

                                                                       

รุ่น 14 ปี

เหรียญทองแดง  ประเภท Double  Cycle        ด.ช.อิสระ                    แก้วเมืองเพชร ป.6/3

 

**  สรุปได้รับรางวัล  4  เหรียญทอง ,  7 เหรียญเงิน , 17  เหรียญทองแดง

*  ด.ญ.พีรญาพัณ  คำศรีสุข ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภท Individual  Cycle   รุ่น 7-8 ปี หญิง

*  ด.ญ. ยุศินานันท์  คำศรีสุข ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภท Individual  Cycle   รุ่น 9-10 ปี หญิง

*  ด.ญ. ยุศินานันท์  คำศรีสุข ได้ถ้วยรางวัลรองอันดับ 1 ทำเวลาที่ดีที่สุดของประเภทหญิง

ครูผู้ดูแลและประสานงาน      

1.  มาสเตอร์อนันต์                  จิตต์อารีย์เทพ

2.  มิสอมรรักษ์                        เจริญศรี

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10035 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
ประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array
มาสเตอร์  อนันต์    จิตต์อารีย์เทพ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10214 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อมรรักษ์    เจริญศรี

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
 รพีคยศ    ไวกัณสุรส
 โสพิศณิชา    พิธิยานุวัฒน์
 ภิชญาภา    พิธิยานุวัฒน์
 ณัฐณิชา    พันทะลี
 พีรญาพัณ    คำศรีสุข
 กัญญ์ณัฐ    ช้างแย้ม
 ภัทรปภา    เสามั้น
 ณัฐกร    สีเขียว
 ยุศินานันท    คำศรีสุข
 อิสระ    แก้วเมืองเพชรมิส  สุกฤตา    เครือศรี (ออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561) ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 294 ครั้ง จาก งานกีฬา

410 งานกีฬาคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน