Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2560
 

                    คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ไม่มีสถิติขาด  ลา  มาสาย  ระหว่างวันที่  15  พฤษภาคม  2560 ถึง  วันที่  24 มีนาคม  2561   ประจำปีการศึกษา 2560

                      รายชื่อครูที่ไม่มีสถิติขาด  ลา  มาสาย  ประจำปีการศึกษา  2560

      1.มาสเตอร์จิรวัฒน์   ศรีสวัสดิ์                                                       2.  มิสอัญชลี    อยู่สุข

     3. มิสนภาพร         จิตต์อารีย์เทพ                                                  4. มิสนภา   ส่งพิทักษ์ชัย

     5. มิสวัชรี      เกิดท่าไม้                                                                 6. มิสรำพึง    ศรีสวัสดิ์

     7. มิสเจนจิิรา     เชื้อแก้ว                                                               8. มิสภัตชนัน    สุขผึ้ง

    9. มิสเพ็ญฤดี    เพ็ชรประไพ                                                          10. มิสสาวิตรี     แขกเทศ

    11. มาสเตอร์ประจักษ์   ศรีภักดี                                                      12. มิสนันทิยา   คำมี

   13. มิสดาริกา    กลิ่นอบเชย                                                            14. มิสพาวณี    เพ็ชรแก้วนุ้ย 

   15. มิสสุภี   วงศ์พลับ                                                                      16. มิสทิพาภรณ์    แก้วบรรจง

   17. มิสศิริกุล   สถิตมิลินทากาศ                                                      18. มิสวาสนา    แซ่โค้ว

   19. มิสพรพนา    แสงจันทร์                                                            20. มิสมลฤดี    เล็กศิริ

   21. มิสสุพัตรา   คงคาสวัสดิ์                                                           22. มิสกัญพัชร์    ทรัพย์เจริญ

   23. มิสนาฏยา    กลิ่นขจร

 

หมายเหตุ    มีการมอบรางวัลให้กับคุณครูที่ไม่มีสถิติขาด  ลา  มาสายในทุกกรณี   ในวันศุกร์ที่   8   มิถุนายน  2561   ขอให้คุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลพร้อมกันที่หอประชุมในเวลา  15.45  น. 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10024 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  จิรวัฒน์    ศรีสวัสดิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10038 
กรรมการ   Array
มิส  อัญชลี    อยู่สุข
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10042 
กรรมการ   Array
มิส  นภาพร    จิตต์อารีย์เทพ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10063 
กรรมการ   Array
มิส  นภา    ส่งพิทักษ์ชัย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10066 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10068 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  รำพึง    ศรีสวัสดิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10093 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เจนจิรา    เชื้อแก้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10102 
กรรมการ   Array
มิส  ภัตชนัน    สุขผึ้ง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10106 
กรรมการ   ฝ่ายปฐมวัย 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เพ็ญฤดี    เพ็ชรประไพ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10121 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สาวิตรี    แขกเทศ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10134 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ประจักษ์    ศรีภักดี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10148 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นันทิยา    คำมี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10190 
กรรมการ   Array
มิส  ดาริกา    กลิ่นอบเชย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10196 
กรรมการ   Array
มิส  พาวณี    เพ็ชรแก้วนุ้ย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10197 
กรรมการ   Array
มิส  สุภี    วงศ์พลับ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10198 
กรรมการ   Array
มิส  ทิพาภรณ์    แก้วบรรจง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10276 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10491 
กรรมการและเลขานุการ   ฝ่ายปฐมวัย 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วาสนา    แซ่โค้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10505 
กรรมการ   Array
มิส  พรพนา    แสงจันทร์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10526 
กรรมการ   Array
มิส  นฤมล    เล็กศิริ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10596 
กรรมการ   Array
มิส  สุพัตรา    คงคาสวัสดิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10696 
กรรมการ   ฝ่ายธุรการ - การเงิน 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  กัญพัชร์    ทรัพย์เจริญ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10712 
กรรมการ   Array
มิส  นาฏยา    กลิ่นขจร

 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - พิธีมอบรางวัลให้กับคณะครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2560 (8 มิ.ย. 2561)    มิส  สุนิภา    สวัสดิวงษ์ ผู้แจ้งข่าว
    มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
    จำนวนผู้อ่าน 217 ครั้ง จาก งานบุคลากร

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน