Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญคุณครู นักเรียน และศิษย์เก่าร่วมงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 (ระดับชั้นอนุบาล - ป.3) และในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 (ระดับชั้น ป.4 - ม.6)
 

 

             ขอเชิญคุณครู นักเรียน และศิษย์เก่าร่วมงานวันไหว้ครู   ประจำปีการศึกษา 2561   ในวันพฤหัสบดีที่  7  และ  14  มิถุนายน  2561  ณ  หอประชุมยอห์น แมรี่  ชั้น 4  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่   ทั้งนี้เพื่อรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน  ให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ และสืบทอดประเพณีอันดีงาม  โดยมีรายละเอียดการจัดงานดังนี้

                 วันพฤหัสบดีที่  7  มิถุนายน  2561  (ระดับการศึกษาปฐมวัย  และระดับประถมศึกษาตอนต้น)     

                          -  เวลา  07.40 น.  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

                          -  เวลา  12.05 น.  ระดับประถมศึกษาปีที่  1 - 3 

                 วันพฤหัสบดีที่  14  มิถุนายน  2561  (ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษา)

                          -  เวลา  08.00 น.  ระดับประถมศึกษาปีที่  4 - 6 

                          -  เวลา  09.30 น.  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 

                          -  เวลา  13.00 น.  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10754
ภราดา  ประจักษ์    นันศรีทอง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10065 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array
มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา

 
 • ปฏิทินกิจกรรม
 •     - พิธีไหว้ครู ป.4-ป.6 (14 มิ.ย. 2561)
      - พิธีไหว้ครู ม.1-ม.3 (14 มิ.ย. 2561)
      - พิธีไหว้ครู ม.4-ม.6 (14 มิ.ย. 2561)
      - พิธีไหว้ครูระดับการศึกษาปฐมวัย (7 มิ.ย. 2561)
      - พิธีไหว้ครู ป.1-ป.3 (7 มิ.ย. 2561)


   
 • คำสั่งแต่งตั้ง

 • มิส  สุกฤตา    เครือศรี (ออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561) ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 187 ครั้ง จาก งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน