Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักกีฬาสแต็ค ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬา STACK FAST 2017 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560
 

สรุปผลการแข่งขัน กีฬา STACK FAST  2017 ครั้งที่ 2  เมื่อวันเสาร์ที่ 17   มิถุนายน   2560 ที่ผ่านมา

ณ ชั้น 1 CENJURY THE MOVIE  PLAZA  โดยมีสรุปผลการแข่งขันดังนี้

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle) 5 ลำดับ รุ่นประถมศึกษาปีที่ 1  ( ชาย)

เหรียญเงิน            ด.ช. ศิริสิทธิ์          ศรีเพ็ญจันทร์                        ป.1/3      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญทองแดง   ด.ช.รพีคยศ           ไวกัณสุรส                             ป.1/5      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญทองแดง   ด.ช.ณัฏฐชัย          ไม้สุวรรณ                             ป.1/5      ได้รับรางวัลลำดับที่ 5

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle) 5 ลำดับ รุ่นประถมศึกษาปีที่ 1  ( หญิง)

เหรียญทอง           ด.ญ.เบญจวรรณ                  สวัสดีมงคล           ป.1/1      ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เหรียญทองแดง      ด.ญ.พิชญาภัค                      สรรพานิช             ป.1/2      ได้รับรางวัลลำดับที่ 4

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle) 5 ลำดับ  รุ่นประถมศึกษาปีที่ 2  (ชาย)

เหรียญทอง           ด.ช.ชัชนันท์         ศรีสวัสดิ์                                ป.2/1      ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เหรียญทองแดง      ด.ช.ธนภัทร          โรจนภานุกร                           ป.2/4      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle) 5 ลำดับ  รุ่นประถมศึกษาปีที่ 2 (หญิง)

เหรียญทอง           ด.ญ.ภิชญาภา       พิธิยานุวัฒน์                         ป.2/4      ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เหรียญเงิน            ด.ญ.ณัฐณิชา         พันทะสี                               ป.2/4      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญทองแดง    ด.ญ.พีรญาพัณ     คำศรีสุข                                ป.2/5      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle) 5 ลำดับ  รุ่นประถมศึกษาปีที่ 3  (หญิง)

เหรียญทอง           ด.ญ.กัญญ์ณัฐ       ช้างแย้ม                                 ป.3/3      ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เหรียญเงิน            ด.ญ.ภัทรปภา       เสามั้น                                    ป.3/3      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญทองแดง   ด.ญ.ปทิตตา          วัฒกชัย                                  ป.3/3      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญทองแดง   ด.ญ.อรณัฐชา       ขมเล็ก                                     ป.3/2      ได้รับรางวัลลำดับที่ 4

เหรียญทองแดง   ด.ญ.ธัญลักษณ์     สอนใส                                    ป.3/3      ได้รับรางวัลลำดับที่ 5

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle) 5 ลำดับ   รุ่นประถมศึกษาปีที่ 4  (ชาย)

เหรียญทองแดง   ด.ช.ณัฐกร             สีเขียว                                    ป.4/3      ได้รับรางวัลลำดับที่ 4

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle) 5 ลำดับ   รุ่นประถมศึกษาปีที่ 4  (หญิง)

เหรียญทอง           ด.ญ.ยุศินานันท์    คำศรีสุข                                   ป.4/6      ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle) 5 ลำดับ   รวมทุกรุ่นอายุ   รุ่นเก๋า ( หญิง)

เหรียญเงิน            ด.ญ.จุฑาบดี          วิชัย                                        ป.6/5      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญทองแดง    ด.ญ.พรนภัส         ไพรอนันต์                                 ป.6/5      ได้รับรางวัลลำดับที่ 5

 

ประเภทคู่  (มือเก่า) (Double  Cycle) รวมรุ่นอายุ

เหรียญทองแดง   ด.ญ.จุฑาบดี          วิชัย                                        ป.6/5      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

                 ด.ญ.รุจณิชา          สีทำมา                                     ป.6/5      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

สรุปผลเหรียญรางวัลได้ 5 เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน  11  เหรียญทองแดง

มาสเตอร์อนันต์   จิตต์อารีย์เทพ  และมิสอมรรักษ์  เจริญศรี   เป็นผู้ดูแลและประสานงาน

 

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10035 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
ประธาน   Array 
ประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array
มาสเตอร์  อนันต์    จิตต์อารีย์เทพ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10214 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อมรรักษ์    เจริญศรี
มิส  สุกฤตา    เครือศรี (ออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561) ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 310 ครั้ง จาก งานกีฬา

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน