Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักกีฬาสแต็ค ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเสื้อสามารถทำเวลาดีที่สุด และได้รับรางวัล 9 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 WSSA 2017 Thailand National Sport Stacking Championships เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560
 

สรุปผลการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 WSSA 2017 Thailand  National  Sport Stacking  Championships

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่  26 – 27   สิงหาคม  2560 ที่ผ่านมา

 ห้างสรรพสินค้า The Promanade (ลานน้ำพุ)  โดยมีสรุปผลการแข่งขันดังนี้

 

รุ่น อายุ  6  ปี  ชาย

เหรียญทอง                     ประเภท   Individual  Cycle         ด.ช. ศิรสิทธิ์       ศรีเพ็ญจันทร์                  ป.1/3

เหรียญเงิน                      ประเภท   Individual  3-3-3          ด.ช. ศิรสิทธิ์       ศรีเพ็ญจันทร์                  ป.1/3

เหรียญทองแดง              ประเภท   Individual  3-6-3          ด.ช. รพีคยศ       ไวกัณสุรส                      ป.1/5

เหรียญทองแดง              ประเภท   Individu  Cycle            ด.ช. รัชกฤช       นันทกรรัตน์                    ป.1/3

 

รุ่น อายุ  6  ปี  หญิง

เหรียญทอง                    ประเภท   Individual  3-3-3          ด.ญ. พิชญาภัค          สรรพานิช                 ป.1/2

                 ประเภท   Individual  3-6-3          ด.ญ. พิชญาภัค          สรรพานิช                 ป.1/2

เหรียญเงิน                     ประเภท   Individual  Cycle         ด.ญ. พิชญาภัค          สรรพานิช                  ป.1/2

เหรียญทองแดง             ประเภท   Individual  3-3-3          ด.ญ. โสพิศณิชา        พิธิยานุวัฒน์               ป.1/1

      ประเภท   Individual  3-6-3          ด.ญ. โสพิศณิชา        พิธิยานุวัฒน์               ป.1/1

 

รุ่น อายุ  7  ปี  หญิง

เหรียญทอง                    ประเภท   Individual  3-6-3          ด.ญ. พีรญาพัณ          คำศรีสุข                    ป.2/5

                                      ประเภท   Individual  Cycle         ด.ญ. พีรญาพัณ          คำศรีสุข                    ป.2/5

เหรียญทองแดง             ประเภท   Individual  3-3-3          ด.ญ. พิชญ์สิณี           จงใจสุรธรรม               ป.2/2

                                   

รุ่น อายุ  8  ปี  หญิง

เหรียญเงิน                     ประเภท   Individual  3-3-3          ด.ญ. ภัทรปภา           เสามั้น                        ป.3/3

เหรียญทองแดง             ประเภท   Individual  3-6-3          ด.ญ. ภัทรปภา           เสามั้น                        ป.3/3

 

รุ่น อายุ  9  ปี  หญิง

เหรียญทองแดง            ประเภท   Individual  3-3-3           ด.ญ. พชรพรรณ        ศรีสวัสดิ์                      ป.4/6

                                     ประเภท   Individual  3-6-3           ด.ญ. อรณัฐชา           ขมเล็ก                        ป.3/1

               ประเภท   Individual  Cycle          ด.ญ. กัญญ์ณัฐ          ช้างแย้ม                       ป.3/3

 

รุ่น อายุ  10  ปี  หญิง

เหรียญทองแดง              ประเภท   Individual  3-6-3    ด.ญ. ยุศินานันท์        คำศรีสุข ป.4/6

 

รุ่น อายุ  11  ปี  หญิง

เหรียญทอง                    ประเภท   Individual  3-3-3    ด.ญ. จุฑาบดี      วิชัย                ป.6/5  ทำลายสถิติประเทศไทย

      ประเภท   Individual  3-6-3    ด.ญ. รุจณิชา      สีทำมา            ป.6/5  ทำลายสถิติประเทศไทย

                                                                  ประเภท   Individual  Cycle   ด.ญ. รุจณิชา       สีทำมา           ป.6/5

                                                            เหรียญเงิน                     ประเภท   Individual  3-3-3    ด.ญ. รุจณิชา      สีทำมา            ป.6/5 

                                                            เหรียญทองแดง             ประเภท   Individual  Cycle   ด.ญ. พรนภัส      ไพรอนันต์        ป.6/5

 

ประเภทคู่ รุ่น อายุ  12  ปี

 

                                                            เหรียญทองแดง              ประเภท   Double  Cycle                       ด.ญ. จุฑาบดี            วิชัย                ป.6/5

  ด.ญ. รุจณิชา            สีทำมา             ป.6/5

 

ประเภททีม รุ่น อายุ  8  ปี

                                                           เหรียญทอง                    ประเภท Time  H-T-H 3-6-3 Relay          ด.ญ. เบญจวรรณ             สวัสดีมงคล        ป.1/1

                                                                                                                                                                     ด.ช. ชัชนันท์                  ศรีสวัสดิ์            ป.2/1

ด.ญ. พีรญาพัณ               คำศรีสุข            ป.2/5

ด.ญ. ภิชญาภา                 พิธิยานุวัฒน์       ป.2/4

ด.ช. ธนภัทร                   โรจนภานุกร         ป.2/4

                                                           เหรียญเงิน                     ประเภท Time  H-T-H 3-6-3 Relay  ด.ญ. โสพิศณิชา              พิธิยานุวัฒน์       ป.1/1

ด.ญ. พิชญาภัค                สรรพานิช          ป.1/2

ด.ช. ศิรสิทธิ์                   ศรีเพ็ญจันทร์      ป.1/3

ด.ช. รพีคยศ                    ไวกัณสุรส          ป.1/5

 

ประเภททีม รุ่น อายุ  10  ปี

                                                           เหรียญเงิน                     ประเภท Team   3-6-3 Relay                  ด.ญ. อรณิชา                   ขมเล็ก               ป.3/1

                                                                                                                                                                    ด.ญ. อรณัฐชา                 ขมเล็ก               ป.3/2

ด.ญ. ภัทรปภา                 เสามั้น               ป.3/3

ด.ญ. ปทิตตา                   วัฒกชัย              ป.3/3

ด.ญ. กัญญ์ณัฐ                 ช้างแย้ม             ป.3/3

 

ประเภททีม รุ่น อายุ  12  ปี

                                                           เหรียญทองแดง              ประเภท Time  H-T-H 3-6-3 Relay ด.ญ. ยุศินานันท์              คำศรีสุข             ป.4/6

ด.ญ. รุณิชา                     สีทำมา              ป.6/5

ด.ช. พรนภัส                  ไพรอนันต์           ป.6/5

ด.ช. จุฑาบดี                   วิชัย                  ป.6/5

เหรียญทองแดง              ประเภท Team   3-6-3 Relay           ด.ญ. ยุศินานันท์              คำศรีสุข            ป.4/6

ด.ญ. รุณิชา                     สีทำมา              ป.6/5

ด.ญ. พรนภัส                  ไพรอนันต์           ป.6/5

ด.ญ.จุฑาบดี                    วิชัย                  ป.6/5

         ·      ด.ช. ศิรสิทธิ์     ศรีเพ็ญจันทร์     ป.1/3    ได้รับถ้วยรางวัลทำเวลาดีที่สุด   รุ่นอายุ  6  ปี   ชาย

        ·      ด.ญ. รุจณิชา     สีทำมา               ป.6/5   ได้รับถ้วยรางวัลทำเวลาดีที่สุด   รุ่นอายุ  11  ปี หญิง

               และได้รับเสื้อสามารถทำเวลาดีที่สุด  นักกีฬาหญิงของประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน  

                   สรุปผลเหรียญรางวัลได้   9  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง  

                   มาสเตอร์อนันต์   จิตต์อารีย์เทพ  และมิสอมรรักษ์  เจริญศรี  เป็นผู้ดูแลและประสานงาน

 

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10035 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
ประธาน   Array 
ประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array
มาสเตอร์  อนันต์    จิตต์อารีย์เทพ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10214 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อมรรักษ์    เจริญศรี
มิส  สุกฤตา    เครือศรี (ออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561) ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 246 ครั้ง จาก งานกีฬา

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน