Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนนเต็ม
 

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560

ได้แก่ ด.ช.นฤนาท เจริญบูลย์วิวัฒน์ นักเรียนชั้น ป.6/ 6  และ ด.ญ.พัตรพิมล ศักดิ์สวัสดิกุล นักเรียนชั้น ป.6/2

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560

ได้แก่ ด.ช.นฤนาท เจริญบูลย์วิวัฒน์ นักเรียนชั้น ป.6/ 6  และ ด.ช.อัครวัฒน์ อนิวรรตพงษ์ นักเรียนชั้น ป.6/4

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560

 ได้แก่ ด.ช.ชัยภัทร เสริญสุขสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.3/6 ห้องเรียน Gifted

โดยประกาศผลเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ขอแสดงความยินดีด้วยคะ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10716
ภราดา  อาวุธ    ศิลาเกษ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10261 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10229 
กรรมการ   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ/ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  นพดล    ปัญญาดี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10163 
กรรมการ   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ/ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุพัตรา    แก้วแสนสุข

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19697
 นฤนาท    เจริญบูลย์วิวัฒน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21231
นางสาว  พัตรพิมล    ศักดิ์สวัสดิกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19774
นาย  อัครวัฒน์    อนิวรรตพงษ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21960
นาย  ชัยภัทร    เสริญสุขสัมฤทธิ์
 
 • ปฏิทินกิจกรรม
 •     - การสอบ O-net นักเรียนชัืน ม.3 (วันแรก) (4 ก.พ. 2560)
      - การสอบ O-net นักเรียนชั้น ป.6 (4 ก.พ. 2560)
      - การสอบ O-net นักเรียนชัืน ม.3 (วันสุดท้าย) (5 ก.พ. 2560)  มิส  ณปภัช    กีรติรณกรกุล ผู้แจ้งข่าว
  มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 1819 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน