Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 8 มกราคม 2561
 

 

                            นักกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 โดยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่  8  มกราคม  2561  เวลา  09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  โดยมีมาสเตอร์อนันต์  จิตต์อารีย์เทพ  และมิสอมรรักษ์  เจริญศรี  เป็นผู้ดูแลและประสานงาน  สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมีรายชื่อดังนี้

                            เด็กหญิงพีรญาพัณ   คำศรีสุข   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 

                           *ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ ประเภทเดี่ยว กีฬาสแต็ค

                            เด็กหญิงอรณัฐชา    ขมเล็ก       นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2    

                            เด็กหญิงกัญญ์ณัฐ   ช้างแย้ม     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

                            เด็กหญิงภัทรปภา     เสามั้น        นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

                            *ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ ประเภททีม กีฬาสแต็ค

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10035 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
ประธาน   Array 
ประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array
มาสเตอร์  อนันต์    จิตต์อารีย์เทพ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10214 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อมรรักษ์    เจริญศรี

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22630
 พีรญาพัณ    คำศรีสุข
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23720
 อรณัฐชา    ขมเล็ก
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21834
 กัญญ์ณัฐ    ช้างแย้ม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21569
 ภัทรปภา    เสามั้น
 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - นักกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พร้อมรับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (8 ม.ค. 2561)    มิส  สุกฤตา    เครือศรี (ออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561) ผู้แจ้งข่าว
    มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
    จำนวนผู้อ่าน 477 ครั้ง จาก งานกีฬา

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน