Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญคณะครู และนักเรียนร่วมงานวันฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2560
 

 

       ขอเชิญคณะครู และนักเรียนทุกท่านร่วมงานวันฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2560  ในระหว่างวันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2560  ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสถาปนาการเป็นนักบุญหลุยส์ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันฉลองนักบุญหลุยส์ เผยแพร่ชีวประวัติของผู้ก่อตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล และสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชมชีวประวัตินักบุญหลุยส์ แข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดบอร์ดนิทรรศการนักบุญหลุยส์ ฯลฯ  โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

 • พิธีเปิดนิทรรศการนักบุญหลุยส์ มารีย์   กรีญอง  เดอ  มงฟอร์ต  ในวันจันทร์ที่  17  กรกฎาคม  2560  เวลา  08.30  น.  โดยได้รับเกียรติจากภราดาอาวุธ  ศิลาเกษ   ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธี
 • วันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  ในวันพฤหัสบดีที่  20  กรกฎาคม  2560  เวลา 08.20 น. เป็นต้นไป  โดยได้รับเกียรติจากภราดาอาวุธ  ศิลาเกษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธี   และได้จัดให้มีพิธีบูชามิสซาซึ่งได้รับเกียรติจากภราดาอำนวย  ยุ่นประยงค์  ภราดาสงฆ์เป็นประธานในพิธีมิสซา  ณ  หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น  4  อาคาร  JMLC   นอกจากนี้  ยังได้จัดให้มีพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  และพิธีมอบรางวัลครูนานปี  
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10716 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
ภราดา  อาวุธ    ศิลาเกษ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10737
ภราดา  มานิต    สกนธวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10065 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
มาตรฐานที่ 3.2 / กรรมการติดตามภายใน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array
มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา

 
 • ปฏิทินกิจกรรม
 •     - เปิดนิทรรศการนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (17 ก.ค. 2560)
      - พิธีสดุดีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (20 ก.ค. 2560)
      - กำหนดการพิธีมิสซาฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต พิธีมอบรางวัลครูและพนักงานทำงานนานปี (20 ก.ค. 2560)  มิส  สุกฤตา    เครือศรี ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 185 ครั้ง จาก งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน