Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 12 มกราคม 2561
 

 

                   ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561  เวลา  12.00 - 15.20 น.   ณ  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของตนเอง จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด  มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต  ภายในงานพบกับการเลี้ยงอาหารของคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ  และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  

โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก  ภราดาอาวุธ  ศิลาเกษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นผู้อ่านสารวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2561 ของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 


"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" 


ซึ่งวันเด็กในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10737
ภราดา  มานิต    สกนธวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10065 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
มาตรฐานที่ 3.2 / กรรมการติดตามภายใน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array
มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา

 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (12 ม.ค. 2561)    มิส  สุกฤตา    เครือศรี (ออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561) ผู้แจ้งข่าว
    มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
    จำนวนผู้อ่าน 110 ครั้ง จาก งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน