Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก
 

                           ตามที่  ฝ่ายวิชาการ  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  67  เมื่อวันที่ 4 - 6 มกราคม  2561  ที่ผ่านมา  ณ  จังหวัดนครนายก  โดยนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6                                ได้รับรางวัลเหรียญทอง         ได้แก่      เด็กหญิงพริมา  พิพัฒน์นราพงศ์

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3                          ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   ได้แก่     1. เด็กชายกฤษฎา  ฉิมประเสริฐ          2.เด็กชายคณิตกรณ์  มูลชัยสุข

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3                                ได้รับรางวัลเหรียญเงิน        ได้แก่     1.เด็กชายฌอน  เช็พเพอร์ส               2.เด็กชายอภิวิชญ์  วิศาลเลิศศิริ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6             ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   ได้แก่     1.นายณัฐกมล  มุขดานนท์    2.นายภัคพล  เจริญโภคยานนท์    3.นางสาวมธุรดา หิรัญรุ่ง

การประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (wind Ensemble) ม.1-ม.3            ได้รับรางวัลเหรียญทอง   ได้แก่        1.เด็กหญิงShemeiah Josh Moral        

                                                                                                                                                               2.เด็กหญิงณัฐวดี  โชคภรณ์ประเสริฐ  

                                                                                                                                                               3.เด็กหญิงน้ำเพชร  พรมล้วน          

                                                                                                                                                               4.เด็กหญิงพิชชาพร  น้อยใจบุญ        

                                                                                                                                                               5.เด็กหญิงพลอยฝน  อิทรโฆษิต          

                                                                                                                                                               6.เด็กหญิงปรียาภรณ์   วิริยะรัมภ์

                                                                                                                                                               7.เด็กหญิงวริศรา  บัวขาว                

                                                                                                                                                               8.เด็กชายอาทิตย์  นันทิทรรถ      

                                                                                                                                                               9.เด็กหญิงอินทิรา  พึ่งดี

                                                                                                                                                              10. เด็กชายเมธาสิทธิ์   เนียรศิริ

การประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (wind Ensemble) ม.4-ม.6              ได้รับรางวัลเหรียญทอง   ได้แก่       1.นางสาวกฤตติยา  เจริญพร              

                                                                                                                                                               2.นายฐิติณัฏฐ์  พึ่งเฮง                        

                                                                                                                                                               3.นายณัฐพล   สนามชัย                    

                                                                                                                                                               4.นายทศวรรษ   นันทนาเนตรุ่ง        

                                                                                                                                                               5.นายธนฉัตร พิพรพงษ์                  

                                                                                                                                                               6.นายทินกฤต   บุญศิริ                    

                                                                                                                                                                7.นายธนากรณ์   ภักดีปัญญาพร       

                                                                                                                                                               8.นางสาวนาถชนก   พลลพ      

                                                                                                                                                               9.นางสาวปุณยนุช    คชสาร  

                                                                                                                                                            10.ภูมิระพี   จาปะเกษตร์               

                                                                                                                                                            11.นางสาวมาริษา   สายเพชร   

                                                                                                                                                            12.นายอติกันต์   ตันเฉี่ยง

การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน    ม.4-ม.6                   ได้รับรางวัลเหรียญทอง   ได้แก่            นางสาวธนิวัน   ช้างแดง

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6   ได้รับรางวัลเหรียญทอง   ได้แก่            นางสาวหทัยภัทร   สุภัทราธร   (ได้เป็นตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันต่อ ในระดับประเทศ)

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10261 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
มาตรฐานที่ 3 / หลักธรรมาภิบาล ข้อ 3 / กรรมการติดตามภายใน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10161 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สุรัตน์    มูลชัยสุข
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10150 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   
กรรมการ   Array
มิส  วีณา    นิ่มเรือง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10739 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  รชต    ศิลาวัชรานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10577 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ศรัณย์    รัตนวรรณ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10399 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  รัฎฐา    โกสิตานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10623 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  วณิชวงศ์    วงศ์ชัย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20027 
กรรมการ   Array
นาย  พิรภพ    วงศ์พลับ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22017
เด็กหญิง  พริมา    พิพัฒน์นราพงศ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18589
 กฤษฎา    ฉิมประเสริฐ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19558
 คณิตกรณ์    มูลชัยสุข
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23086
 ฌอน    เช็พเพอร์ส
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18571
 อภิวิชญ์    วิศาลเลิศศิริ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18991
นาย  ณัฐกมล    มุขดานนท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 16965
นาย  ภัคพล    เจริญโภคยานนท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19931
 Shemeiah Josh    Casenas Moral
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18637
 ปรียาภรณ์    วิริยะรัมภ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19570
 พลอยฝน    อินทรโฆษิต
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23346
 เมธาสิทธิ์    เนียรศิริ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23199
นางสาว  ณัฐวดี    โชคภรณ์ประเสริฐ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22311
 น้ำเพชร    พรมล้วน
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18080
 วริศรา    คงคล้าย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20270
 อาทิตย์    นันทิทรรภ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19701
 อินทิรา    พึ่งดี
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18134
 กฤตติยา    เจริญพร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17067
นาย  ภูมิรพี    จาปะเกษตร์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23376
นางสาว  มาริษา    สายเพชร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17068
นาย  อติกันต์    ตันเฉี่ยง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19163
นาย  ณัฐพล    สนามชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19347
นาย  ทศวรรษ    นันทนาเนตรุ่ง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18450
นาย  ธนฉัตร    พิพรพงษ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19351
นาย  ทินกฤต    บุญศิริ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18544
 ธนากรณ์    ภักดีปัญญาพร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22884
 นาถชนก    พลลพ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17577
นางสาว  ปุณยนุช    คชสาร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23040
นางสาว  ธนิวัน    ช้างแดง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23449
นางสาว  หทัยภัทร    สุภัทราธร
 
 • ปฏิทินกิจกรรม
 •     - นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 จ.นครนายก(วันสุดท้าย) (6 ม.ค. 2561)
      - นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 จ.นครนายก(วันที่สอง) (5 ม.ค. 2561)
      - นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 จ.นครนายก(วันแรก) (4 ม.ค. 2561)  มิส  ศิรินันท์    บรรจงศิริ ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 330 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน