Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนได้รับรางวัล จากการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
 

ตามที่  ฝ่ายวิชาการ  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  2  ปีการศึกษา  2560

เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2561  ที่ผ่านมา  ณ  โรงเรียนดรุณาราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ทั้งนี้  มีนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว  ดังนี้

 

การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.1-3 

               เหรียญทอง     เด็กหญิงนิชา    รัฐประเสริฐ

การแข่งขัน Strory  Telling  ระดับชั้น ป.4-6  

              เหรียญทอง      เด็กหญิงศิขฎาญค์   ไวกัญสุรส

การแข่งขัน  Spelling Bee ระดับชั้น ม.1-3

             เหรียญเงิน      เด็กหญิงณัฐพัชร์   หิรันย์ธนภูริ

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์   ระดับชั้น ป.4-6

             เหรียญทอง    เด็กหญิงชัญญา   วีระเจริญ

การแข่งขัน Science Show  ระดับชั้น ม.1-3

             เหรียญทอง   เด็กหญิงญาณิศา    สื่อสวัสดิ์วณิชย์

                                 เด็กหญิงสิริกร      ความมานะ

                                 เด็กหญิงพิชชาพร    โชคเกิดสกุล

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ทิพวรรณ    สืบสมบัติ
มิส  อมร    มณีบูรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
มิส  อุษา    จันทร
นาย  สุวัฒน์ชัย    ประพาฬ
มิส  จิตรา    จันทร์หอม
มิส  อัญชลี    อยู่สุข

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24025
 นิชา    รัฐประเสริฐ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20516
 ศิขฎาญค์    ไวกัณสุรส
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23020
 ณัฐพัชร์    หิรัณย์ธนภูริ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20691
เด็กหญิง  ชัญญา    วีระเจริญ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18577
 ญาณิศา    สื่อสวัสดิ์วณิชย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19072
 สิริกร    ความมานะ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19061
นางสาว  พิชชาพร    โชคเกิดสกุล
 
 • ปฏิทินกิจกรรม
 •     - นักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี (วันแรก) (13 ก.พ. 2561)
      - นักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี (วันสุดท้าย) (14 ก.พ. 2561)  มิส  ศิรินันท์    บรรจงศิริ ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 420 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน